fotky z obce

Obecná internetová sieť – Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Pondelok, 10 November 2014 17:04
Obecná internetová sieť – Nový Ruskov

Už trinásty  rok funguje naša obecná internetová sieť. Od pôvodnej 32 kB linky sme sa dopracovali až 80 Mb prípoju. Dodávateľom internetu je naďalej firma Slovanet a.s.  Drvivá väčšina účastníkov siete v časti  obce Veľký Ruskov je zapojená od samého počiatku drôtovo. Niekoľko účastníkov je zapojených na 5 Ghz vysielače, a to najmä na vysielač v Malom Ruskove a vo Veľkom Ruskove. 

Rekonštrukcia siete vo Veľkom Ruskove
Vedenia siete vo Veľkom Ruskove sú vedené najmä po stožiaroch nn napätia. Keďže v najbližšej 
dobe sa neuvažuje s rekonštrukciou nn rozvodov v našej obci, preto pomýšľať na generálnu opravu  
týchto rozvodov môžeme až po výmene betónových stĺpov a rekonštrukcie  nn rozvodov. Do tej 
doby sa budú riešiť iba havarijné situácie.

Alternatívni operátori v našej obci
V súčasnosti spoločnosť Antik s.r.o. požiadala o súhlas s prekopávkou cez obec pre uloženie svojich 
optických trás  v úseku Trebišov - Sečovce. Obec na súhlas s prekopávkou dáva za podmienky, že 
spoločnosť na svoje trovy uloží popri svojej trase – v intraviláne  obce  až po hosp. dvor prázdnu 
chráničku pre potreby obce. Uvedená chránička sa použije nielen pre internet, ale aj pre rozšírenie 
kamerového systému. V trase prívodného rozvodu hlavného vodovodu  pre zmenu ma optiku 
spoločnosť Emax s.r.o. Spoločnosť Emax s.r.o. má niekoľko bezdrôtových zákazníkov aj v našej obci.

Telefónna sieť
Spoločnosť  Slovanet a.s. prevádzkuje  v našej obci aj telefónnu ústredňu. Do tejto ústredne je zapojený celý obecný úrad, ako aj dve domácnosti. Kapacita tejto ústredne je pre celú obec, a to tak, že číslo domu je aj koncové číslo telefónu. Teda každý účastník môže požiadať o pevnú linku od spoločnosti Slovanet a.s., ako aj o prenos čísla. Každý, kto požiada o telefón, dostane ako bonus pol roka internet  zadarmo. Volanie v rámci siete Slovanet je zadarmo.

Wifi prípoje
V Malom Ruskove väčšina účastníkov funguje už na novej 5 Ghz technológií. Naďalej platí akcia, že kto vymení starú anténu za novú, dostane od obce bonus internet na 6 mesiacov zadarmo. Výhodou tejto technológie je stabilita a kvalita pripojenia. Dožívajúca 2,4 Ghz technológia sa bude naďalej využívať iba ako pripojenie po dome.

Príjmy a výdavky 
Príjmy internetovej siete sú vedené na osobitnom internetovom účte. Zdrojom príjmov je mesačný 
poplatok 6,64 Eur na osobu. Výdavky tvoria poplatky za 80 Mb linku, výdavky na nákup materiálu, 
služobného mobilu. Za 1. polrok 2014  príjmy tvorili sumu 16.581 Eur (mesačný poplatok 6,64 Eur) a výdavky predstavovali sumu  13.557 Eur (z toho 6 mesiacov x 2015,88 Eur) spolu za prípoj Slovanetu  12.095,88 Eur.  Ostatné výdavky 1.472  Eur sú spojené s nákupom materiálu, poplatkov, prevádzkou služobného telefónu, energie v KD a odmien. Na dohodu o pracovnej činnosti. Obec zamestnáva 4 dohodárov: (Mann, Megles, Toth, Asnad). Menovaní sa podieľajú na opravách a montáži zariadení v obciach, kde bývajú. Okrem menovaných, poplatok je odpustený Obecnému úradu  Plechotice, a účastníkom Hubinák, Bobik, Toth, Asnad, Megles, Štefanko, Cap a Agrofarma Hriadky, kde je umiestnená technológia.  V obci Veľký Ruskov za napájacie trafo je určený polovičný poplatok 3,32 Eur za prípojku. Navyše pre Agrofarmu Hriadky a Obecný úrad Plechotice, za využívanie vodojemu naša obec zriadila ďalšie benefity.

Ďalšie  benefity z internetu pre obec
Obec Nový Ruskov prevádzkuje aj voľné wifi prípoje v kultúrnom dome a na futbalovej tribúne. 
Súbežne s kamerovým systémom a budovanými optickými rozvodmi v úzkej spolupráci s firmou 
Fedel s.r.o. sa niektoré segmenty prepoja do optických rozvodov  a budú sa odstraňovať „ pavučiny  
drôtov“ nepoužitých mŕtvych vedení v obci“. V Malom Ruskove za pomoci združenia sa buduje ozvučenie obce cez internet. Síce táto akcia na čas ustrnula, avšak po upgrade softwaru a hardwaru na obecnom úrade úspešne beží skúšobná prevádzka v Malom Ruskove. 
Vo Veľkom Ruskove je zapojená kamera z gr. chrámu, do siete je zapojený kamerový systém a 
pripravuje sa ovládanie miestneho rozhlasu cez internet so spúšťaním automatických relácií.  V rámci drobnej modernizácie   pripravujeme ovládanie nočného  osvetlenia cez server.
Viac menej problematický je rozhlas po drôte, kde po opakovanom zlyhaní zosilovača v cerkvi tento bol vyradený a z cerkvi je vyvedená 100 V linka a premodulovaná do 1,55 V vstup do zosilovača na obecnom úrade. Opakovane sa vyskytujú skraty na miestnych vedeniach, ktoré sú priebežne opravované.
Na záver by som dodal, že tých nápadov je veľa, avšak chýba tu tímová spolupráca a chuť 
participovať na týchto zámeroch z okruhov širšej odbornej verejnosti. Verím, že tento článok aspoň 
trošku vzbudí záujem u Vás vážení spoluobčania a aspoň morálne podporíte tieto ďalšie aktivity.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť