Zápisnica napísaná z jedenásteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:49

Zápisnica napísaná z jedenásteho zasadnutia

OZ zo dňa 21.6.2016


Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, referentka obce.

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce

5./ Záverečný účet obce - schválenie

6./ Nákup preliezok na detské ihriská

7./ VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – dodatok č.1

8./ Rôzne

9./ Diskusia

10./Záver


Doplnené body – Výstavba telekomunikačného zariadenia


 1. Určenie overovateľov zápisnice - Ing. Martina Frágnerová, RNDr. Vladimír Švec

 1. Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

 2. Stanovisko k záverečnému účtu obce - hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015, čo zobrali poslanci na vedomie.

 1. Záverečný účet obce -

61

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti


-


Podpis starostu


zdržal sa


-


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 38.010,29€.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 29. 054,76 €, (povinná 10% tvorba v sume 2.905,47€) a rezervný fond zvyšok 26.149,29€ čerpať na kapitálové výdavky.5a) Doplnený bod – výstavba telekomunikačného zariadenia

62

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti


-


Podpis starostu


zdržal sa


-


Obecné zastupiteľstvo doporučuje umiestniť telekomunikačné zariadenie za plot pri obecnom úrade (na verejné priestranstvo) a poveruje starostu jednaním ohľadom úhrady jednorázového (sponzorského) poplatku za umiestnenie zariadenia .

6. Nákup preliezok na detské ihriská – starosta obce informoval prítomných o požiadavke občanov obce, ohľadom nákupu preliezok na detské ihriská v oboch častiach obce. Keďže preliezky musia byť certifikované, hľadali sme výrobcu a dodávateľa zároveň, ktroý takého preliezky vyráva a dodáva. Po dlhšej diskusii sa poslanci dohodli na kúpe 2 ks preliezok v sume 2336€ za ks od firmy Deti záhrada.

62

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti


-


Podpis starostu


zdržal sa


-


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup 2 ks preliezok na detské ihriská v sume 2.339€ /1 kus. 1. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.1 -

63

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti


-


Podpis starostu


zdržal sa


-


Dodatok č.1


k Všeobecne záväznému nariadeniu

Obce Nový Ruskov o zbere a likvidácii komunálneho

a drobného stavebného odpadu 1/2013


Dopĺňa sa:


VIII. - Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod číslo:

 1. 20 01 08 – biologický rozložiteľný kuchynský odpad,


 1. - Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom ktorého je pôvodcom (§83 ods. 1 zákona o odpadoch)


 1. - prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom (§83 ods. 2 zákona o odpadoch.

 2. - Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.

 3. Celkové náklady na zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 4. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

 5. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a myť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikované. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.

 6. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak,aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť a živočíchy a to najmä hlodavce.

 7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Minimálna frekvencia zberu je 1 krát za dva týždne.

 8. Zakazuje sa:

- dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadom v obci,

- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používane drviča je upravené v zmluve o odvádzaní vôd,

- zbaviť sa použitých jedlých olejov kanalizácie,

- kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO a zvieratá v útulkoch.

 1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne.


 1. - Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

1.) Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:

- 2 01 25 – jedlé oleje a tuky z domácností.

2.) Ak nie je zberný dvor: na území obce je zavedený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 3 x ročne.

3.) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, zmiešavaním s komunálnym odpadom, ukladaním na verejných priestranstvách, resp. k zberným nádobám na iný druh odpadu.

4.) Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

5.) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.


 1. Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami

 1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať a odovzdávať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

 2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.


 1. Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.

 2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis,autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobne oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
8. Rôzne -

Kyslíková cesta – starosta obce informoval o výstavbe kyslíkovej cesty umiestneného na začiatku futbalového ihrisla.

Verejné priestranstva – ďalej informoval o rekoštrukcii verejných priestranstiev - plocha pri obecnom úrade.

Telecom- budovanie internetovej siete -

Malý Ruskov - nákup kosačky – ďalej podal info o nákupe kosačky do Malého Ruskova, nakoľko stará kosačka bola značne poruchová.

Taktiež starosta informoval aj o osadení pružinových hojdačiek na detské ihriská, o žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie v Malom Ruskove, ako aj o žiadosti na poskytnutie fin. Prostriedkov na výstavbu Domu smútku v Malom Ruskove. Ďalej prítomných oboznámil o žiadosti zaslanej na ministerstvo financií o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice a o projekte na rekonštrukciu chodníka na ulici Lipovej a Novej.

9. Diskusia -

 1. Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:

Martina Frágnerová - …......................................

Vladimír Švec - …...............................................

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z jedenásteho zasadnutia