fotky z obce

Kúpiť či predať PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch je medzi členmi obecného zastupiteľstva pretriasaná otázka ohľadom pozemkov pod rybníkom a budovy materskej škôlky.

 

 

Vodná nádrž –Nový Ruskov je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku. Tento podnik predmetnú nehnuteľnosť prenajal Slovenskému rybárskemu zväzu, s ttým, že nájomcovi vzniklo predkupné právo k predmetnej nehnuteľnosti. Budúci vlastník stavby je povinný usporiadať si vlastnícke vzťahy  k pozemkom nachádzajúcich sa pod stavbou- vodná nádrž Nový Ruskov.

Obec Nový Ruskov je vlastníkom pozemku , ktorého sa časť nachádza aj pod vodnou hladinou. Rybársky zväz ponúkol kúpnu cenu, ktorá by postačila na:

a.)    zakúpenie budovy materskej školy s pozemkom v k.ú. Veľký Ruskov

b.)    realizáciu projektovej dokumentácie  v k.ú. Malý Ruskov, projektového komplexného riešenia domu smútku + okolia( šlo by o realizáciu umiestnenia domu smútku vrátane revitalizácie okolia, t.j. budovanie chodníka, úprava potoka a priľahlých pozemkov na a okolo cintorína ostatných verejných priestranstiev

 

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti na najbližších zasadaniach poslanci obecného zastupiteľstva  rozhodnú o naložení s týmito nehnuteľnosťami.

 

Podotýkam, že po odpredaji pozemku pod rybníkom , novému vlastníkovi pozemku  resp. všetkých pozemkov pod celým dielom bude uložený zákaz scudzenia pozemku bez súhlasu obce, ako aj predkupné právo a právo slobodného využívania rybníka za účelom prechodu a rekreácie.

 

Verím, že úspešne dopadnú  aj rokovania ohľadom zámeny pozemkov pri rybníku medzi obcou a Gr.kat. farnosťou Trebišov. Pri rybníku by mala zostať 3 ha plocha vo vlastníctve obce a štátu ako miestne biocentrum. Na jar obyvatelia z Veľkého Ruskova tam po dva soboty urobili prerezávku jelšín.

 

Odpredaj pozemku pod rybníkom  sa bude viazať na kúpu škôlky, resp. výnos z odpredaja bude účelovo viazaný na kúpu budovy škôlky, resp. na zaplatenie polovice kúpnej ceny škôlky.

 
            Prečo kúpiť škôlku?

            V Malom Ruskove budova školy prešla delimitáciou do vlastníctva obce nakoľko šlo o štátnu školu postavenú v r. 1936.

 
Avšak vo Veľkom Ruskove, budova škôlky bola a je cirkevným majetkom. Istý čas bola veľmi traumatizujúcim faktorom medzi obcou a cirkvou. Nakoľko nečitateľným vlastníckym vzťahom k časti stavby.

 

            Minulého roku sa podarilo usporiadať vzťahy s cirkvou ohľadom verejných priestranstiev. Myslím si, že toho roku sa podarí aj po riešiť vlastnícke vzťahy okolo budovy materskej škôlky.

           

Mnohí čakajú, že sa hneď začne stavať. Ale nik z Vás nevidí to , že aby sa vysporiadalo futbalové ihrisko bolo potrebné vykúpiť cca 50 spoluvlastníckych podielov .

 
Zastupiteľstvo VÚC v Ke v apríli zasadne ohľadom vysporiadania verejných priestranstiev v oboch častiach obce. To preto aby sa mohli vybudovať chodníky a opraviť miestne komunikácie.

Nikto nevidí rokovania s projektantmi a zememeračmi.  Áno , pre mnohých je nudné počúvať o vysporiadani vlastníckych vzťahov k pozemkom. Lenže je to prvoradá úloha aby následne sa mohlo stavať.

Myslím, že za posledné dva-  roky sa urobilo toľko prevodov vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, že dá sa povedať, že za posledné dva roky sa stihli a stihnú vyriešiť 40 ročné resty.

 

Každý je po vojne  generálom.

Vojenský objekt - ošíparne v Malom Ruskove bol v prenájme nájomcu, ktorému tým pádom vzniklo predkupné právo. Navyše pozemky boli vlastnícky nevysporiadané a na ich vykúpenie by bola potrebná ďalšia suma cca 500.000,- Sk.  V tom čase sa nedopatrením vyskytol problém ohľadom duplicitného vlastníctva k časti pozemkom , ktoré boli určené na spoločné opatrenia vrámci pozemkových úprav. Navyše obec realizovala stavby, na ktoré nemala zdroje. Z tohto dôvodu, bolo nutné uvedené objekty predať za cenu, ktorú ponúkol nájomca stavby, z dôvodu, že sa nepodarilo osloviť iného solventnejšieho záujemcu. Boli oslovené firmy nielen miestne ale aj z blízkeho okolia. avšak bez záujmu.


Na záver dodám, kto chce hľadá spôsoby a kto nechce hľadá dôvody. Myslím si, že je tu riešenie ako definitívne usporiadať vlastnícke vzťahy k dlhotrvajúcim sporným nehnuteľnostiam vo Veľkom Ruskove  a súčasne múdro a prezieravo si ponechať vplyv na rybník a súčasne po verejnej diskusii pristúpiť k výstavbe a usporiadaniu verejných priestranstiev v Malom a aj vo Veľkom Ruskove.

 

Poprosil by som, aby pri vašich požiadavkách ste boli konkrétni.T.j. čo sa má robiť, aký spôsob je najvhodnejší a pod.  Všeobecné frflanie bez navrhovaného riešenia nie je na úžitok nikomu.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce