Pozemkové úpravy PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Naša obec sa ako medzi prvými zapojila do pozemkových úprav. Keďže pozostáva z dvoch katastrálnych území: k.ú. Malý Ruskov a k.ú.Veľký Ruskov , tak pre každé k.ú. územie sa vykonajú pozemkové úpravy zvlášť.
Troška je na škodu veci , že pozemkové úpravy sa nevykonajú aj na časti k.ú. Sečovce, Milhostov, Plechotice, M. Ozorovce a Veľké Ozorovce a to v tých ucelených celkoch , priľahlých k našmu k.ú. kde sú výhradnými vlastníkmi naši obyvatelia.(teda jedna sa o býv. hospodársky obvod JRD Nový Ruskov.
            Geodetické práce v k.ú. Malý Ruskov pokročili, tohto roku sa vykonajú geodetické práce, ktoré podchytia skutočný stav v prírode i stav právny. Teda vyhotovia sa nové mapy, zakreslia sa existujúce priekopy, cesty.
            Na budúci rok sa začne so zostavovaním registra vlastníkov a s oceňovaním jednotlivých parciel.
            Navrhnú sa nové cesty, remisky, a háje. Rozšíri sa ochranne pásmo pozostávajúce zo zelene okolo potoka Drahňovec, podmáčané pôdy sa zalesnia alebo zatrávnia. Bolo by vhodné keby na ochranné pásmo okolo Drahňovca sa využila štátna pôda, nakoľko vlastníkom pôdy v k.ú. Malý Ruskov je SR v celkovej výmere cca 10 ha. Takisto obec je vlastníkom 10 ha pôdy, ktorú sčasti alebo celkom chce využiť na spoločné zariadenia  ako cesty, vetrolamy . 
Navyše každý z vlastníkov poskytne na spoločné zariadenia 3 % pôdy to je z 1 ha 3 áre.
           
            Pokiaľ niekto vlastní pozemky v Malom a aj vo Veľkom Ruskove bol by vhodné aby si tieto pozemky vymenili tak aby celkovú výmeru mal iba v jednom z katastrálnych území.
 
            Nik si neuvedomuje, aký obrovský prínos bude mať vykonanie pozemkových úprav. Nielenže vlastníci budú mať v prírode vyčlenený konkrétny pozemok a budú ho mať evidovaný na jednom liste vlastníctva, ale pozemkovými úpravami sa obnoví , a obohatí krajina o krajinotvorné prvky.
            Poviete si načo nám to je. Ale všetko čo sa naprojektuje pri pozemkových úpravách je potrebne aj zrealizovať. Nielen výstavbu nových ciest ,ale aj výsadbu  remízok a hájov, ich každoročné ošetrovanie, ktoré je financované z eurofondov. Teda chcem zdôrazniť, že pozemkové úpravy prinesú aj nové pracovné príležitosti ako aj ďalšie pozitíva ktoré dnes ani nemôžeme tušiť.
 
Predbežný informatívny zoznam bude uverejnený v najbližších dňoch
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Obecná knižnica