fotky z obce

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PDF Vytlačiť
Štvrtok, 21 Február 2019 11:34

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:


Názov: Obec Nový Ruskov
Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Štatutárny orgán:  Ing. Ján Borovský, starosta obce

Telefónny kontakt:056/672 65 01

Emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Zodpovednú osobu MAHUT Group s.r.o., a to telefonicky na čísle 0918 739 949, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00, alebo písomnou formou na emailovej adrese gdpr@mahut-group.sk.

 

 1. Úvod

   

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vyššie uvedený prevádzkovateľ povinný poskytnúť každej fyzickej osobe, ktorej osobné údaje spracúva informácie bližšie špecifikované v nasledujúcich častiach tejto informačnej povinnosti.

Informačná povinnosť je zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa a a zároveň je sprístupnená v listinnej forme vo verejne prístupných priestoroch prevádzkovateľa. Automatizované spracúvanie osobných údajov sa na nižšie uvedené účely nevyužíva.

 

 1.  Práva a povinnosti dotknutých osôb

 

Každá dotknutá osoba má v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo vzťahu k prevádzkovateľovi nasledovné práva:

 

Právo na prístup k svojim  údajomDotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov;

 2. kategórii spracúvaných osobných údajov;

 3. príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii;

 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

 5. práve žiadať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov;

 6. kontaktných údajoch Úradu na ochranu osobných údajov;

 7. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;

 8. zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

 

Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajovDotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá  osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú  nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

   

  Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľ je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, alebo obmedzením spracúvania osobných údajov - Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia.

 

Dotknutá osoba,  pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

Povinnosti dotknutých osôb v prípade jednotlivých spracovateľských činností sú nasledovné:

 

 •  Príprava a zabezpečenie priebehu volieb z pohľadu ochrany osobných údajov oprávnených voličov:

 • oprávnení voliči sú povinní sa legitimovať predložením občianskeho preukazu;

 • pri vydaní hlasovacích lístkov sú oprávnení voliči povinní potvrdiť ich prevzatie podpisom;

 • oprávnení voliči sú povinní strpieť spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt vedené v zozname voličov.

 •  Príprava a zabezpečenie priebehu volieb z pohľadu ochrany osobných údajov členov volebných komisií:

 • členovia volebných komisií sú povinní strpieť spracúvanie osobných údajov v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko a dátum narodenia člena (náhradníka) komisie, adresa, na ktorú možno doručovať písomnosti.

 • Príprava a zabezpečenie priebehu volieb z pohľadu ochrany osobných údajov kandidátov:

 • kandidáti sú povinní strpieť spracúvanie osobných údajov v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny.

 

 

 1. Spracovateľské činnosti

 

Účel spracúvania:

Príprava a zabezpečenie priebehu volieb z pohľadu ochrany osobných údajov oprávnených voličov

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·          spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.                  Kategórie dotknutých osôb

oprávnení voliči

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.                Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov  (podľa registratúrneho plánu obce)

V.                  Kategórie príjemcov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; príslušný okresný úrad; Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán; príslušné volebné orgány

VI.                Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Príprava a zabezpečenie priebehu volieb z pohľadu ochrany osobných údajov členov volebných komisií

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·          spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.                  Kategórie dotknutých osôb

členovia volebných komisií

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.                Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov (podľa registratúrneho plánu obce)

V.                  Kategórie príjemcov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; príslušný okresný úrad; Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán; príslušné volebné orgány

VI.                Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Príprava a zabezpečenie priebehu volieb z pohľadu ochrany osobných údajov kandidátov

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·          spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.                  Kategórie dotknutých osôb

kandidáti

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.                Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov (podľa registratúrneho plánu obce)

V.                  Kategórie príjemcov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; príslušný okresný úrad; Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán; príslušné volebné orgány

VI.                Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť