fotky z obce

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2023-2024 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 20 Apríl 2023 12:20

Materská škola Nový Ruskov 136, Ul. Sv.Cyrila a Metoda


Oznámenie o zápise detí do materskej školy 
na školský rok 2023-2024

Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023-2024

 

Miesto a termín podávania žiadostí  

Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  dáva zákonný zástupca dieťaťa osobne riaditeľke alebo učiteľke materskej školy, alebo ju môže podať na obecnom úrade v zalepenej obálke označenej názvom : „Žiadosť do MŠ“, mailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) alebo poštou na adresu- Materská škola,  SV. Cyrila a Metoda 136, Nový Ruskov, 07501 v termíne od 02.05.2023 do 05.5.2023

 

       Forma zápisu


    Zákonný zástupca podá Žiadosť o zápis dieťaťa podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, kde sa uvedie okrem iného aj
údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť  je možné vyzdvihnúť osobne v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke obce Nový Ruskov .

 

Podmienky prijímania detí do MŠ.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa podľa § 59 a 59a školského zákona prijímajú deti od 3 rokov veku. 

 

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

 

       ktoré v školskom roku 2023/2024 budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie

 

       ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť ( na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska);

 

       ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2023 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ( na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast);

       ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zákonný zástupca spolu so žiadosťou prikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast);

 

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ

Do MŠ budú prijaté deti,  ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2023 ( deti sa budú prijímať na základe postupnosti od najstaršie po najmladšie dieťa, prednosť majú tie deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci)

 V prípade voľnej kapacity budú prijaté aj mladšie deti ako 3 roky, s nástupom do MŠ deň po dovŕšení troch rokov veku.

 

Rozhodnutie o zapísaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca najneskôr do 30.06.2023 osobne alebo poštou.

 

V Novom Ruskove dňa 20.04.2023                                        Bc.            Katarína Cifraničová
                                                                                                                                                                   

                                                                                             riaditeľka materskej školy

 

ziadosť 

 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce