fotky z obce

Zámer na odpredaj obecnej kosačky PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 09:30

Obec Nový Ruskov

zverejňuje

 

Zámer č. 1

 prevodu majetku obce priamym predajom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a

v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov zo dňa 9.1.2023.Predmetom zámeru priameho predaja je traktorová kosačka STAR JET AJ 102

 

Všeobecná hodnota majetku, t, j. minimálna cena, za ktorú sa predaj predmetu ponúka na predaj je stanovená obecným zastupiteľstvom  500,- €.


Kritérium na vyhodnotenie predložených ponúk:

             Kritérium na výber najvhodnejšej ponuky je: výška kúpnej ceny.

             Vyhlasovateľ vyberie ako úspešnú ponuku navrhovateľa s najvyššou kúpnou  cenou.


Lehota na doručenie cenových ponúk sa stanovuje do 16. 3. 2023 do 12.00 hod.
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Nový Ruskov, alebo poštou na adresu: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113 , 075 01 Nový Ruskov.


Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne
označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Zámer č.1 – Neotvárať“


Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

1.       Identifikačné údaje záujemcu:

-      u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela/manželky.

-      u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/ré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

 

2.    Označenie hnuteľného majetku - predmetu predaja.

 

3.       Výšku ponúknutej ceny za predmet predaja.

 

4.       Čestné vyhlásenie záujemcu:

4..a) fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky.

4..b) právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.

5.       Vyhlásenie záujemcu týkajúce sa spracovania osobných údajov:

„Vyhlasujem, že beriem na vedomie, že na účely vyhodnotenia tohto Zámeru budú spracované moje osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za prijatia primeraných a účinných opatrení na zabezpečenie ochrany mojich osobných údajov ako dotknutej osoby. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Obec Nový Ruskov. Zároveň beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ak to nebude v rozpore s účelom tohto Zámeru, právo podať návrh na začatie konania podľa zákona 18/2018 Z. z. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky.

 

Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja.


Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

 

Obec Nový Ruskov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť bez udania dôvodu. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný predaj vlastníctva hnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 

V prípade záujmu bližšie informácie k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel.č. 056/2866201 alebo emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

V Novom Ruskove, dňa 18.1.2023

 

 

                                                                  Obec Nový Ruskov

                                                   zastúpená:

                                                                                    Rastislav Ferkanin, starosta obce

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce