Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:21

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe ustanovenia § 11 ods. 4písm. g/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 3 ods. 1  a § 4 ods. 2 zák. NR SR č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov   v y d á v a toto

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2001,

 

ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet

služobného tajomstva obce Nový Ruskov

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

1.      Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje pojem služobného tajomstva, upravuje podmienky na jeho ochranu, práva a povinnosti obce ( poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce a poverených zamestnancov obce) pri tejto ochrane a zodpovednosť za porušenie povinností stanovených týmto nariadením.

 

2.      Služobným tajomstvom je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou obce Nový Ruskov uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, ktorú vzhľadom na jej význam treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

 

 

Služobné tajomstvo sa označuje slovom „ TAJNÉ“ alebo skratkou „T“ na spisovom obale.

 

2. Služobné tajomstvo sa chráni pred nepovolanou osobou, ktorou je osoba, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej bol určený.

 

 

§ 2

Služobné tajomstvo obce

1. Služobným tajomstvom obce Nový Ruskov sú následovné skutočnosti:

 

A) vonkajšie

 • údaje o fungovaní systému obrany republiky v čase brannej pohotovosti štátu ( v rozsahu kompetencií obce),
 • koncepčné dokumenty, plány a súhrné údaje o civilnej ochrane,
 • súhrné údaje a podklady o informačných systémoch obce,
 • súhrné štatistické, číselné a evidenčné údaje o obci ako právnickej osobe,
 • prevádzkovo technické údaje o obci,

-2-

 

 • informácie o obci týkajúce sa obchodných partnerov a obchodných aktivít, know-how, vrátane dokumentácií pre realizáciu určitých aktivít ( projektová dokumentácia, autorské a licenčné dokumenty, a pod.)

 

B) vnútorné

 

 • súhrné štatistické, číselné a evidenčné údaje o zamestnancoch obce
 • súhrné údaje, údaje a dokumentácia o volených funkcionároch obce – poslancoch obecného zastupiteľstva rozsahu štatistických a evidenčných údajov ( tzv. osobné spisy poslancov),
 • údaje a informácie, súhrné výkazy o zamestnancoch obce ( t.j. osobné spisy zamestnancov obce) vrátane ich platov, odmien, odvodov do jednotlivých fondov,
 • výkazy a údaje o zostatkoch a stavoch na peňažných účtoch obce,
 • komplexné správy a analýzy o vnútornom chode obce a obecného úradu
 • evidencie osôb určených na oboznamovanie sa so služobným tajomstvom a ich všetky zmeny,
 • záznamové pomôcky ( písomnosti na odpisy, výpisy a koncepty) označené ako tajné,
 • finančné a ekonomické opatrenia v prípravnej fáze – a to až do ich zverejnenia
 • materiály a podklady, týkajúce sa príprav a plánovania kontrolných akcií a to až do začatia kontroly
 • priebežné a čiastkové protokoly ku kontrolným zisteniam a protokoly o výsledku kontroly ( tým nie je dotknutá povinnosť predkladať výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu),
 • oznámenia a podnety o podozrení z trestnej činnosti a iné podanie zasielané orgánom činným v trestnom konaní a prokuratúre

 

 

C) spojené z rozhodovaním:

 

 • skutočnosti týkajúce sa konaní podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
 • skutočnosti týkajúce sa konaní podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • skutočnosti a súhrné údaje obsahujúce informácie o úkonoch realizovaných v rámci trestného a občianskeho súdneho konania ( obec ako dožiadaný subjekt),
 • skutočnosti a údaje z činnosti obce, príp. aj iných orgánov, ktoré by mohli – aj potencionálne- ohroziť bezpečnosť, zdravie, ľudskú dôstojnosť a osobnosť fyzických osôb

 

D)   zmluvné

 • podkladové údaje a informácie týkajúce sa investičných a neinvestičných zmluvných akcií
 • informácie a skutočnosti o obchodných rokovaniach, vrátane informácií z týchto rokovaní,
 • schválené zmluvy a dohody, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú

 

E)    ostatné

 • skutočnosti a informácie získané v rámci verejného obstarávania, vrátane dokumentácie jednotlivých foriem verejného obstarávania,

-3-

 

 • skutočnosti, informácie a celá dokumentácia získaná v rámci výberových a konkurzných konaní

 

1. Zamestnanci obce Nový Ruskov sú povinní počas výkonu svojej práce a aj po je skončení zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach uvedených v ods. 1 tohto ustanovenia.

 

2. Konanie v rozpore s ods. 2 bude obec kvalifikovať ako konanie v rozpore s oprávnenými záujmami obce Nový Ruskov a zároveň porušenie služobného tajomstva obce Nový Ruskov.

 

3. V prípade porušenia alebo ohrozenia oprávnených záujmov obce Nový Ruskov bude obec požadovať od zamestnanca náhradu škody vrátane ušlého zisku, príp. vydanie neoprávneného obohatenia.

 

 

§ 3

Osobitné pracovisko

 

1. Na plnenie úloh podľa tohto nariadenia sa vytvára osobitné pracovisko, resp. písomne sa poveria zamestnanci obce.

 

Konkrétny spôsob navrhuje starosta obe a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

2. Písomné poverenie pre zamestnancov obce sa zakladá do osobného spisu zamestnanca.

 

 

§ 4

Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

 

1. Starostu obce môže oslobodiť od mlčanlivosti o služobnom tajomstve obecné zastupiteľstvo.

 

Ostatných zamestnancov obce môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti starosta obce.

 

2. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť starostovi obce súhlas na poskytovanie informácií.

 

Starosta obce môže udeliť zamestnancovi obce súhlas na poskytovanie informácií.

 

 

§ 5

Kontrola

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:

 

 • starosta obce
 • poslanci Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove
 • zamestnanci obce

 

-4-

 

 

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 13. 12. 2001 a účinnosť nadobúda dňom 28. 12. 2001 , 15 dní po vyvesení v úradnej tabuli.

 

 

 

 

V Novom Ruskove dňa 13. 12. 2001

 

 

 

 

 

Viera Chomová

starostka obce

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce Nový Ruskov