fotky z obce

Príhovor starostu PDF Vytlačiť
Pondelok, 10 November 2014 16:54


Vážení spoluobčania!

Volebné obdobie 2010/2014 končí. Obzrime sa teda, 
čo sa nám podarilo a čo všetko ešte treba urobiť. V uplynulom volebnom období 2006/2010 boli vysporiadané pozemky pod verejnými priestranstvami v obidvoch častiach obce, ktoré boli vo vlastníctve KSK, pozemky pod športoviskami boli vo vlastníctve súkromných vlastníkov – futbalové ihrisko a vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi – detské ihrisko a asfaltová plocha 
pri obecnom úrade. Vyrovnali sme dlh za projekt kanalizácie vo výške 350-tisíc korún, na kultúrny dom sa 
dala nová krytina, ukončil sa vodovod vo Veľkom Ruskove. Rozostavala sa kanalizácia vo Veľkom Ruskove, 
vrátane výtlaku na Trebišov. Postavili sa šatne s tribúnou 
pre obecný futbalový klub. V časti obce Malý Ruskov sa upravila plocha poniže gréckokat. chrámu, postavili sa parkovacie miesta i vstupy do chrámu zároveň s chodníkom, ktorý skrášlil vzhľad obce a umožnil bezpečný pohyb chodcov. K rímskokatolíckemu chrámu bola postavená lávka a prístupový chodník pre veriacich  z Jarkovej ulice. Rozostaval sa vodovod, v obidvoch častiach obce boli inštalované merače rýchlosti signalizujúce prekročenie rýchlosti vozidla, vo Veľkom Ruskove zo strany Sečoviec a v Malom Ruskove zo strany Plechotíc.

Vo volebnom období 2010 – 2014 bolo potrebné ukončiť rekonštrukciu kultúrneho domu a vybaviť ho základnými zariadeniami. Kultúrny dom bol ukončený, dostal nový vzhľad z vonku i z vnútra. Rozšírili sa priestory – knižnica dostala samostatnú miestnosť, zriadil sa salónik pre cca 50 osôb, otvorili sa balkóny, ktoré poskytujú ďalšie možnosti zvýšenia kapacity. Rozšírili a skvalitnili sa sociálne zariadenia na prízemí i poschodí. Rozšírila a vybavila sa kuchyňa, vrátane chladiaceho boxu, ktorý sa osvedčil už v predošlom období. Vymenili sa kompletne stoly a stoličky pre 180 osôb. Nainštalovalo sa nové teplovodné kúrenie a klimatizácia pre využitie v letných horúčavách. Jedlá z kuchyne na poschodie je možné dopravovať kuchynským výťahom. V tomto roku sa urobila čiastočná rekonštrukcia parkiet v hlavnej sále a vymenili sa parkety pod javiskom za rovnaké, aké sú v celej sále. 

Budova materskej školy bola odkúpená, je spracovaný stavebný projekt na jej rekonštrukciu a výstavbu stacionára pre seniorov. Ten by mal v budúcnosti umožniť pobyt počas dňa seniorom o ktorých sa nemá kto postarať a nechcú opustiť svoj domov, zároveň umožní toto zariadenie dodávku obedov domov v obedároch pre ďalších seniorov v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Na rekonštrukciu materskej školy bola podaná žiadosť na ministerstvo životného prostredia. 
V prípade, že bude kladne vybavená naša žiadosť o finančnú dotáciu, tak v budúcom roku by sa pristúpilo k samotnej rekonštrukcií materskej školy. Prevádzka materskej školy počas stavebných prác na budove bude zabezpečená v kultúrnom dome. Samozrejme, že táto skutočnosť obmedzí používanie kultúrneho domu. Pre tento účel bude nutné urobiť niektoré dočasné stavebné úpravy na bočnom balkóne (zaslepenie otvorov, oddelenie čelného balkóna) a ďalšie drobné úpravy v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove. Pri schvaľovaní stavebného povolenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove urobil kontrolu priestorov materskej školy a kuchyne s jedálňou a vzhľadom na zistený stav budovy zatvoril materskú školu k 15.07.2014. Takže prázdniny boli strávené prácami na opravách budovy materskej školy (oprava popraskaného muriva, kompletné premaľovanie) a kuchyne, kde okrem kompletného vymaľovania bolo nutné doplniť nerezové umývacie stoly, vrátane prívodu teplej a 
studenej vody a odpadov, umývadlo pre osobnú hygienu, oddeliť drez na umývanie mäsa, zriadiť WC pre personál kuchyne v súlade s požiadavkami regionálneho úradu verejného zdravotníctva, (oddelenie WC priečkou, doplnenie umývadla a odsávania), zriadenie priestoru pre oškrabávanie zemiakov s nerezovým drezom – teplou a studenou vodou a priestorom na uskladnenie zeleniny. 28.augusta 2014 boli priestory skontrolované pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove a materská škola dostala rozhodnutie o možnosti ďalšieho pôsobenia. Školský rok 2014/2015 začal v riadnom termíne.

Vo Veľkom Ruskove bola skolaudovaná kanalizácia mimo úseku od krčmy po číslo domu 1, ktorý sa ukončil v tomto roku a chcem vyjadriť presvedčenie, že do konca roku 2014 bude aj tento úsek 
skolaudovaný. Napájanie na tento úsek kanalizácie bude možné až po jeho skolaudovaní a prevzatí 
VVS, a. s., Košice oz. Trebišov do správy.          

Zároveň chcem opätovne pripomenúť, že kanalizácia budovaná v našej obci je určená iba 
na odvádzanie splaškov. Nie je dovolené do nej 
púšťať dažďové vody. Prevádzkovanie kanalizácie prevzala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Trebišov od 01.09.2014. Týmto chcem požiadať občanov 
obce, aby sa napájali na kanalizáciu v súlade s požiadavkami VVS, t.j. za hranicou pozemku 
má byť inštalovaná kontrolná šachta o priemere 
400 mm – je to podmienka pripojenia. Každý sa 
potrebuje nahlásiť na zákazníckom centre. K tomu potrebuje list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy, ktoré môžu byť stiahnuté z internetu, situáciu napojenia – skicu a osobné údaje majiteľa nehnuteľnosti. 
Pokiaľ by niekto mal s niečim problémy, nech sa zastaví na obecnom úrade, alebo sa aspoň poradí 
telefonicky. V tejto súvislosti chcem požiadať všetkých producentov, ktorí vypúšťajú splašky do dažďovej kanalizácie (jedná sa o občanov na Novej ulici, či občanov na ulici Sv. Cyrila a Metoda), aby na tento účel využívali novovybudovanú splaškovú kanalizáciu, a tak zamedzili znečisťovanie životného prostredia obce. Občania, ktorí sa nenapoja, budú musieť predložiť doklady o spôsobe likvidácie splaškov. Odhalenie čierneho napojenia bude sankciované v zmysle príslušných predpisov.

   Pre športovcov bolo postavené ihrisko pre plážový 
  volejbal, šatne dostali novú fasádu, na detskom ihrisku bola zrekonštruovaná preliezka, altánok na detskom ihrisku musel byť odstránený z dôvodu, že hrozilo jeho zrútenie, čo mohlo spôsobiť úraz obyvateľov zdržujúcich sa v týchto miestach. Pre oddych rodičov s malými deťmi boli osadené lavičky.  Na mieste 
  starého altánku pred futbalovým ihriskom v súlade s ozhodnutím obecného zastupiteľstva bol postavený nový, 6-hranný altánok. Pôvodný pri prenášaní k plážovému ihrisku spadol – utrhol sa popruh, na ktorom bol prenášaný 5 metrov pred cieľom.  Momentálne leží na mieste pádu a čaká na zdvihnutie a rekonštrukciu pre potreby športovcov využívajúcich v letných mesiacoch plážové ihrisko.

V časti obce Malý Ruskov sme mali v pláne vybudovať oddychovú zónu s ihriskom a zabezpečiť parkové úpravy pod cerkvou s organickým prepojením na cintorín, ďalej do kultúrneho domu napojiť verejný vodovod, opraviť kultúrny dom, zrekonštruovať most na Jarkovú ulicu a hľadať možnosť riešenia domu smútku. Dňa 29.06.2012 bola oddychová zóna slávnostne otvorená. V rámci oddychovej zóny bolo zriadené futbalové ihrisko, postavený šesťhranný altánok, basketbalový kôš, ohnisko, pieskovisko, preliezky s hojdačkou, lavičky, zriadený prístup pre chodcov zo zatrávňovacích dlaždíc, vysadené stromčeky v areáli i okolo areálu. Prepojenie cintorína od cerkvi sa zrealizovalo oceľovým mostom pre chodcov, pod cerkvou sa urobila výsadba a úprava zelene. Kultúrny dom je napojený na verejný vodovod, vymenili sa vchodové dvere, opravili porozbíjané okná, opravili sa okapy nad vchodom a vykonali sa najnutnejšie opravy fasády a interiéru.

Návrh riešenia domu smútku s chladničkou v zadných častiach kultúrneho domu bol Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove zamietnutý. Takže bude potrebné v budúcnosti dom smútku riešiť ako samotný objekt na cintoríne. Stavebný projekt je pripravený. Bude potrebné zabezpečiť financovanie. Okolo cintorína boli odstránené prestarlé porasty zo strany Jarkovej ulice, postavené oplotenie a vysadený živý plot pozdĺž cintorína zo strieborných smrekov a vybudovaná plocha pre veľkoobjemový kontajner a 200 litrový kontajner na sklo a plasty s prístupom z Jarkovej ulice. Táto plocha je monitorovaná kamerovým systémom.  

Zároveň bolo zriadené v západnej časti za cintorínom kompostovisko pre biologický odpad z prevádzky cintorína. Zasypala sa časť priekopy pozdĺž Drahňovca, čím sa zväčšila a celkovo upravila plocha cintorína v tejto časti. Zriadil sa provizórny chodník od mosta po studňu cez zasypanú časť cintorína, aby si občania pri prechode za mokra neznečistili obuv a odevy. Tá sa bude musieť kultivovať dlhodobo, aby splynula s pôvodným terénom. 

Smrek pred cerkvou vo Veľkom Ruskove vyschol a musel byť odstránený. Kruh v ktorom rástol – vytvorený obrubníkmi bol opravený, asfalt pozdvíhaný koreňmi bol vybratý. Do kruhu boli vysadené kvety, aby takto skrášlili centrum obce. Po odstránení koreňov v asfalte za spomínaným kruhom zostal vyrezaný otvor, ktorý chceme v najbližšom čase zaasfaltovať.  Pred cerkvou boli osadené na pravej strane dve lavičky, za ktorými bola umiestnená konštrukcia pre popínavé rastliny. Verím, že v budúcnosti vyrastú a budú poskytovať miesto pre oddych a príjemné posedenie. 

V rámci pozemkových úprav obec získala v Malom Ruskove pozemky, kde v ďalšom období chce vytvoriť nové sídlisko s cca 25 domčekmi. Jedná sa o východnú časť Malého Ruskova, čím by malo dôjsť aj k zokruhovaniu Jarkovej ulice a napojenie na hlavnú cestu pred Bessenyem. Tento krok by mal zvýšiť počet obyvateľov cca o 100. Žiaľ, vo Veľkom Ruskove sa nič podobné neudialo. Parcely pre budovanie obytných domov sú vo vlastníctve súkromných osôb, ale aj tak obec zaznamenala príchod mladých rodín, a teda dochádza k zažehnaniu nepriaznivého demografického vývoja. Našťastie sa nenaplnila prognóza Ing. Jaroslava Leškaniča z roku 2007, keď kategoricky vystúpil proti budovaniu futbalových šatní, lebo je zlý demografický vývoj. Ruskovský futbal žije a žne striedavo úspechy. Ľudia majú kde vyjsť 
a v slušných podmienkach futbalu fandiť.

Dom smútku – jeho predná časť, nižšia strecha klesala pod vlastnou váhou a tento 
pohyb sa preniesol na pomurnice, čo spôsobovalo ich krútenie a následné praskanie múrov. Otázky základov – kvality ich vyhotovenia sa nedotýkam. Isté je, že dobrý majster nemôže urobiť strešnú konštrukciu sedlovej strechy bez klieštin – po našom nedali sa viazanky. No, a v tomto prípade to bolo takto urobené. Naviac pôvodná krytina bola popraskaná a v severnej i západnej časti strecha pri búrkach zatekala. Takže sme vymenili kompletne strešnú krytinu, krokvy nižšej – prednej strechy sa dvihli tak, ako to dovoľovali pomurnice, ktoré pri opačnom pohybe sa začali ozývať. Čo je, ale hlavné, do tejto časti strechy sa doplnili klieštiny a tým sa zmenil aj tvar podhľadu. 

Fasáda sa kompletne premaľovala a vyspravili sa praskliny, obnovili nátery vonkajšieho podhľadu,
okien a dverí, vyspravili sa praskliny vo vnútri a naniesol nový náter. Zároveň chceme vymeniť obraz v dome smútku za obraz Zmrtvýchvstania zo stropu cerkvi. Symbolizuje nádej a zároveň nie je tak pochmúrny ako doterajší výjav Kladenie Krista do hrobu. Oprava domu smútku už bola nevyhnutná. Časť nákladov sme uhradili z dotácie ministerstva financií. Verím, že sme prispeli k zvýšeniu dôstojnosti tohto miesta.

Pozemkové úpravy boli ukončené, bolo vydané stavebné povolenie na spoločné zariadenia (poľné cesty a vetrolamy), žiaľ, z finančných dôvodov k realizácií nedošlo. V rámci protipovodňových opatrení v súlade s plánom výstavby spoločných zariadení obec zriadila nový kanál poza Novú a Lipovú ulicu na odvod prívalových dažďov. 

V budúcom volebnom období je potrebné pokračovať v budovaní infraštruktúry v oboch častiach obce. Veľmi náročná úloha nás čaká v časti obce Malý Ruskov, kde bude potrebné dobudovať kanalizáciu. Hlavná ulica je úzka, kľukatá bez zelených plôch, takže bude nutné ísť do hlavnej cesty. No inú možnosť nemáme. Po vybudovaní kanalizácie je potrebné riešiť obecné komunikácie, ďalej urobiť 
kompletnú rekonštrukciu kultúrneho domu, postaviť dom smútku a kultivovať zeleň na verejných priestranstvách. 
Vo Veľkom Ruskove je potrebné zrekonštruovať budovu materskej školy a podľa možnosti začať so stavbou stacionára, zrekonštruovať obecné komunikácie, postaviť multifunkčné ihrisko a samozrejme kultivovať zeleň v celom priestore.V obidvoch častiach obce je potrebné sa zamýšľať nad údržbou poľných ciest a priekop popri nich, vylepšovať nakladanie s odpadom, znižovať energetickú náročnosť verejných budou. Úlohy sú to široké a finančne náročné. Myslím si, že sme vylepšili podmienky pre život v našej obci, aj keď toho, čo potrebujeme ešte urobiť je veľa. Záujem o bývanie v Novom Ruskove je. Ak by boli pozemky, veľmi rýchlo dokážeme omladiť osadenstvo.
Vážení spoluobčania,

v závere Vám chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali v uplynulých dvoch volebných obdobiach. Tentokrát, si môžete vybrať z troch kandidátov. Ak sa rozhodnete dať hlas mne, môžem Vám sľúbiť, že v nastúpenej ceste budem pokračovať tak, aby naša obec sa ďalej vyvíjala pre spokojnosť Vás všetkých. 
Ing. Ján Borovský – starosta obce
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť