Oznamy
Trieďme odpady PDF Vytlačiť
Streda, 07 September 2016 10:14


TRIEĎME ODPADY S NATUR –PACKom!

Nový zákon o odpadoch od 1.7.2016 mení podmienky triedeného zberu odpadu v obciach. Vytvára sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v  našej obci, triedený zber realizuje zberová spoločnosť Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., 076 05 Cejkov a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre odpady z obalov  (napr. fólie, igelitové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov  (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).

Našou zazmluvnenou OZV je NATUR –PACK, a.s. , ktorá zabezpečí fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovových obalov v rovnakom rozsahu ako to funguje aktuálne. Od roku 2017 sa bude systém nastavovať tak, aby bol efektívny nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatívou stanovené štandardy zberu – t. j. aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov našej obce v dlhodobom horizonte by mal byť fakt, že čím viac odpadu vytriedia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia obci.  

Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík (EUROSTAT 2014 sme na úrovni 6%).

Okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu má OZV  NATUR-PACK, a.s. zodpovednosť aj za informovanie a vzdelávanie verejnosti. NATUR-PACK má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je partnerom viacerých unikátnych vzdelávacích projektov a programov.

Naša obec môže  bezplatne využívať napríklad:

    Interaktívny výučbový softvér NeODPADni z ODPADOV!  viac informácií TU

    Mobilnú aplikáciu Green Bin  viac informácií TU

Príklady využitia recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu:

Papier – je možné recyklovať 5- 8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

Plasty – plasty majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak mnohé z nich je možné efektívne a opakovane recyklovať. Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše. Z nich sa vyrába drť tzv. praná vločka, ktorá sa používa na výrobu mnohých plastových výrobkov (obklady, prímesi do stavebných materiálov a pod.), ale aj vlákna na výrobu rozmanitých odevov (z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť 1 fleecová bunda), ale opätovne sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové PET fľaše.

Kovy – kovy patria medzi výborne recyklovateľné materiály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recykláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny

Sklo – sklo je výborné recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly (fľaše a pod.) možno, pokiaľ sa nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.)

Príklady obdobia rozkladu vybraných druhov komunálneho odpadu:

Biologicky rozložiteľný materiál z domácností  sa prírode rozkladá niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov. Ak však v prírode vyhadzujeme sklenený, plastový odpad, alebo rôzne elektroodpady, pretrvávajú v prírode stovky až tisícky rokov a sú potenciálnym zdrojom vážneho znečistenia životného prostredia.

 

 

 

Všetky dôležité a aktuálne informácie o aktivitách NATUR-PACKu nájdete aj na sociálnych sieťach:
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Trieďme odpady