fotky z obce

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa (Vi,Je,Fr ) PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 12:56

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa  (Vi,Je,Fr )

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa odpredaja pozemkov vo vlastníctve Obce Nový Ruskov :

 Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Veľký  Ruskov

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdatelia

Hodnota  prevádzanej nehnuteľnosti

746

881/5

Zastavaná plocha a nádvorie

101  53

V celku

Vincej Tomáš

303  159 Eur

881/4

Zastavaná plocha a nádvorie

112

V celku

manž. Jendžejovský Peter a Ingrid Jendžejovská r. Jurková

336 Eur

881/3

Zastavaná plocha a nádvorie

80

V celku

Fragner Jozef celku

240 Eur

Uvedené parcely odpredáva kupujúcim za kúpnu cenu 3 Eur za m2, s tým, že kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy. Kupujúci majú ku dńu podpisu zmluvy vyrovnané všetky svoje záväzky voči obci.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Obecné zastupiteľstvo na základe skutočného stavu po OKO NM, ktoré prebehlo v obci Nový Ruskov schvaľuje jednomyseľne všetkými poslancami predaj horeuvedených pozemkov ako nadbytočného majetku obce a to  kupujúcim a to formou osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je odôvodnený tou skutočnosťou: V obci Nový Ruskov prebehla obnova katastrálneho operátu novým mapovaním. Reálny  priebeh hraníc pozemkov v prírode bol premietnutý aj do katastra nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že časť obecných pozemkov je v držbe vlastníkov priľahlých nehnuteľností a podobne aj časť priľahlých pozemkov súkromných vlastníkov je súčasťou verejného priestranstva, pristúpila Obec Nový Ruskov k priebežnému vzájomnému vysporiadavaniu vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom. U hore menovaných kupujúcich osobitným zreteľom sa rozumie tá skutočnosť, že predávaný pozemok je jednoliatou súčasťou dvora kupujúcich od ostatného verejného majetku oddelená plotom resp. v prírode viditeľnou hranicou. Kupujúci uvedené pozemky užívajú dlhodobo a prejavili záujem ho odkúpiť do svojho vlastníctva.

 Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po celú dobu odpredaja až do povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností..

V Novom  Ruskove , dňa 5.1. 2023

Rastislav Ferkanin

   starosta obce

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce