fotky z obce

Navrh VZN č.1/2020 o udržiavani čistoty v obci PDF Vytlačiť
Pondelok, 04 Máj 2020 00:00

Obec Nový Ruskov

 

Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

 

___________________________________________________________________________

NÁVRH

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov

č. 1/2020 zo dňa  15.6.2020

 o udržiavaní čistoty v obci

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia / VZN/

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 3.5.2020

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 3.5.2020

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.5.2020

Pripomienky zasielať :

Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Doručené pripomienky /počet/: 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa: bez pripomienok

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ------

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove dňa 15.6.2020 pod. č.

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Nový Ruskov dňa:  20.5.2020

VZN zvesené z úradnej tabule Obce Nový Ruskov dňa: 3.6.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2020

 

                                                                                                    Ing. Ján Borovský                                                                                                                  Starosta obce

OBEC Nový Ruskov

 

Obec Nový Ruskov v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov č. 1/2020

o udržiavaní čistoty v obci

 

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností na verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis v § 2 b, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Článok 2

Udržiavanie čistoty

(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva. Verejné priestranstvá je možné užívať len v súlade s ich účelom a príslušnými právnymi predpismi.

(2) Zakazuje sa na verejnom priestranstve:

a)      ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce,

b)      ukladať odpad vedľa nádob na ich zber,

c)      odhadzovanie odpadkov a žuvačiek,

d)      kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat,

e)      znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,

f)       realizovať grafity mimo obcou schválených miest,

g)      vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miest; uvedené platí  aj o týchto činnostiach z okien alebo balkónov, ak smerujú na verejné priestranstvo,

h)      grilovať mimo na to určených miest,

i)        umývať motorové vozidlá,

j)        vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a iné podobné látky,

k)      spaľovať odpad,

l)        vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber.

 

 

(3) Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje obec.

(4) Zimná údržba zabezpečuje obec – správca komunikácie.  Po jej skončení sa pristúpi k očisteniu od posypového materiálu.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.6.2020

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej  tabuli obce, t. j. 1.7.2020.

 

                                                                                                                                             Ing. Ján Borovský

                                                                                                                                             Starosta obce

                                                                                                                                            

 

 

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Samospráva Oznamy občanom Navrh VZN č.1/2020 o udržiavani čistoty v obci