fotky z obce

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa PDF Vytlačiť
Streda, 09 Marec 2022 00:00

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa   

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce Nový Ruskov :

 Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Ruskov

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Kúpna cena

764

207

Orná pôda

94

V celku

Kovaľ Vladislav s manž.s manž. Kovaľová r. Pavlíková

282 Eur

 

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Kúpna cena

764

390/2

záhrada

132

V celku

Kovaľová Miriam

396 Eur

390/3

záhrada

310

V celku

Bobrík Miroslav a manž.

930 Eur

390/4

záhrada

15

V celku

Kolesár Tomáš

45 Eur

 

Uvedené parcely odpredáva kupujúcim za kúpnu cenu 3 Eur za m2, s tým, že kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy a súčasne kupujúci majú vyrovnané všetky záväzky voči obci.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Obecné zastupiteľstvo na základe skutočného stavu po OKO NM, ktoré prebehlo v obci Nový Ruskov schvaľuje jednomyseľne všetkými poslancami predaj horeuvedených pozemkov ako nadbytočného majetku kupujúcim a to formou osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je odôvodnený tou skutočnosťou: V obci Nový Ruskov prebehla obnova katastrálneho operátu novým mapovaním. Reálny  priebeh hraníc pozemkov v prírode bol premietnutý aj do katastra nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že časť obecných pozemkov je v držbe vlastníkov priľahlých nehnuteľností a podobne aj časť priľahlých pozemkov súkromných vlastníkov je súčasťou verejného priestranstva pristúpila Obec Nový Ruskov k priebežnému vzájomnému vysporiadavaniu vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom. U hore menovaných kupujúcich osobitným zreteľom sa rozumie tá skutočnosť, že predávaný pozemok je jednoliatou súčasťou dvora kupujúcich od ostatného verejného majetku oddelená plotom. Kupujúci uvedené pozemky užívajú pozemok dlhodobo a prejavili záujem ho odkúpiť do svojho vlastníctva. A to všetko s prihliadnutím na tú skutočnosť, že  kupujúci odpredávajú obci časť svojho majetku, ktorá je súčasťou verejného priestranstva a to

Ing. Tomáš Kolesár  je  výlučným vlastníkom   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Malý Ruskov:

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Kúpna cena

222

213/2

Zastavaná plocha a nádvorie

9

V celku

Obec Nový Ruskov.

27 Eur

 

 

Bobrík Miroslav r. Bobrík a Miriam Bobríková r. Čerňanská  podielovým spoluvlastníkmi   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Malý Ruskov:

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Kúpna cena

257

218/2

Zastavaná plocha a nádvorie

33

V ¾-inách

Obec Nový Ruskov.

74,25 Eur

 

Bobrik Miroslav   je  podielovým spoluvlastníkom   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Malý Ruskov:

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Kúpna cena

257

218/2

Zastavaná plocha a nádvorie

33

V 1/4-ine

Obec Nový Ruskov.

24,75 Eur

 

 

Kovaľová Miriam r. Pavliková je  výlučným vlastníkom   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Malý Ruskov:

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Kúpna cena

267

222/2

Zastavaná plocha a nádvorie

62

V celku

Obec Nový Ruskov.

186 Eur

 

 

Kovaľ Vladislav a Miriam Kovaľová r. Pavlíková,   výlučným vlastníkmi   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Malý Ruskov:

List vlastníctva

< Predošlý   Nasledujúca >
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce