fotky z obce

Návrh rozpočtu obce Nový Ruskov na rok 2019 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 10 Január 2019 16:54

Týmto  zverejňujeme návrh rozpočtu obce Nový Ruskov  na rok 2019

 

 

 Kliknite na nižšie uvedené linky

 

príjmy za rok 2019

 

 

výdavky 2019


  Vysvetlivky:

 

Vo výdavkovej časti je klasifikácia funkčná.

- 0111 - Obec

- 0112- banka

- 0160 - voľby

- 0170 - úvery

- 0220 - civilná ochrana

- 0451 - cestná doprava (napr. posypová soľ, poistenie - prívesný vozík)

- 0510 - vývoz TKO

- 0520 - stočné

- 0540 - údržba verejnej zelene

- 0630 - vodné

- 0640 - verejné osvetlenie

- 0810 - futbal

- 0820 - kultúrny dom

- 0840 - dom smútku

- 0911 - materská škola

- 0950 - školenia

- 0960 - školská jedáleň

- 1020 - strava pre dôchodcov

Na strane 8 je už kapitálový rozpočet - ekonomická klasifikácia sa
začína číslom 7...

Funkčná klasifikácia je tá istá,ako pri bežnom rozpočte

Kódy zdroja

- 41 - vlastné finančné prostriedky

- 111 - dotácie zo štátneho rozpočtu

- 46  - iné zdroje

- 72c - od iných subjektov (napr. formou dotácie,alebo
grantu)Vysvetlenia k ku kapitálovým výdavkom -

Realizácia nových stavieb - str- 8

- 0520 - 717001, 72c - 2.000 € - výstavba prípojky kanalizácie p. Bessenyey

- 0620 - 717002, 41- 4.000 €-  chodník Nová  a Lipová ulica -
spoluúčasť, v prípade,že dostaneme finančné prostriedky na základe
žiadosti na rekonštrukciu chodníkov

- 0620 - 717002, 41 - 1.000 € - materiál na rekonštrukčné práce v
požiarnej zbrojnici

- 0620 - 717002, 46 - 3.000 € - spoluúčasť pri výstavbe autobusových
zastávok, dotáciu by sme mali dostať od MAS ( Miestna akčná skupina)

- 0620 - 717002 - 46 - 8.600 € - rekonštrukcia chodníkov od č.d. 58 - 147

- 0620 - 717002- 72c - 18.400 € - rekonštrukcia chodníkov od č.d 58 - 147

Nákup strojov, prístrojov a zariadení - str- 9

  - 0820 - 713004 - 41 - 8.638 € - tepelné čerpadlá

  - 0820 - 717002 - 41 -  3.000€ - podlaha do KD Veľký Ruskov -
spoluúčasť (MAS)

- 0820 - 717002 - 46 - 7.500€ - rekonštrukcia KD Malý Ruskov

- 0911 - 717002 - 41 - 9.100€ - rekonštrukcia MŠ

- 0911 - 717002 - 46 - 5.900€ - rekonštrukcia MŠ 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť