fotky z obce

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. PDF Vytlačiť
Utorok, 09 November 2021 08:15
OBEC NOVÝ RUSKOV

Sv. Cyrila a Metoda 155/113, PSČ 075 01

___________
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nový Ruskov, dňa
-/- 110/2021 Ing. Bučková/6713322 08.11.2021
0915840269

Vec:
Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

____________

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v zastavanom území obce Nový Ruskov
Žiadateľ: Peter Labanič, Slovenskej jednoty 47, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: výrub 3 ks drevín rod borovica na pozemku KN - C č. 865 k. ú. Veľký Ruskov. Ako dôvod žiadateľ uvádza: tienenie, narúšanie statiky budovy, staré stromy
Žiadosť doručená dňa: 08.11.2021
V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.
Správne konanie začaté dňa: 08.11.2021
Zverejnené dňa: 08.11.2021


Ing. Ján Borovský
starosta obce
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce