fotky z obce

Prebačce, že tak až škodzim tomu valalu. PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Reakcia na list p. Leškaniča
  1. Čo sa týka rybníka

 

A.)  Ja som neprišiel s návrhom na odpredaj pozemkov pod rybníkom. V podstate rybári sa ozvali po tom, kedy im bolo zaslané upozornenie obce o znečistení brehu rybníka. Teda to , že som prišiel s návrhom na odpredaj rybníka je tvoj výmysel.

B.)   Po druhé  nepredáva sa rybník.RYBNÍK JE MAJETKOM SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU ak už nie MO rybárskeho zväzu. Rybník je stavba ako každá iná stavba a každý vlastník stavby si má usporiadať vlastníctvo pozemkov pod rybníkom. (p. Cverčková  p.SPF) Obec má tam iba časť pozemkov z celkovej výmere cca 4,5 ha výmeru rybníka. Obec má dve možnosti pozemky buď predať svoj diel alebo vykúpiť aj zvyšné pozemky. Samozrejme na výkup pozemkov od ostatných vlastníkov nemá na to by potrebovala vyše 700.000.- Sk

C.)  Donedávna kúpa materskej škôlky bola neprechodná. (Viď zápisnicu z posledného zasadania.) Avšak posledné uznesenie vetoval starosta obce, teda bude znova prerokované. Podľa vyjadrenia poslancov  z Malého Ruskova, sú aj k dnešnému dňu  kategoricky proti. Za odkúpenie budovy škôlky sú iba 3 poslanci, nepoznám stanovisko dvoch veľkoruskovských poslancov a nie je isté ako zahlasujú v piatok.

D.)  Je absolútna nepravda, že odpredajom časti pozemku pod rybníkom stratí obec vplyv nad rybníkom, práveže, si tento vplyv ponechá a to vo forme vecných práv:

a.       Právo prechodu a prístupu

b.      Predkúpne právo a právo previesť vl. právo k pozemku bez súhlasu obce

c.       Zmluvou o budúcej zmluve sa toto právo rozšíri na všetky pozemky pod vodným dielom, teda ajna pozemky v k.ú. Veľký Ruskov a Trebišov, na ktoré Obec v súčasnej dobe nemá nijaké práva.

 

Na  piatkovej schôdzi zatiaľ nie je prechodný ani jeden variant: t.j. kúpa škôlky ani predaj pozemkov pod rybníkom.

Avšak súčasným predajom pozemku pod rybníkom a kúpou škôlky  je možné nezaťažiť rozpočet obce, odkúpiť škôlku a časť financií z výnosu realizovať na projektové a preprípravné práce úpravy verejných priestranstiev, chodníkov parku a domu smútku v Malom Ruskove a tento variant by možno mal väčšiu podporu u poslancov.

 

  1. Čo sa týka ošipárne

 

Jednoducho čo uvádzaš v svojom príspevku je demagógia najhrubšieho zrna. Dobre vieš že po schválení všeobecných zásad vyšlo najavo , že 9,5 ha pôdy má dvojitého vlastníka. Teda tým pádom boli ohrozená výstavba spoločných zariadení v Malom Ruskove čo znamenalo, že Malý Ruskov mohol prísť o niekoľko miliónov korún, ktoré majú byť realizované v rámci realizácie pozemkových úprav. A keby nebolo tých 9,5 ha tak by nebolo na čom stavať.

 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu som potreboval zachrániť projekt a preto v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva na vlastné trovy za vlastné finančné prostriedky som nakúpil pozemky vo výmere cca 8-10 ha. Teda niekoľko mesiacov som sponzoroval obec Nový Ruskov vlastnými finančnými prostriedkami vo výške cez 300 000,- Sk. Obec mi nepokryla ani stratu úrokov. Neurobila to ani starostka ani nik iný ani ty .

 

Áno , prišiel som s návrhom predať objekty, ktorý si však osvojila p. exstarostka, ale nie tak kôli pozemkovým úpravam a mne ale kôli tomu, že pred voľbami chcela riešiť financovanie akcií, ktoré obec realizovala: námestie v Malom Ruskove, pódium a iné.

Mojou osobnou motiváciou bola návrat  finančných prostriedkov ,ktoré som obci „vypožičal“. Za odpredaj objektov hlasovala drvivá väčšina.

Aj keby obec by objekt nepredala, potrebovala by na vykúpenie pozemkov pod objektom sumu cez 500 – 600 tisíc korún.

 

A ešte jedna vec. Toto nevieš že vďaka tvojmu návrhu obec mohla prísť o vojenské objekty. Totiž si navrhol aby zmluva sa neposielala hneď ale aby sa vyčkávalo čo najdlhšie. Návrh na prevod do vlastnáíctva obce plynul v 30 dňovej lehote a keby obec do 30 dni nereagovala tak vojsko mohlo tento objekt ponúknuť inej osobe. Vďaka p. Dziakovej sa urýchlene podpísaná zmluva zaslala vlastníkovi.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce