Zápisnica napísaná z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.1.2019 PDF Vytlačiť
Pondelok, 16 September 2019 05:06

Zápisnica napísaná z 2. zasadnutia

obecného zastupiteľstva 29.1.2019Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci, hlavná kontrolórka, referentky obce a hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Návrh rozpočtu na rok 2019

4./ VVS, a.s. - dodatok k zmluve

5./ Riešenie likvidácie odpadu

6./ Kanalizácia

7./ Materská škola

8./ LIBERA - žiadosť

9./ Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012 o obecných poplatkoch

10./ Deň obce 2019

11./ Rôzne

12./ Diskusia

13./ Záver


Doplnený bod – stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021


2./ Určenie overovateľov zápisnice - Kolesár, Švec


Doplnený bod – stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 – Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021. Následne doporučila vyššie uvedené poslancom OZ schváliť.

3./ Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 -


9


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú ávrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021.

4./ VVS a.s., Dodatok k zmluve -10


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone spravy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou ,a.s.

a) prerokovalo

 • bez pripomienok

b) Schvaľuje

 1. zverenie majetku obce, Nový Ruskov – kanalizácia (Malý Ruskov) do správy pre VVS a.s. S obstarávacou cenou 100.000€

 2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS a.s /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy, najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/5./Riešenie likvidácie odpadu -

V tomto bode starosta predniesol potrebu vybudovania obecného kompostoviska na vývoz zeleného odpadu z verejných priestranstiev v obci. Kompostovisko by sa vybudovalo za obecným lesíkom v časti obce Veľký Ruskov. Bude ho potrebné zabezpečiť oplotením. Samotnej realizácii predchádza podanie žiadosti na Okresný úrad v Trebišove, odbor životného prostredia. Po krátkej diskusii dal starosta obce schváliť finančné prostriedky na zabezpečenie oplotenia kompostoviska vo výške 3.000€.

11


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na zabezpečenie oplotenia kompostoviska vo výške 3.000€


Ďalej informoval poslancov o probléme s vývozom komunálneho odpadu, nakoľko firma, ktorá odpad v obci likvidovala je v exekučnom konaní. Obec vypísala verejnú súťaž,do ktroej sa prihlásili tri firmy – FURA s.r.o. Rozhanovce, KOSIT a.s., Košice, Marius Pedersen a.s., Vranov nad Topľou. Firma Marius Pedersen do daného termínu – 29.1. 2019 nepredložila svoju ponuku. Poslanci sa oboznámili s ponukami firiem FURA s.r.o, a KOSIT a.s. A zhodli sa na tom, že fy KOSIT a.s, má výhodnejšiu cenovú ponuku a zber ostatných odpadových komodít.


12


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje likvidáciu odpadu v obci firmou KOSIT a.s Košice s tým, že zmluva začne platiť od 1.3.2019 a bude podpísana na jeden rok.

6./ Kanalizácia – starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti na Environmentálny fond na dobudovanie kanalizácie v časti obce Malý Rukov, ako aj o stretnutí s konateľom fy SCHOTT s.r.o.. Uvedenú ingformáciu zobrali prítomní poslanci na vedomie.


7./ Materská škola – v tomto bode informoval starosta poslancov o podaní žiadosti na rekonštrukciu materskej školy, ako aj o vypracovaní prevádzkového poriadku pre chod MŠ v priestoroch salónika KD a prevádzkového poriadku pre kuchyňu, ktorá bude v premiestnená do kuchyne v KD. Tak isto informoval o zabezpečení schodiska, o zamrežovaní niektorých častí poschodia a zadebnení časti balkónového priezoru. Tieto práce a budú vykonávať svojpomocne. Materská škola by sa mala sťahovať na konci februára 2019. Po krátkej diskusii dal hlasovať o súhlase s podaním žiadosti a o spolufinancovaní projektu vo výške 5%.


13


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na rekonštrukciu materskej školy a spolufinancovanie projektu vo výške 5% a náklady na administratívne činnosti spojené so žiadosťou.


8./ LIBERA – žiadosť – v tomto bode informoval prítomných o žiadosti p. Liberu ohľadom finančnej podpory 200€ na vydanie knihy Skriptá z dejín hudby. Po krátkej diskusii dal starosta o tomto hlasovať.


14


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za 


Termín.


proti

x

x

x

x

x

x

x

Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s finančnou podporou 200e na vydanie knihy Skriptá z dejín hudby.


9./ Dodatok č.2 k VZN o obecných poplatkoch – v tomto bode informovala referentka obce o návrhu dodatku č.2 o obecných poplatkoch. Materiály dostlai poslanci na preštudovanie emailom. Následne schválili dodatok č. 2 v tomto znení.


15


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN o obecných poplatkoch nasledovne.Návrh dodatku č. 2

k VZN o obecných poplatkoch

Pôvodný stav:


Čl.7

Poplatok za prenájom kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove


Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti, alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.


a) prenájom KD na svadbu, plesy …......................................... 40.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

b) prenájom KD na kar, jubilea

 • veľká sála a kuchyňa …................................. 20.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

 • salónik a kuchyňa …..................................... 15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)Nový stav:


Čl.7

Poplatok za prenájom kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove


Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti, alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.


a) prenájom KD na svadbu, plesy …......................................... 40.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné) + 10€ za likvidáciu odpadu

b) prenájom KD na kar, jubilea + 5€ za likvidáciu odpadu

 • veľká sála a kuchyňa …................................. 20.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

 • salónik a kuchyňa …..................................... 15.-€ + réžijné náklady (eletrina, voda, plyn, stočné)Čl. 8

Poplatok za prenájom kultúrneho domu v Malom Ruskove


Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti, alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.


a) prenájom KD na svadbu, plesy …......................................... 15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné) + 10€ za likvidáciu odpadu

b) prenájom KD na kar, jubilea …...............................15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné) + 5€ za likvidáciu odpadu


Dodatok č. 2


Návrh


Vyvesené dňa: 14.1.2019


Zvesený dňa: 29.1.2019


Dodatok č.1 schválený: 29.1.2019


Vyvesený schválený: 29.1.2019


Účinnosť: 12.2.2019Ing. Ján Borovský

starosta obce10./ Deň obce 2019 – starosta informoval prítomných o futbalovom turnaji „Ruskovčan“, ktorý by sme chceli spojiť aj s Dňom obce a „Ruskovskou desiatkou“. Uvedené podujatie sa má konať 27.7.2019. Túto informáciu zobrali poslanci na vedomie.


11./ Rôzne -


- žiadosť Fsk Komanička o dotáciu – Ing. Leškanič zaslal obecnému zatupiteľstvu žiadosť o dotáciu pre fsk Komanička vo výške 1000€. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať.16


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 1000€ pre fsk Komanička s tým, že 500€ im bude zaslaných na účet v prvom polroku a 500€ v druhom polroku 2019.


- v tomto bode informoval starosta o potrebe vysporiadania pozemku pre autobusovú zastávku pri s.č. 92 (Berecký Leonard). Je potrebné vyhotoviť geometrický plán .O tomto dal starosta obce hlasovať.


17


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhotovením geometrického plánu pre vysporiadanie pozemku pre autobusovú zastávku pri s.č. 92.


 • hlavná kontorlórka obce, Ing. Hudáčková predniesla prítomným správu o kontrolnej činnosti . Uvedenú informáciu zobrali prítomní na vedomie. • poslanec Štefanko požiadal o úpravu rozpočtu v kapitole Internet v oblasti príjmov a výdavkov. Keďže sa z rozpočtom pracuje po celý rok, bude možné podľa tieto úpravy robiť aj počas roka , rozpočtovým opatrením. Uvedené zobrali prítomní poslanci na vedomie.

 • Ďalej informoval o niektorých nezrovnalostiach v nájomných zmluvách, ohľadom prenájmu obecných pozemkov. Tieto úpravy sa budú realizovať postupne. Aj túto informáciu zobrali poslanci na vedomie.

 • Poslanec Ferkanin požiadal obecné zastupiteľstvo o sponzorský príspevok na fašiangový ples, na nákup tomboly, ktorý sa uskutoční 23.2.2019. Navrhol sumu 100€. Následne dal o tomto starosta hlasovať.
18


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za


x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.1.2019