Zápisnica napísana z dvadsiateho piateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Pondelok, 15 Október 2018 13:32

Zápisnica napísaná z dvadsiateho piateho zasadnutia OZ

zo dňa 10.10.2018

 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili    poslanci, referentka obce. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

 

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Investičné akcie za volebné obdobie 2015-2018

5./ Mesiac úcty k starším

6./ Ruskovský spravodaj

7./ Výzva na využitie geotermálnej energie pre vykurovanie verejných budov

8./ Rôzne

9./ Diskusia

10./ Záver

 

2./ Určenie overovateľov zápisnice -  Mgr. Martina Frágnerová, Ing. Vladimír Hvasta

 

3./ Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole

 

4./ Investičné akcie za volebné obdobie 2015-2018

Starosta obce zrekapituloval investičné akcie v uplynulom volebnom období.

Kanalizácia Malý Ruskov - urobený výtlak a časť siete, investičná akcia veľmi komplikovaná vzhľadom na priestorovú stiesnenosť a potrebu ukladania kanalizačných potrubí do cestného telesa. Správa ciest v tomto prípade požaduje nový asfaltový povrch celého jazdného pruhu. Zrealizovaná kanalizačná sieť v Malom Ruskove nie je skolaudovaná, v súčasnosti sa kompletizujú doklady potrebné k žiadosti o kolaudáciu. Predpoklad kolaudácie október až november 2018. Ďalšie práce sú závislé na zabezpečení finančných prostriedkov. Pre ukončenie celej kanalizácie je potrebných cca 300 tisíc eur.

Budova materskej školy a denného stacionára - na obe akcie sú pripravené stavebné projekty, nedarí sa zabezpečiť finančné projekty.

Kultúrny dom Malý Ruskov - zmenilo sa zatriedenie budovy zo školskej budovy na kultúrny dom. Je spracovaný stavebný projekt odobrený RÚVZ v Trebišove. Bola spracovaná a podaná žiadosť o financovanie realizácie. V auguste sme dostali potvrdenie o registrácii. Práce by mohli byť realizované v druhom polroku 2019.

Sídlisko Lúčky - realizuje sa elektrická prípojka, prebieha stavebné konanie na miestne komunikácie, bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu vodovodu a kanalizácie.

Mieste komunikácie - nepodarilo sa zabezpečiť financie na chodník na Lipovej a Novej ulici, pripravujeme ďalšiu žiadosť na tieto chodníky,

-zrealizoval sa asfaltový koberec na chodníku od obecného úradu po rodinný dom č. 146 (Dragulová),

- kompletne sa zrekonštruoval chodník od krčmy po rodinný dom č. 1  (Sabo),

- zrekonštruovalo sa parkovisko pri obecnom úrade, vrátane napojenia na hlavnú cestu,

- verejné priestranstvo pri vstupe do Malého Ruskova po pravej strane pred obytnými domami bolo v podstatnej časti vykúpené obcou,

- priekopa v Malom Ruskove od čísla domu 11, smerom k číslu domu 1 sa vykladá betónovými kockami,

- napojila sa poľná cesta P1 na Lipovú ulicu a následne sa kompletne zrekonštruovala cesta na tejto ulici,

- je vysúťažená stavba chodníka od bývalej budovy - Bar u Smeja po posledný rodinný dom č. 147 (Štefanková). Realizácia by sa mala začať v najbližších dňoch. Na túto stavbu sme dostali finančný príspevok 10 tisíc Eur z úradu vlády,

- v Malom Ruskove sa napojila poľná cesta Mokriny III. z východnej strany na Jarkovú ulicu,

- čiastočne sa opravila cesta na Jarkovej ulici,

- napojila sa poľná cesta Kukuričianky I. na Jarkovú ulicu zo západnej strany po vchod do Precedensu.

Dom smútku v Malom Ruskove - nepodarilo sa zabezpečiť finančné prostriedky na jeho výstavbu.

Detské ihriská a cvičebné zostavy - v oboch častiach obce boli upravené preliezky a hojdačky podľa príslušných predpisov, a zriadené cvičebné zostavy pre dospelých.

Poľné cesty -zrealizovaná I. etapa poľných ciest a sprievodnej zelene. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1,2 milióna Eur bez spoluúčasti obce. Na druhej strane obec musela zobrať na realizáciu prác úver. K dnešnému dňu boli vykonané dve kontroly zo strany PPA. Záverečná platby na splatenie úveru prišla práve v týchto dňoch. Obec táto akcia stála na úrokoch a bankových poplatkoch 15 190,60 €.

Kamerový systém - sa dobudoval a podľa potreby sa ďalej upravuje.

Verejné osvetlenie - postupne sa prechádza na led osvetlenie.

Požiarna zbrojnica - začala sa rekonštrukcia za finančnej pomoci Ministerstva financií SR.

Pamätník padlým v 2. sv. vojne - rekonštrukcia za finančnej pomoci Ministerstva vnútra SR.

Výstavba autobusových zastávok v oboch častiach obce  a výmena podlahy v KD vo Veľkom Ruskove - tieto akcie sa majú realizovať v rámci Miestnej akčnej skupiny región Sečovce. Podľa predošlých informácií finančné prostriedky už mali byť zabezpečené k polroku 2018l.  Žiaľ reálny termín ani v súčasnosti nepoznáme. Podľa najnovších informácií realizácia týchto investičných akcií by mala byť v roku 2019.

Multifunkčné ihrisko - v uplynulom volebnom období bolo postavené multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom, žiaľ už k dnešnému dňu sú potrhané siete na bránkach a basketbalových košoch, je poškodené aj pletivo na vstupnej bránke a poškodené zatváranie bránky.

Drahňovec - bol vyčistený od mosta hlavnej cesty až po most pri cintoríne.

 

5./ Mesiac úcty k starším

Starosta obce predniesol organizačné zabezpečenie osláv Mesiaca úcty k starším. Na túto akciu boli pozvaný občania starší ako 65 rokov vrátane, čo činí z oboch častí obce celkovo 126 občanov, plus poslanci obecného zastupiteľstva. V rámci kultúrneho programu má vystúpiť folklórny súbor Vargovčan, Jožko Jožka a Marka Mačošková. Pohostenie je pripravené cez catering. V závere starosta požiadal všetkých poslancov, aby na túto akciu prišli, lebo sa patrí aby si zastupiteľstvo uctilo starších občanov obce.

6./ Ruskovský spravodaj

Starosta obce navrhol vydať Ruskovský spravodaj pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2015-2018 s tým, že sa dá priestor všetkým relevantným organizáciám a kandidátom na starostov a poslancov pre budúce volebné obdobie. Náklad by mal byť v rozsahu potreby pokryť všetky domácnosti plus rezerva do knižnice.

 

7./ Výzva na využitie geotermálnej energie pre vykurovanie verejných budov

Starosta obce predstavil výzvu na využitie geotermálnej energie pre vykurovanie MŠ prípadne stacionára, kultúrneho domu a obecného úradu. Vzhľadom na predpoklad nárastu cien energií v budúcnosti, by týmto spôsobom obec získala inovatívny zdroj tepla na vykurovanie budov. Po krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať o zapojení sa do pripravovanej výzvy.

 

112

 

Navhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný

 

Za

x

x

x

x

x

-

x

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

Zastupiteľstvo obce Nový Ruskov týmto schvaľuje zámer podania projektu s názvom: „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v obci Nový Ruskov v rámci výzvy (OPKZP-PO4-SC411-2018-41)“ na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, so zameraním na: Výstavbu zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj kombinácii s tepelným čerpadlom.

- 5% spolufinancovanie projektu, vo výške podľa rozpočtu projektu.

 

8./ Rôzne

Kontrolórka obce predniesla potrebu urobiť rozpočtové opatrenie vzhľadom na odchýlky čerpania finančných prostriedkov oproti plánu.

 

9./ Diskusia

 

8./ Záver - keďže zo strany prítomných poslancov neboli žiadne podnety ani otázky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísana z dvadsiateho piateho zasadnutia