fotky z obce

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 12:55

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa   ( Dr,Dz)

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa odpredaja pozemkov vo vlastníctve Obce Nový Ruskov :

Obec Nový Ruskov   je  výlučným vlastníkom   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Veľký Ruskov:

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdatelia

Hodnota  prevádzanej nehnuteľnosti

746

881/7

Zastavaná plocha a nádvorie

101

V celku

Miroslav, Anna, Kristína Draguloví  každý  po 1/3-ine

303 Eur

881/6

Zastavaná plocha a nádvorie

109

V celku

Veronika Dziaková v celku

327 Eur

 

Uvedené parcely odpredáva kupujúcim za kúpnu cenu 3 Eur za m2, s tým, že kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy.  Kupujúci ku dńu podpisu zmluvy majú vyrovnané všetky svoje  záväzky voči obci.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Obecné zastupiteľstvo na základe skutočného stavu po OKO NM, ktoré prebehlo v obci Nový Ruskov schvaľuje jednomyseľne všetkými poslancami predaj horeuvedených pozemkov kupujúcim ako nadbytočný majetok  obce a to formou osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je odôvodnený tou skutočnosťou: V obci Nový Ruskov prebehla obnova katastrálneho operátu novým mapovaním. Reálny  priebeh hraníc pozemkov v prírode bol premietnutý aj do katastra nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že časť obecných pozemkov je v držbe vlastníkov priľahlých nehnuteľností a podobne aj časť priľahlých pozemkov súkromných vlastníkov je súčasťou verejného priestranstva, pristúpila Obec Nový Ruskov k priebežnému vzájomnému vysporiadavaniu vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom. U hore menovaných kupujúcich osobitným zreteľom sa rozumie tá skutočnosť, že predávaný pozemok je jednoliatou súčasťou dvora kupujúcich od ostatného verejného majetku oddelená plotom. Kupujúci uvedené pozemky užívajú pozemok dlhodobo a prejavili záujem ho odkúpiť do svojho vlastníctva. A to všetko s prihliadnutím na tú skutočnosť, že  kupujúci  resp.  ich blízky príbuzný ,odpredáva obci časť svojho majetku, na ktorej sa uvažuje verejnoprospešná stavba- chodník, resp. priľahlá zeleň a to:

Mária Dragulová je  výlučným  vlastníkom   nehnuteľností  nachádzajúcich sa  v k.ú. Veľký  Ruskov:

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

Hodnota prevádzanej nehnuteľnosti

1480

2235/2

Orná pôda

568

V celku

Obec Nový Ruskov

327 Eur

 

 Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po celú dobu odpredaja až do povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností..

 

V Novom  Ruskove , dňa  5.1. 2023

 

Rastislav Ferkanin

   starosta obce

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce