VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:23

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Nový Ruskov toto

 

 

 

 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

 

o chove, vodení a držaní psov na území obce Nový Ruskov

§ 1

Všeobecné ustanovenia

( 1 )  Účelom  tohto nariadenia je evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní  verejných priestranstiev psom.

( 2 ) Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v obci.

( 3 ) Účelom tohto nariadenia je takisto zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov a tiež zlepšenie hygieny v obytných, medziblokových priestoroch a na verejných priestranstvách.

( 4 ) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

§ 2

Základné ustanovenia

( 1 )  Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Nový Ruskov.

( 2 ) Na území obce Nový Ruskov možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene  niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky ( ďalej len „všeobecne záväzné predpisy“) a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto  všeobecne záväznom nariadení.

( 3 )  za chov psov sa v podmienkach obce Nový Ruskov považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

 

 

§ 3

 

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad ( § 4 ods. 2 zák. č.  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držanie psov ).

 

 

§ 4

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov

( 1 )  V intraviláne obce Nový Ruskov sa zakazuje voľný pohyb psa.

 

-2-

 

( 2 )  Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality:

a)             na detské ihriská a pieskoviská,

b)             na verejnosti prístupné športoviská (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia),

c)             na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone služobných povinností a na psov vodiacich občanov).

( 3 )  Na verejné priestranstvá (ulica s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov a v spoločných priestoroch obytného domu  je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

-                 pes musí byť na vôdzke

-                 pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami ) okolie,

( 4 )  Je zakázané vstupovať so psom a psa chovať a držať v školských zariadeniach, v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti, v obchodoch s potravinami.

Tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré s týmito zariadeniami, ubytovňami a prevádzkarňami bezprostredne súvisia.

( 5 )       Okrem toho sa zakazuje vstup so psom do nasledovných objektov na území obce:

-          do budovy Obecného úradu,

-          do budovy Kultúrneho domu,

-          do budovy Domu smútku.

 

 

§ 5

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:

a)                  zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),

b)                  na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat

tak, aby nedochádzalo k úniku pachu do okolia..

 

§ 6

Vodenie psov v intraviláne obce

 

( 1 )  Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný

a)                      zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby, alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.

b)                      Nebezpečného psa musí majiteľ vodiť na verejných priestranstvách s náhubkom.

 

 

§ 7

Evidencia chovu psov

( 1 )  Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom.

( 2 )  Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na Obecnom úrade v Novom Ruskove

( 3 )  Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku pre psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa.

Evidenčná značka je neprenosná pre iného psa.

( 4 )  Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne.

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Nový Ruskov vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 100,- Sk.

 

-3-

 

§ 8

 

(1)   Túlavé a bezprizorné psy budú na trovy obce odchytené a vykonávajúcou organizáciou umiestnené v záchytnej stanici.

 

 

 

 

§ 9

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

( 1 ) Všetky subjekty vymedzené v tomto nariadení sú povinné v súlade s ust. § 5 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vymedzené miesta viditeľne označiť.

( 2 )  Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinnosti podľa tohto nariadenia a zák. č. 282/2002      Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ukladať pokuty až do výšky 5. 000,- Sk.

( 3 )  Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa 10. 3. 2005.

( 4 ) Toto nariadenie nahrádza VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Nový Ruskov, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa 26. 9. 2003.

( 5 )  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29. 3. 2005.

 

 

 

 

 

 

V Novom Ruskove,  dňa 10. 3. 2005

 

 

 

 

 

 

 

...........................................

starosta obce

 

 

 

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Nový Ruskov