fotky z obce

VZN o miestnych daniach PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nový Ruskov. dňa: 16. 11. 2007

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nový Ruskov dňa: 1. 12. 2007

VZN nadobúda účinnosť dňa:  01.01.2008

Zmeny a doplnky VZN prejednané a schválené dňa:

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Nový Ruskov toto

 

 

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E  

 

o miestnych  daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

na území obce Nový Ruskov

 

I.  č a s ť

ÚVODNÉ  USTANOVENIA §  1

 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Nový Ruskov.

 

(2) Obec Nový Ruskov na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

 

(3) Obec Nový Ruskov na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady.

 

(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní, a to: dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

 

 

II.                   č a s ť  

Miestne dane

 

Daň z nehnuteľností

  

§ 2

  Daň z nehnuteľností zahŕňa a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

§ 3

Daň z pozemkov  

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zák. č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Nový Ruskov v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach. Na pozemky prideľované do náhradného užívania sa neprihliada.

 

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení §7 a spôsobu výpočtu dane v § 8a zákona o miestnych daniach.
 Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.


(3a) Hodnota pozemkov v Obci Nový Ruskov sa určuje podľa prílohy č. 1 a 2 zákona 582/2004:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 17,32 Sk/m2 pre Veľký Ruskov
                                                                          15,63 Sk/ m2 pre Malý Ruskov
b/
trvalé trávne porasty 3,18 Sk/m2
c/ záhrady 40 Sk/m2
f/ zastavané plochy a nádvoria 40 Sk/m2
g/ stavebné pozemky 400 Sk/m2
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 40 Sk/m2.

 

(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                                             0,25 % zo základu dane,

b/ trvalé trávne porasty                                                                                                   0,25 % zo základu dane,

c/ záhrady                                                                                                                           0,25 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                                                    0,25 % zo základu dane,

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske

    využívané vodné plochy                                                                                             0,25 % zo základu dane,

f/ zastavané plochy a nádvoria                                                                                       0,25 % zo základu dane,

g/ stavebné pozemky                                                                                                       0,25 % zo základu dane,

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                                         0,25 % zo základu dane.

 

(5) V Obci Nový Ruskov je sadzba dane z pozemkov pre doleuvedené druhy pozemkov nasledovná:

a/ orná pôda, vinice, chmeľnica, ovocné sady                                                             0,20 % zo základu dane

b/ trvalé trávne porasty                                                                                                   0,20 % zo základu dane,

c/ záhrady                                                                                                                           0,50 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                                                    0,20 % zo základu dane,

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske

    využívané vodné plochy                                                                                             0,20 % zo základu dane,

f/ zastavané plochy a nádvoria                                                                                       0,50 % zo základu dane,

g/ stavebné pozemky                                                                                                       0,20 % zo základu dane,

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                                         0,20 % zo základu dane.

 

V tomto prípade sa nepoužijú všeobecné ročné sadzby uvedené v odseku 4 tohto ustanovenia.

 

(6) Od dane z pozemkov sú oslobodené:

a)       pozemky vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve obce:

 

b) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkvi, ďalej so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovňa osôb, ktorá je poverená duchovnou správou cirkvi.                                                                                      

c) pozemky tvoriace funkčný celok so stavbou slúžiacou ako škola

d) pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny

e) vetrolamy, remízky, háje, parky a iné ekologické zariadenia ako aj melioračné a športové zariadenia

 

 


                                                                                         § 4

Daň zo stavieb  

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Nový Ruskov, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

 

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

 

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je 1.-Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

 

(5) V Obci Nový Ruskov  je sadzba dane zo stavieb nasledovná:

a/ stavby na bývanie                                                                                                                                       1,50 Sk

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu                                                                                                 1,50 Sk

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát

    a domčeky na individuálnu rekreáciu                                                                                                        1,50 Sk

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží                                                 1,50 Sk

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu       

    okrem stavieb slúžiacich na skladovanie a administratívu                                                                    1,50 Sk

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú zárobkovú činnosť, skladovanie

    a administratívu                                                                                                                                            11.-Sk

g/ ostatné stavby                                                                                                                                                             1,50 Sk

s tým, že v tomto prípade sa nepoužijú všeobecné ročné sadzby uvedené v odseku 4 tohto ustanovenia.

 

(6) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o  1,20 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

 

(7) Od dane zo stavieb sú oslobodené:

a)       stavby vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve obcí alebo nadácií.

b)       stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam a  zariadeniam Slovenského Červeného kríža

c)       stavby uvedené v bode 7 písm a/ sú oslobodené od dane, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú a zárobkovú činnosť alebo prenájom.

§ 5

Daň z bytov  

(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

 

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Nový Ruskov,  v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 1,50 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

§ 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností  

(1) Podľa miestnych podmienok v obci Nový Ruskov sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov u týchto stavieb:

a/ stavby na bývanie vo výške 30 % dane zo stavieb, vlastníkmi ktorých sú občania bezvládni, prípadne držitelia preukazu ZŤP a ZŤP S.

 

Daňová úľava sa poskytne až po predložení následovných dokladov:

-          vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy a priznaní bezvládnosti

-          preukazu zdravotne ťažko postihnutého občana, prípadne ťažko zdravotne postihnutého občana so sprievodom

 

(2) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

 

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 

(4) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť,  ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

(5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

 

(6) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.

 

(7) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

 

(8) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia, alebo do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Ak výška dane presiahne sumu 500.- Sk je možné ju uhradiť v troch splátkach, a to  31. mája, 30. júna a 31. septembra po 1/3 – ine z vyrubenej dane.

 

(9) Správca dane nebude vyrubovať a vyberať daň z nehnuteľností, ktorá v zdaňovacom období nedosiahne výšku 50.-Sk.

 

Daň za psa

§ 7

 

 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                        

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

(3) Základom dane je počet psov.

 

(4) Sadzba  dane  je 100 ,-Sk za  jedného psa a kalendárny rok.

 

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.

 

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:

a/ miestnym šetrením

 

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:

a/  miestnym šetrením,

 

(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

(10) Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ prevodom na bankový účet obce, zriadený vo VÚB a. s. Trebišov  .

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8

 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nový Ruskov,  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:,

a/ obecné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu

b/ vybudované  chodníky, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce

 

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Nový Ruskov sú:

 

a/ spevnená plocha pri miestnom pohostinstve na ul. Sv. Cyrila a Metoda

 

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

 

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

 

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto.

 

(7) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 5,-Sk za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

Pre umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na pultový a pouličný predaj obec vyrubí jednorázový poplatok 20.-Sk za každý deň predaja.

 

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Novom Ruskove - a to  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Novom Ruskove skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

(9) Splatnosť miestnej dane obec stanovuje nasledovne:

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Novom Ruskove ,

c/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Novom Ruskove pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti daňovníkom.

 

Daň za predajné automaty

§ 9

 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

 

(4) Sadzba dane je 10.000 ,-Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Novom Ruskove. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné

oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania. 

 

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

a/ v hotovosti do pokladne obce,

b/ prevodom na bežný účet obce, zriadený vo VÚB a.s. Trebišov .

 

(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:

a/ deň začatia prevádzkovania predajného automatu

b/ deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu

c/ druh, typ a názov predajného automatu

d/ výrobné číslo predajného automatu

e/ obsah skladby ponúkaného tovaru

f/ miesto umiestnenia predajného automatu

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

§  10

 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.

 

(5) Sadzba dane je 5.000 ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Novom Ruskove. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania. 

 

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

a/ v hotovosti do pokladne obce ,

b/ prevodom na bežný účet vo VÚB a.s. Trebišov.

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

a/ deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

b/ deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

c/ druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja

d/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja

e/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja

 

III.  č a s ť

Miestny poplatok

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§  11

 

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

(3) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

 

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

 

(6) Sadzba poplatku je 260.-Sk na občana a rok. Po preukázaní zapojenia do separovaného odpadu v obci, obec poskytne občanovi bonus vo výške 120.-Sk na osobu a rok. Bonus možno poskytnúť aj dodatočne po preukázaní dokladu o likvidácii odpadu zákonom predpísaným spôsobom.

Obec môže obyvateľom poskytnúť aj materiálny príspevok vo forme vecnej odmeny za snahu a motiváciu recyklovať odpad.

Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu ZŤP, ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky.

 

(7)  Splatnosť poplatku je do 31. mája   bežného kalendárneho roka .

 (8) Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

a/ miestneho šetrenia že, sa dlhodobo sa zdržiava mimo miesta trvalého bydliska
z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo že neužíva  nehnuteľnosť,  ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.


 

 (9) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

 

IV.  č a s ť

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia

§  12

        Spoločné ustanovenia

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Nový Ruskov prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce  Nový Ruskov.

 

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Nový Ruskov.

 

(3) Všetky potrebné tlačivá na ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti sú k dispozícii na obecnom úrade.

 

§ 16

Záverečné  ustanovenia

 

(1) Pokiaľ  v 
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce