Oznamy
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže PDF Vytlačiť
Štvrtok, 26 November 2015 13:43

Verejný obstarávateľ:
Obec Nový Ruskov
       Obecný úrad Nový Ruskov,


          Obec Nový Ruskov, na základe súhlasu a schválenia : „Verejnej súťaže na výber kupujúceho obecných pozemkov za účelom výstavby sídliska Lúčky“ , Obecným zastupiteľstvom v Novom Ruskove, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove dňa
15.06.2015, číslo uznesenia 27 zverejňuje nasledovné


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení  §  281  až  §  288    Obchodného  zákonníka v  znení  neskorších predpisov    na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva  k majetku vyhlasovateľa.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 Vyhl asovateľ  verejnej  ob ch od n ej  súťaže:

Obec Nový Ruskov, Obecný úrad Nový Ruskov, sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov, IČO: 00 331 791 v zastúpení: Ing. Ján Borovsky, starosta obce, pre túto súťaž aj ako kontaktná osoba, tel. kontakt: +421 56 2866202// Mobil:  0907 972 052
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom  prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

 Š p ecif ik ácia  p red me tu  ob ch od n ej  verejnej  sú ť aže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností/pozemkov v kat. území: Malý Ruskov, ktoré sú evidované Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 904, pre kat. územie: Malý Ruskov a to:
a) pozemku, parcely reg. “C“ KN, parc. č. 1140/1, druh pozemku: orná pôda o výmere: 8717 m2, KN, parc. č. 1140/3,druh pozemku: orná pôda o výmere: 578m2.

Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností s príslušenstvom t.j. predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku spolu s príslušenstvom.

Všeobecná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže vrátane príslušenstva bola určená uznesením obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov,  ako cena nehnuteľnosti/pôdy osobitného zreteľa na cenu obvyklú pri predaji nehnuteľnosti v tejto obci a lokalite čo predstavuje zaokrúhlene:
92.950,00 EUR.

Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom  nesmie byť nižšia ako 50.000,– EUR.

 S tru čn ý  p op is  predmetu predaja:

Obec Nový Ruskov je vlastníkom uvedených parciel; vyznačených geometrickým plánom v prílohe tejto výzvy. Zámerom obce je ponúknuť investorovi parcely na rozpredaj stavebných pozemkov pre individuálnych záujemcov, vytvoriť vhodné priestorové rozdelenie parciel na samostatné prístupné stavebné pozemky na výstavbu resp. odpredať navrhované stavebné pozemky po vyňatí verejných
priestranstiev a prístupových ciest investorovi, ktorý na svoje náklady zabezpečí inžinierske siete a parcely rozpredá s podmienkou, že na uvedených pozemkoch bude  započutá výstavba najneskôr do troch rokoch od prevodu pozemku  do vlastníctva. Súčasne je potrebné prispôsobiť zámeru aj výstavbu kanalizácie v Malom Ruskove.

Uvedené pozemky sú toho času intenzívne poľnohospodársky využívané ako úrodná pôda. Podľa schváleného územného plánu obce je lokalita určená na zástavbu rodinných domov.   Uvedené pozemky predstavujú rozvojové územie obce Nový Ruskov pre polyfunkčné využitie.

Typ zmluvy:

Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka.

 L eh ota  n a  p red ložen ie  návrhu :

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Nový Ruskov a dňom uverejnenia na webovej stránke obce Nový Ruskov.

Uzávierka na predkladanie ponúk je 14.12.2015 o 14:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

 Požad ovan é  n áležitos ti  sú ťažn éh o  n ávrh u  n a uzavreti e k ú p n ej  z mlu vy  :

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí byť doručený v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, v zalepenej obálke s označením

„OVS na predaj nehnuteľností – neotvárať“

a v zmysle nasledovných inštrukcií:

1. Účastník súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh.

2. Predložený návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný.

3. Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho  zákonníka musí obsahovať:
a) názov a sídlo, IČO predkladateľa – ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,

b) meno,  priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo –
ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu,

c) meno  a  priezvisko,  rodné  priezvisko,  adresu  miesta  podnikania,  číslo  živnostenského oprávnenia, IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ), číslo účtu,

d) predmet  žiadosti  o  kúpu,  ktorým  sa  rozumie  predmet  obchodnej  verejnej  súťaže  s príslušenstvom,

e) návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže vrátane príslušenstva, pričom kúpna cena nesmie byť nižšia ako 50.000 EUR,

f)  spôsob úhrady kúpnej ceny tak,   že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa jednorázovo (naraz), najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa   podpísania kúpnej zmluvy oboma  zmluvnými  stranami.  Vyhlasovateľ  najneskôr  do  10  pracovných  dní  po  pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na  vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny (pripísania kúpnej ceny na svoj účet),

g) vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote dohodnutej v písm. f) tohto bodu (t. j. do 15 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,
h) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,

i)  záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku,

j)  záväzok kupujúceho kúpiť predmet obchodnej verejnej súťaže spolu s príslušenstvom tak, ako
stojí a leží,

k) písomný súhlas navrhovateľa so súťažnými podmienkami.

 Pod mienk y  ú časti  v  sú ťaži  a  sú ťažn é p od mienk y  :

1. Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku minimálne vo výške 1.000,- Eur a to v hotovosti,  v  pokladni  alebo  prevodom  na    účet  vyhlasovateľa  súťaže.  O  tomto  prevode predloží spolu so súťažným  návrhom odpis prevodného príkazu alebo potvrdenie o zaplatení zálohy do pokladne. Zložením   finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa   a   v   prípade   zaplatenia   v   pokladni,   dňom   zaplatenia   do   pokladane vyhlasovateľa.

2. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny.

3. Neúspešným  uchádzačom  bude  zábezpeka  vrátená  do  30  pracovných  dní  od  ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená uchádzačovi do 30 pracovných dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.

4. V prípade, že  po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

5. Účastníci  súťaže  sú  povinní  pred  podaním  súťažného  návrhu  zaplatiť  paušálnu  náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 50,- EUR, a to v hotovosti, v pokladni alebo prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže. Originál alebo kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky. Paušálna náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia a je príjmom vyhlasovateľa súťaže.

6. Právnické  osoby  sú  povinné  predložiť  spolu  so  súťažným  návrhom  originál  výpisu  z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť  predložený v origináli.

7. Fyzická osoba musí najneskôr v deň  podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov. Fyzické osoby –  podnikatelia  sú povinní predložiť spolu s návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac.

8. Uchádzači  sú  povinní   predložiť  čestné  prehlásenie  (štatutárneho  zástupcu  v  prípade právnickej osoby), o tom,   že uchádzač nemá žiadne záväzky voči príslušnému daňovému úradu.

9. Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

10.  Predložený  návrh  nie  je  možné  odvolať  po  uplynutí  lehoty  na  predkladanie  návrhov
(uzávierky).

11. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).

12. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
13.  Súťažný návrh    môže  byť  doručený  osobne  do  podateľne  obce  Nový  Ruskov,  a  to  v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej  obálke s uvedením mena a poštovej adresy  s  označením:  „OVS  na  predaj  nehnuteľnosti  –  NEOTVÁRAŤ“,  v  termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa http://www.novyruskov.sk   a úradnej   tabuli obce Nový Ruskov alebo zaslaný na adresu Obecný úrad Nový Ruskov, ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

14.  Obhliadku nehnuteľností uchádzač vykoná podľa vlastného zváženia.

15.  Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 pracovných dní odo  dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.

16.  Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľností jeho schválením v obecnom  zastupiteľstve obce Nový Ruskov.

17. Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria kúpnu zmluvu do 30 dní   odo dňa schválenia víťazného uchádzača Obecným zastupiteľstvom. V prípade, že návrh kúpnej zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 30 dní odo dňa schválenia víťazného uchádzača obecným zastupiteľstvom obce Nový Ruskov, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

18.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek zrušiť (§ 283 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka).

19.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 pracovných dní od rozhodnutia o odmietnutí.

20.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

21.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.

22.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.

23.  Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

24. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

25.  Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  návrh  účastníka,  ak  tento  je  alebo  bol  v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa.

 Rozsah  a  ú p ln osť  sú ťažn éh o  n ávrh u :

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

 Krit éria  p re  p osu d zovan ie  súťažných  n ávrh ov:

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je n a j v yš š i a  p o n ú k n u t á  k ú p n a  c e n a , pričom minimálna kúpna cena za  predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom činí 50.000,– EUR.
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý z pohľadu ponúkaného účelu a ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.

Predaj  nehnuteľnosti  sa  uskutoční  formou  elektronickej  aukcie,  prostredníctvom  aukčného systému.  Úspešným  záujemcom  budú  na  zadané  emailové  adresy  zaslané  všetky  potrebné  a zákonom stanovené informácie.

Vyhlasovateľ súťaže vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu.

Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, ak ich ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo ak ponuka nebude spĺňať požadované podmienky.

Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

 Ob ozn ámen ie  sa  s  p red meto m p on u k y:

Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.V Novom Ruskove, dňa 27.11.2015


Ing Ján Borovský, starosta obce

 -----------------------------------------------

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií N  á  v  r h   n a   p l n e n i e   k r i t  é  r  i  í
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok s ponukami
P o s t u p p o d ľ a § 2 8 1 a ž 2 8 8 O b c h o d . z á k o n n í k a v p l a t n o m z n e n í

„OVS na predaj nehnuteľnosti k.ú. Malý Ruskov“
Vypracoval (meno a priezvisko):

Dátum:


Názov firmy / organizácie:

Adresa:

IČO:

IČ DPH:

Platca DPH:

Tel.:

e-mail:

Mobil. tel.:


 Krit ériu m č.  1:   - Najvyššia cena za nehnuteľnosť v celku. Parcela č. 1140/1 a 1140/3 kat. územie Malý Ruskov o výmere 9.295 m2.

Ponuka uchádzača:

Štruktúra ceny:
Ponuka uchádzača
Cena spolu bez DPH v (€):

DPH (v %):

Cena celkom s DPH (v €):
Prehlasujem, že cenová ponuka  predstavuje moje/naše ocenenie nehnuteľnosti v stave takom ako sa nachádza ku dňu predloženia mojej/našej ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu/predaj pozemkov uvedených v tejto obchodnej verejnej súťaži

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená.V. . . . . . . . . . . . . . , dňa:


Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:


............................................................
Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvyNávrh kúpnej zmluvy č.     /2015
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nový Ruskov (schválené uznesením č. 27, zo dňa 15.06.2015.

Predávajúci :
Identifikačné údaje:           Obec Nový Ruskov, Obecný úrad Nový Ruskov,
                       ul. sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov, IČO:                                      00 331 791
DIČ:                                      2021175728
Štatutárny zástupca:              Ing. Ján Borovsky, starosta obce
Bankové spojenie :               Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trebišov, č. ú.

( ďalej len „ predávajúci“)

Kupujúci :                                    Kupujúci :                                    Kupujúci:
(ak je fyzická osoba) Meno :

(ak je právnická osoba)
Obchodné meno :

(ak je fyzická osoba - živnostník)
Obchodné meno:
Priezvisko :
Rodné meno: Narodený : Rodné číslo : Trvale bytom:
Štátna príslušnosť :
Stav :
a manželka
Meno : Priezvisko :
Rodné meno:
Narodená : Rodné číslo : Trvale bytom :
Štátna príslušnosť :
Stav :
Sídlo :
Štatutárny zástupca : IČO :
Zápis do OR:
Miesto podnikania:
IČO:
Zápis do príslušného registra:
( ďalej len „kupujúci“)uzatvárajú  v  zmysle  §  588  a  nasl.  Zákona  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v znení  neskorších predpisov  a uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Nový  Ruskov  (schválené  podmienky  obchodnej verejnej súťaže) č. 27/2015 zo dňa 15. júna 2015 túto kúpnu zmluvu:

čl. I. Predmet zmluvy

(1)  Obec Nový Ruskov  je vlastníkom  nehnuteľnosti pozemku  zapísaného na Okresnom úrade  Trebišov, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Malý Ruskov, na liste vlastníctva č. 904 v časti “A” – majetková podstata, parcela registra „C“, ako parcela č. 1140/1, orná pôda s výmerou  8717 m2.  ako parcela č. 1140/3, orná pôda s výmerou  578. Pozemok  je  určený  územným  plánom obce  na  polyfunkčnú  výstavbu,  vrátane rodinných domov.
(2) Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je nehnuteľnosť – pozemok označený ako parcela parcela č. 1140/1, orná pôda s výmerou  8717 m2.  ako parcela č. 1140/3, orná pôda s výmerou  578 m2
čl. II. Technický stav nehnuteľnosti

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti,  uvedenej v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy, jej   stav je mu známy a   v takomto stave túto nehnuteľnosť po fyzickej obhliadke  v celosti a bez tiarch kupuje do svojho vlastníctva.čl. III. Cena nehnuteľnosti

(1)   Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu
cenu:


parcela č. 1140/1 - 8717m2 (výmera parcely) x ............. eur/m2 (cena za 1 m2) = . . . . . . . . . eur.
(cena za celý pozemok), slovom  ....................................................................eur

parcela č. 1140/3 - 578m2(výmera parcely) x ............. eur/m2 (cena za 1 m2) = . . . . . . . . . eur.
(cena za celý pozemok), slovom  ....................................................................eur

(doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom ponukou úspešného uchádzača podľa týchto, súťažných podmienok)


(2)   Kupujúci nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti
do svojho vlastníctva.
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto:
„(2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu cenu
v celosti do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“čl. IV.  Platobné podmienky

(1)   Kupujúci zložil dňa ............. zálohu na predmet kúpy pozemku vo výške 1.000,- eur, slovom jedentisíc eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.

(2)   Kupujúci uhradí predávajúcemu:
a) zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods.1. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom
................................. eur poukázaním na č. ú. ................................... banke, VS .......... ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. (ku dňu podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností).
b) alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 . tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom ................................. eur poukázaním na č. ú. ................................... banke, VS .......... ku dňu podpísania kúpnej zmluvy.

(záujemca o kúpu vyplní spôsob úhrady buď v ods. 2 písm. a) alebo v ods. 2 písm. b))


čl. V. Osobitné ustanovenia

(1)   Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a iné vecné bremená.

(2)   Predávajúci  upozorňuje  kupujúceho,  že  si  musí  dať  na  vlastné  náklady  spracovať  projektovú dokumentáciu  napojenia  na  inžinierske  siete  a odsúhlasiť  so  správcami  inžinierskych  sietí,  pričom musia byť rešpektované jestvujúce projekty, ktoré riešia technickú infraštruktúru pre uvedenú lokalitu a nie sú zrealizované.čl. VI. Nadobudnutie vlastníctva
(1)   Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade   Trebišov, katastrálnom odbore.

(2) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do l5 dní odo dňa
uhradenia dohodnutej kúpnej ceny.

(3)  V  prípade,  že  Okresný úrad  Trebišov,  katastrálny odbor  vklad  nepovolí,  zmluvné  strany si  vrátia vzájomné plnenia.

(4)  Zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je obmedzená.čl. VII . Záverečné ustanovenia

(1)  Vzťahy  súvisiace  s  touto  zmluvou  a  touto  zmluvou  neupravené,  sa  budú  riadiť  príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

(2)   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle. Účinnosť   nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Nový Ruskov, ktorým je internetová stránka obce Nový Ruskov.

(3)  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

(4)  Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho predávajúci obdrží 3 rovnopisy, každý kupujúci obdrží po 1 rovnopise a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor.

(5)   Zmluva  bola zverejnená Obecným úradom Nový Ruskov, dňa ...............(vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami).V Novom Ruskove, dňa:Za predávajúceho:                                                                   Za kupujúceho:


...........................................                                              ...............................................

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže