fotky z obce

Hasiči informujú PDF Vytlačiť
Piatok, 18 November 2022 11:31


Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia  

 

     S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, preto je potrebné prevádzkovať spotrebiče v zmysle požiadaviek na prevádzkovanie spotrebiča ako aj pokynov výrobcu a  návodu na použitie.

     S prevádzkovaním palivového spotrebiča úzko súvisí inštalácia spotrebiča  a technické podmienky  pripájania spotrebiča na dymovod a komínové teleso.  

     Komín na ktorý je pripojený palivový spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

-        raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

-        raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

-        raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

     Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:  

-        ak ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov,

-        ak ide o spotrebič na tuhé palivo, alebo spotrebič na kvapalné palivo,  kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

     Na vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komína musí mať ten, kto predmetnú kontrolu  vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia, resp. kontrolu môže vykonať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej ( kominár alebo revízny technik komínov).

 

 

 

Počas vykurovania dbáme na dodržiavanie zásad požiarnej prevencie:

 

-        vykurovacie telesá neprekurujeme,

-        neskladujeme, nesušíme v ich blízkosti horľavé materiály,

-        nepoužívame k rozkurovaniu horľavé kvapaliny / najmä benzín, petrolej a pod./,

-        inštaláciu vykurovacích telies zverujeme vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

-        dbáme na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

-        popol z vykurovacích telies vysýpame zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

-        dbáme na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor / napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie/.

 

     Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžeme znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                              pplk. Ing. Milan Sučka, v. r.

                                                                                                             riaditeľ

 

Za správnosť: mjr. Bc. Monika Šandorová

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce