fotky z obce

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu PDF Vytlačiť
Pondelok, 13 Február 2023 10:23

                                                                                                             OBEC  NOVÝ RUSKOV

 

O Z N Á M E N I E

                                                                                                                                                                   O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.1  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NOVÝ RUSKOV

 

Obec Nový Ruskov v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona

o z n a m u j e  v e r e j n o s t i ,                                                                                                                                                                                                                                                           

že prerokovanie  Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Nový Ruskov                                                   sa uskutoční v termíne od 13.02.2023 do 15.03.2023.

Prerokovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nový Ruskov  s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 2. marca 2023  ( vo štvrtok ) o 15,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Novom Ruskove

Dokumentácia  je uložená k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Novom Ruskove každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na internetovej stránke obce  http://www.ruskov.net/dokumenty/uzemny%20plan/navrhovane%20zmeny%20a%20doplnky%202023/

 

Stanoviská, pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu :

Obec Nový Ruskov, Obecný úrad, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov                     IČO: 00331 791

alebo emailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu zmeny a doplnku územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia najneskôr do  15.03.2023.

 

                                  

      Rastislav Ferkanin

                        starosta obce

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa: 13.02.2023

Zvesené z úradnej tabule obce a web stránky obce dňa : ......................

 

Podklady sú prístupné na tomto linku:   http://www.ruskov.net/dokumenty/uzemny%20plan/navrhovane%20zmeny%20a%20doplnky%202023/

 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce