Oznamy
Uplynuli ďalšie štyri roky PDF Vytlačiť
Pondelok, 10 November 2014 17:05
Uplynuli ďalšie štyri roky

Čas beží rýchlo a my rýchlo zabúdame, čo všetko napĺňa plynúce roky. Preto je dobré sa zastaviť a pripomenúť si to, čo je za nami. Naša farnosť toho v rokoch 2011 – 2014 prežila dosť, po duchovnej i materiálnej stránke. Jednotlivé roky boli duchovne zamerané na rôzne témy: najprv to bol Rok zameraný na rodinu, potom prišiel Rok viery, následne Rok sv. Cyrila a Metoda a tento posledný je rokom Spolutrpiacej Bohorodičky. Tieto témy boli v našej farnosti zvýraznené rôznym spôsobom: tematickými príhovormi, modlitbami, pobožnosťami i aktivitami, ako boli, napr. putovanie obrazu Klokočovskej Bohorodičky a obrazu Spolutrpiacej Bohorodičky spojené s pastoračnými návštevami, prezentácie, či stretnutie manželov v rámci Národného týždňa manželstva. 
Dôležitými boli pre našu farnosť duchovné obnovy, či už tie pred odpustom, alebo Triduum na česť 
blahosl. mučeníka M.D.Trčku, alebo pôstna duchovná obnova, obidve v réžií otcov redemptoristov. 
V roku 2013 sa konala v rámci odpustu evanjelizácia, ktorú u nás vykonali rodiny zo spoločenstva 
kňazských rodín. O týždeň na to bola farnosť zasvätená Panne Márií na námestí obce. Farnosť sa aktívne zapojila aj do boja za kresťanské rodinné hodnoty, a to zbieraním podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o dôležitých otázkach  týkajúcich sa definície manželstva, ale aj fyzickou účasťou mnohých na 1. národnom pochode za život v Košiciach. Putovali sme spolu aj na pútnické   
 miesta, kde sme získali mnoho duchovných darov: 2x do Máriapócsu, 2x do Litmanovej, 3x do Medžugorja, a tiež aj do Šaštína. Niektoré manželské  páry z našej farnosti sa zúčastnili na duchovnej obnove pre manželov a výsledkom je to, že sa pravidelne stretávajú a stali sa prvým malým spoločenstvom rodín v našej farnosti. Verím, že ich postupne pribudne viac. Ani niektorí mladí neostali nečinní. Pravidelne pomáhajú pri speve v chráme a koledovaní na Vianoce. Niekoľkí sú členmi trebišovského oddielu Federácie skautov Európy, iní prijali ponuku zúčastniť sa na športových aktivitách ponúkaných našou eparchiou, ako napr. cyklotúra, pešia túra, alebo turnaj v plážovom volejbale. 
Tohto roku sa po 10.rokoch konali znovu kurátorské voľby. Nový kurátorský zbor má 7 členov za Veľký Ruskov a 1 za Malý Ruskov, niektorí z nových kurátorov patria k mladšej generácií. Po materiálnej stránke nám Boh za posledné štyri roky v mnohom požehnal a vďaka tomu sa mohlo uskutočniť viacero diel. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu o predaji materskej školy Obci Nový Ruskov, čo umožnilo obci, aby sa mohla venovať jej oprave a farnosti, aby mohla použiť peniaze z predaja na opravu chrámu vo Veľkom Ruskove. Vďaka ústretovosti biskupského úradu ostalo celých 25.000 € pre potreby farnosti. Takisto nám Boh poslal peniaze skrze 4 rôzne cirkevné nadácie, spolu 30.700 €. 
     
Vďaka tomu sa v chráme vo Veľkom Ruskove 
kompletne zrekonštruovala sakristia, dali sa nové 
elektrické rozvody, vymenili sa okná vo svätyni a 
lodi a v týchto dňoch sa ukončuje oprava a natieranie 
strechy, výmena klampiarskych výrobkov a dáva sa 
nová fasáda. Takto ostane už len niekoľko detailov, 
aby sa vonkajšia rekonštrukcia chrámu ukončila, t.j. obnova 3 vstupných dverí, predného portálu
chrámu, a prípadne aj zvyšných okien v predsieni a vežiach chrámu. Na obnove chrámu sa svojimi 
darmi a prácou podieľali mnohí z našich farníkov, 
za čo im patrí veľká vďaka. Osobitne chcem 
poďakovať Bohu známym darcom, ktorí financovali obnovu cárskych a diakonských dverí. Na fare sa ešte v roku 2011 vymenili okná a vymaľovalo sa. Ďalší 
rok sa fara napojila na kanalizáciu a minulý rok sa opravila podlaha v jednej z miestností a zrekonštruovala 
sa garáž.    

Ani Malý Ruskov neostal skrátka. Potom, ako sa 10.7.2011 posvätil obnovený chrám, veriaci nasledujúce 
roky zrealizovali výmenu lavíc za nové, zakúpili nový svietnik na oltár, ďalšie 2 menšie svietniky, krížovú cestu, 2 nové biele zástavy a 2 svetlé kňazské rúcha. 
 
Myslím, že máme mnoho dôvodov byť vďační Bohu. Vďaka však patrí aj všetkým tým, ktorí s láskou prispievajú k tomu, aby táto farnosť mohla fungovať. Modlitbami, nezištnou prácou i finančne pomáhajú mnohí. Chcem poďakovať pani cerkovníčke, kantorom, upratujúcim, brigádnikom, bývalým i terajším kurátorom a tiež pánovi Jurajovi Štefankovi, ktorý nikdy neodmietol nezištnú pomoc. 

Zvlášť chcem poďakovať Obci Nový Ruskov, pánovi starostovi Jánovi Borovskému i ostatným 
pracovníkom obecného úradu. Počas týchto rokov žila obec i farnosť v symbióze. Obec poskytuje 
farnosti priestory v kultúrnom dome zadarmo a materiálne zabezpečuje aj nádielku na sv. Mikuláša. 
Pracovníci úradu neraz pomohli pri farských akciách. Úspešne dopadlo aj jednanie o predaji budovy 
materskej školy. Dúfam, že aj v ďalších rokoch bude táto spolupráca pokračovať.


o. Peter Labanič – správca farnosti Nový Ruskov
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Uplynuli ďalšie štyri roky