fotky z obce

VZN č. 2/2023 ako Dodatok č. 1 PDF Vytlačiť
Piatok, 28 Apríl 2023 13:06

Obec Nový Ruskov

Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov


VZN č. 2/2023 ako Dodatok č. 1

k VZN Obce Nový Ruskov

č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov

 

 

Návrh tohto  všeobecne záväzného nariadenia / VZN/

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.04. 2023

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 28.04.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.04. 2023

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 

Pripomienky zasielať :

Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Elektronicky na adresu: n Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Doručené pripomienky /počet/:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v  Novom Ruskove dňa:      pod. č.  

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Nový Ruskov  dňa:

VZN zvesené z úradnej tabule Obce Nový Ruskov dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

 

 

                                                                                   Rastislav Ferkanin

                                                                                       starosta obce

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. 2/2023 ako dodatok č. 1 k VZN č.1/2023


o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov

 

      Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení ako dodatku č. 1 :

 

ktorý sa mení a dopĺňa takto:

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

§ 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1. 5. 2023.

 

2.      Zariadenie školského stravovania poskytuje  stravovanie s použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 6. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje:

a) v sume 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole odobralo stravu.

 

 

 

3. Výška príspevku podľa finančného pásma A č.1 s použitím dotácie je nasledovná:

Stravník – dieťa v MŠ

1 desiata

1 obed

1 olovrant

Celodenná strava

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

Doplatok ku celodennej strave

Stravníci od 2 – 6 rokov

 0,40

1,00 

0,30 

1,7

1,40 

0,30

 

Výška stravného podľa finančného pásma B č. 1 je nasledovná:

Stravník – dospelá osoba

obed

réžia

Cena jedla spolu

Dospelí stravníci

 2,00

1,50 

3,50 

 

 

 

 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

5. Rodič je povinný prihlasovať a odhlasovať stravu vopred, alebo najneskôr v deň stravovania ráno do 7.45 hod. u vedúcej Školskej jedálne na tel. č. 056/2866136. Ak nie je možné stravníka zo závažných dôvodov odhlásiť včas, má zákonný zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa v prvý deň do svojich prepravných nádob a ostatné dni je nutné odhlásiť. V prípade neodhlásenia stravy a neodobrania obedu je rodič povinný uhradiť plnú výšku obeda, vrátane dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

 

 

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN ako dodatku k VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Nový Ruskov.

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov dňa …..................

4.Toto VZN č.2/2023 ako dodatok k VZN č. 1/2023 nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve.

§ 11 
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 2/2023 sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školskej jedálni , ktorých zriaďovateľom je Obec Nový Ruskov, vrátane dodatkov.

 

V Novom Ruskove, 27. 04. 2023

                                                                                             Rastislav Ferkanin                                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce