Zápisnica napísaná zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.6.2019 PDF Vytlačiť
Pondelok, 16 September 2019 05:07

Zápisnica napísaná zo 4. zasadnutia

obecného zastupiteľstva 20.6.2019Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Cedovanie stavebného povolenia rozvodu vody a kanalizačnú stoku Sídliska Lúčky na VVS a.s.

4./ Žiadosť fy Agroprodukt s.r.o. O prenájom parcely

5./ Futbalový turnaj + sprievodné akcie

6./ Investičné akcie pre rok 2019

7./ Rôzne

8./ Diskusia

9./ Záver


2./ Určenie overovateľov zápisnice - Varga, Švec


3./ Cedovanie stavebného povolenia rozvodu vody a kanalizačnej stoky Sídliska Lúčky na VVS a.s. - starosta obce oboznámil prítomných so stavom výstavby infraštruktúry vrámci Sídliska Lúčky, Malý Ruskova požiadal ich, aby obec cedovala stavebné povolenie na výstavbu vodovodu a kanalizácie vrámci tejto lokality na fy VVS a.s. Košice. Po krátkej diskusii dal starosta obce o tomto hlasovať.


27


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cedáciu stavebného povolenia na stavbu “Nový Ruskov – časť Malý Ruskov – IBV , rozšírenie vodovodu a kanalizácie – SO 01 potrubie rozvodnej vodovodnej siete a SO 02 stoka splaškovej kanalizácie” , povolenej rozhodnutím Okresného úradu Trebišov – odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-TV-OSZP_2019/008298 - 2, zo dňa 10.6.2019 a bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemky, na ktorých je umiestnená cedovaná stavba.


4./ Žiadosť fy Agroprodukt a.s o prenájom parcely – starosta obce predniesol žiadosť fy Agroprodukt o prenájom parcely, táto záležitosť bola riešená už na minulom zastupiteľstve , ale vzhľadom na námietky ďalších strán, z dôvodu využitia cesty na danej parcele, zástupca starostu p. Jaroslav Štefanko dal nasledujúci návrh. Z toho dôvodu bolo dohodnuté nasledovné. Obec Nový Ruskov vyzve fy Agroprodukt, nech predloží Z krátkodobého hľadiska firma Agroprodukt s.r.o. vlastný návrh „zmluvy“ týkajúcej sa“ užívania verejnej komunikácie „P5“

Kde sa zohľadní:

 •  
  •  
   • Užívanie cesty so zreteľom zachovania jej verejného užívania

   • Doba trvania zmluvy (krátkodobý)

   • Spôsob starostlivosti o priľahlý pozemok 2036/1

   • Oprava telesa cesty

 • V dlhodobom horizonte Obec Nový Ruskov a firma Agroprodukt s.r.o. Dohodnú spôsob zámeny parciel 2037, 2036/1 a 2036/2 za iné pozemky firmy Agroprodukt s.r.o. , s tým, že sa vytvorí nová spojnica medzi „P1“ a cestou ku „Hnojisku-ždijová dolina“.

 • Za pozemky vo výmere 1,66 ha ponúkne firma Agroprodukt s.r.o. Obci Nový Ruskov iný adekvátny pozemok, napr. viď obázok.

 • Toto riešenie bude mať za následok, že P5 a priľahlé pozemky sa stanú súčasťou dvora a prestanú mať verejný charakter.

Návrh dohody medzi firmou Agroprodukt s.r.o. a obcou Nový Ruskov obec predloží Pozemkovému úradu v Trebišove, ak pozemkový úrad danú zámenu zruší, následne zruší vecné bremeno k pozemkom p.č. 2037, 2036/1 a 2036/2 a zriadi vecné bremeno k pozemkom vo vlastníctve obce, ktoré získa touto výmenou. Poslanci doporučili starostovi vstúpiť do jednania s firmou Agroprodukt s.r.o.5./ Futbalový turnaj + sprievodné akcie - starosta obce predniesol otázky realizácie akcie futbalového turnaja Ruskovčan 27.7.2019. Na tomto podujatí, ako sprievodné akcie budú hry pre deti a mládež , zabezpečením stavby, prevádzky a balenia skákacích hradov, je poverený p. Jaroslav Štefanko a Rastislav Serbin. Cezpoľný beh na štarte zabezpečí p. Švec , v Malom Ruskove p. Kolesár a Hvasta. P. Varga bude zabezpečovať operatívne riešenie úloh vrámci zabezpečovania akcie.


Uvedené zobrali poslanci na vedomie.6./ Investičné akcie pre rok 2019 -

 • momentálne sa rieši akcia – oprava asfaltov – vjazdy, vrátane cesty na cintoríne, od kultúrneho domu, po koniec obce (č.d. 146), vrátane cesty na cintoríne. Prostriedky na realizáciu by mali každú chvíľu dôjsť.

 • rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena výložníkov a inštalácia LED svietidiel v oboch častiach obce. Obci boli pridelené na túto investičnú akciu finančné prostriedky v hodnote 13.000€, Ministerstvom financii SR.

 • Vrámci akcií MAS sa pripravuje prvá časť investičných akcií, t.j. rekonštrukcia podlahy v KD Veľký Ruskov, vrátane zriadenia podlahového kúrenia v sále.

 • Ku akcii rekonštrukcie KD Malý Ruskov a rekonštrukcie chodníkov Nová a Lipová ulica, nemáme žiadne ďalšie informácie.

 • Na rekonštrukcia MŠ obec k dnešnému dňu nedostala žiadne finančné prostriedky. Starosta doporučuje, že ak sa situácia nezmení v priebehu roka 2019 , pristúpiť k dočasnému presťahovaniu škôlky do KD a riešiť výstavbu novej školky formou parciálneho riešenia finančných prostriedkov na jednotlivé akcie stavby.

7./ Rôzne -

- starosta obce navrhol prejednať otázku postrekov komárov. K danému bodu starosta obce pozval Ing. Jozefa Zuzíka, ktorý sa touto problematikou zaoberá vrámci jeho pracovnej náplne. Ing. Jozef Zuzík rozobral podrobne danú situáciu a doporučil postreky v obci Malý a Veľký Ruskov nevykonávať, pretože ich efekt by bol minimálny, akurát by obec zaplatila za postreky. Po kratšej dikusii a vyjasňovaní niektorých otázok bola záležitosť uzavretá s tým, že postreky sa vykonávať nebudú.Doplnený bod programu – úprava nájomných vzťahov pozemkov vo vlastníctve obce, využívaných na poľnohospodárske účely – po krátkej diskusii dal starosta o tomto doplnenom bode hlasovať.


2


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto schvaľuje úpravu nájomných vzťahov k obecným pozemkom užívaných na poľnohospodársku výrobu pre Ločová Marta- ukončenie nájmu, Kaduk Ján- uzatvorenie nájomného vzťahu, ABG Trebišov- zmena v nájomnom vzťahu , Blažej Hrubovský – zmena nájomného vzťahu.8./ Diskusia -
9./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia zápisnice:


Varga Martin , Ing. - ….......................................


Švec Vladimír, RNDr. - ….......................................

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.6.2019