fotky z obce

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa PDF Vytlačiť
Pondelok, 25 Apríl 2022 00:00

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa

   Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce Nový Ruskov :


Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Ruskov :

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

664

368

Zastavaná plocha a nádvorie

38

V celku

Radomský Andrej a manželka Radomská Mária, MUDr.


Uvedenú parcelu odpredáva kupujúcim za kúpnu cenu 3 Eur za m2, s tým, že kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy a súčasne kupujúci majú vyrovnané všetky záväzky voči obci.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Obecné zastupiteľstvo na základe skutočného stavu po OKO NM, ktoré prebehlo v obci Nový Ruskov schvaľuje jednomyseľne všetkými poslancami predaj horeuvedeného pozemku kupujúcim a to formou osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je odôvodnený tou skutočnosťou:

V obci Nový Ruskov prebehla obnova katastrálneho operátu novým mapovaním. Reálny priebeh hraníc pozemkov v prírode bol premietnutý aj do katastra nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že časť obecných pozemkov je v držbe vlastníkov priľahlých nehnuteľností a podobne aj časť priľahlých pozemkov súkromných vlastníkov je súčasťou verejného priestranstva pristúpila Obec Nový Ruskov k priebežnému vzájomnému vysporiadavaniu vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom.

U horemenovaných kupujúcich osobitným zreteľom sa rozumie tá skutočnosť, že predávaný pozemok je jednoliatou súčasťou dvora kupujúcich od ostatného verejného majetku oddelená plotom. Kupujúci uvedený pozemok užívajú pozemok dlhodobo a prejavili záujem ho odkúpiť do svojho vlastníctva.

Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.Ing. Ján Borovský

starosta obce


 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce