Zápisnica napísaná z trinásteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:51

Zápisnica napísaná z trinásteho zasadnutia OZ zo dňa 4.10.2016

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, referentka obce, hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Dodatok č.2 k VZN o odpadoch

5./ Dodatok č.1 VZN o určovaní názvov ulíc

6./ Žiadosť Ing. Dandára a Ing. Čarnej o odpredaji pozemku v k.ú. Veľký Ruskov

7./ Žiadosť Ing. Fortuňáka o odpredaj pozemku v k.ú. M.R

8./ Zaasfaltovanie chodníka od OcÚ po č.d. 146 – riešenie vstupov

9./ 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci

10./ Výrub stromov v intraviláne obce

11./ Sídlisko Lúčky

12./ Riešené projekty

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver


Starosta obce navrhol body č.7 a č.11 prerokovať na začiatku,nakoľko boli prítomní aj žiadatelia.


2./ Určenie overovateľov zápisnice – Jaroslav Štefanko, Alexander Čonka


3./ Kontrola plnenia uznesení -žiadne z uznesení nepodlieha kontrole.


4./ Dodatok č. 2 k VZN o odpadoch – starosta obce informoval prítomných poslancov o Upozornení prokurátora č. Pd 198/16/8811-3 zo 7.9.2016 ohľadom absencie bodu vo VZN - Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. V tomto bode referentka obce prečítala návrh dodatku č.2 k VZN o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu. Dodatok bolo nutné schváliť na základe protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Trebišove. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať .


69

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu. Dodatok č.2

k Všeobecne záväznému nariadeniu

Obce Nový Ruskov o zbere a likvidácii komunálneho

a drobného stavebného odpaduSpôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu


  1. ) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom, môže akákoľvek osoba alebo právnická osoba orgánu štátnej správy (napr. príslušnému Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie) alebo obci.

  2. ) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.

  3. )Oznámenie oznamovateľ oznamuje písomne, emailom alebo telefonicky.

  4. )Oznámenie obsahuje najmä:

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, email,

b) katastrálne územie, LV, parc. Číslo nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,

c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, a pod.)

d) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, inundačné územia a pod.

e) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.


  1. Kontaktné údaje k oznámeniu nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu sú zverejnené a webovom sídle obce.


5./ Dodatok č.1 k VZN o určovaní názvov ulíc - v tomto bode referentka obce prečítala návrh dodatku č. 1 k VZN o určovaní ulíc a verejných priestranstiev. Zmena bola potrebná z dôvodu uspisovnenia názvov.


70

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN o určovaní názvov ulíc a verejných priestranstiev. Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu

o určovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci Nový Ruskov


Pôvodný stav:

ČL. 1


Ulice obce Nový Ruskov, časť Veľký Ruskov v súlade s platnými predpismi sa označujú takto:


Ulica Sv. Cyrila a Metoda – od čísla domu /ďalej len č. d./ 1 po č. d. 147

a od č. d. 81 po č.d. 146


Ulica Nová - - od č. d. 156 po č. d. 169 a od č. d. 182 po č. d. 186


Ulica Lipová - - od č. d. 20 po č. d. 180


Čl. 2


Ulice obce Nový Ruskov, časť Malý Ruskov v súlade s platnými predpismi sa označujú takto:


Ulica M.R. Štefánika - - od č. d. 1 po č. d. 25 a od č. d. 26 po č. d. 59


Ulica Jarková - - od č.d. 31 po č. d. 46


Nový stav:


Čl. 1


Ulice obce Nový Ruskov, časť Veľký Ruskov v súlade s platnými predpismi sa označujú takto:


Nová ulica - - od č. d. 156 po č. d. 169 a od č. d. 182 po č. d. 186


Lipová ulica - - od č. d. 20 po č. d. 180


Čl. 2


Ulice obce Nový Ruskov, časť Malý Ruskov v súlade s platnými predpismi sa označujú takto:


Jarková ulica - - od č.d. 31 po č. d. 46


6./ Žiadosť Ing. Dandára a Ing. Čarnej o odpredaji pozemku v k.ú. Veľký Ruskov – starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Ing. Čarnej a Ing. Dandára o odkúpenie časti pozemku za záhradou, časť p. č. 270 v k.ú. Veľký Ruskov podľa priloženého geometrického plánu. S pripomienku sa prihlásil p. Jaroslav Štefanko, ktorý predložil v grafickej podobe riešenie tohto problému, kde navrhuje vzájomnú zámenu s tým, že žiadatelia by obci vymenili cíp p. č.260, ktorý v tomto bode extrémne zužuje prechodný profil miestnej komunikácie. Navrhuje upraviť p. č. 270 tak, že sa vytvorí spojnica od severného rohu p. č. 266 po južný roh p. č. 260. Tým pádom by sa so žiadateľmi mohla urobiť zámena a majitelia p. č. 263 a 266 by mali odkúpiť výmeru, ktorá im touto spojnicou vznikne. Starosta obce dal hlasovať.


71

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámenou pozemkov Ing. Dandárovi a Ing. Čarnej podľa návrhu p. Jaroslava Štefanka. Obecný úrad zabezpečí informovanie dotknutých osôb. Po odsúhlasení sa spustí oficiálny proces zámeny.


7./ Žiadosť Ing. Fortuňáka o odpredaj pozemku v k.ú. M.R – starosta obce prečítal žiadosť Ing. Fortuňáka o odpredaj pozemku v k.ú. Malý Ruskov, p.č.1140/3. Na to starosta obce doporučil dať predbežný súhlas s tým, že sa začne oficiálny proces odpredaja. Cena sa vygeneruje dopytom.


67

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s tým, že sa začne oficiálny proces odpredaja pozemku na p. č. 1140/3 v k.ú. Malý Ruskov. Cena bude vygenerovaná dopytom.


8./ Zaasfaltovanie chodníka od OcÚ po č.d. 146 – riešenie vstupov – starosta obe informoval o zrealizovanej súťaži na zaasfaltovanie chodníka od OCÚ po č.d. 146. Vyhrala to fy NAJ-Stav s.r.o., Vinné, s cenou 6.011,74€ s DPH, zároveň zástupca firmy urobil kalkuláciu na opravy a zriadenie vchodov v tomto úseku. Keďže práce nemajú rovnakú hodnotu vo všetkých prípadoch a suma dvojnásobne prevyšuje asfaltovaniu chodníkov, bolo dohodnuté, že sa opravia vjazdy po výstavbe kanalizácie a vodovodu, s tým, že to isté sa urobí aj v dolnej časti obce. V ostatných prípadoch budú oboznámený majitelia pozemkov, že si môžu na vlastné náklady nechať zriadiť vjazdy na vlastné pozemky.


72

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
OZ súhlasí s asfaltovaním chodníka od OcÚ po č.146 a s opravou vjazdov. Zriadenie vjazdov si môžu riešiť majitelia jednotlivých pozemkov priamo s firmou na vlastné náklady.


9./ 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci – starosta obce informoval prítomných o výsledkoch verejnej súťaže na dodávku upomienkových predmetov pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci v celkovej cene 2.110.-€. Zároveň starosta informoval o riešení – zabezpečení pódia na oslavy. Ing. Panda mal pripraviť štúdiu s predbežnou cenou, do dnešného dňa z dôvodu nemoci však tieto materiály nepredložil. Medzičasom Ing. Leškanič dal kontakt na fy, ktorá v cene cca 2.000. -€ ponúka postavenie pódia vrátane ozvučenia. Ku konečnému rozhodnutiu sa môžeme dopracovať po dodaní všetkých materiálov. Po krátkej diskusii starosta obce dal hlasovať.

73

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením upomienkových predmetov pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci v sume 2.110.-€.


10./ Výrub stromov v intraviláne obce – starosta obce predložil zoznam stromov spracovaný Jaroslavom Štefankom, ktoré je treba zrezať v intraviláne obce Veľký a Malý Ruskov. Po krátkej diskusii bolo dohodnuté, že obecný úrad požiada odbor ŽP v Trebišove o udelenie súhlasu. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.


11./ Sídlisko Lúčky – starosta obce sa spýtal, či je každý oboznámený so žiadosťou a jej prílohami ohľadom požiadavky na odkúpenie p.č. 1140/1 v k.ú. Malý Ruskov. Zároveň upozornil žiadateľov, ktorí boli prítomní , že realizácia, čo sa týka ciest nemôže byť podľa ich náčrtu 6 m, lebo tento priestor mimo 6 m cesty musí mať zelený pás, ktorým bude oddelený chodník. V páse by malo byť verejné osvetlenie. Takže konečné riešenie musí navrhnúť projektant. RNDr. Švec pripomenul, že obec má záujem na čím väčšom počte domov, takže doporučil vytvoriť osem pozemkov s tým, že pokiaľ nemajú ôsmeho žiadateľa, tak parcelu môžu dodatočne odpredať. Zároveň bolo pripomenuté, že žiadatelia si musia zrealizovať kompletnú infraštruktúru. Cena za týchto podmienok podľa posledného uznesenia je 10€/1m². Prítomní sa nevedeli vyjadriť, takže otázka ceny sa bude riešiť v Ďalšom, s tým,že sa začne oficiálny proces s odpredajom obecného majetku. Starosta doporučil udeliť žiadateľom predbežný súhlas k odpredaju pozemku.


68

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predbežný súhlas na odpredaj pozemku v k.ú. Malý Ruskov na p.č. 1140/1 a začatie oficiálneho procesu predaja.


12./ Riešené projekty – starosta obce informoval o podpísaní zmluvy s PPA o financovaní projektu spoločných opatrení pozemkových úprav vo výške 1,2 mil. EUR. Zároveň informoval, že v tejto súvislosti sa pristúpilo k riešeniu ďalších otázok s cieľom celú akciu zrealizovať.

Ďalej informoval o akcií verejné priestranstvá. Pod týmto názvom sú riešené dva projekty – verejné priestranstvá pri Ocú a KD – spevnené plochy. Táto akcia bola v mesiaci september zrealizovaná, na západnej strane plochy boli osadené palisády a zvyšná časť obvodu bola vysadená okrasnými kríkmi.

Ďalší projekt verejné priestranstvá zahŕňa výstavbu chodníkov na Novej ulici a Lipovej ulici. Tento projekt zatiaľ nebol vyhodnotený.

Ďalším projektom je DS Malý Ruskov. Projekt nebol zatiaľ vyhodnotený, momentálne sa pripravuje žiadosť na výstavbu kanalizácie v MR. Zároveň starosta informoval o riešení výstavby materskej škôlky. Črtá sa možnosť zrealizovať rekonštrukciu MŠ podľa pôvodného projektu.

V ďalšom starosta obce informoval prítomných o stave prípravy stacionára v MR obec požiadal katastrálny úrad o zmenu užívania stavby. Firma, ktorá mala záujem o zriadenie stacionára sa momentálne neozýva.


13./ Rôzne -

14./ Diskusia -

15./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia:

Jaroslav Štefanko - …............................


Alexander Čonka - …...............................

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z trinásteho zasadnutia