Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:03

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    v y d á v a tieto

 

 

Z á s a d y

h o s p o d á r e n i a   a   n a k l a d a n i a

s   m a j e t k o m   o b c e   N o v ý  R u s k o v

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.)              Obec Nový Ruskov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojími finančnými zdrojmi ( § 1 ods. 1 s použitím § 8 zák SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

2.)              Tieto zásady sa vzťahujú na majetok obce, ktorý je vo vlastníctve obce Nový Ruskov, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravujú najmä :

a.)    obsahové vymedzenie majetku

b.)    nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

c.)    postup prenechávania majetku obce do užívania právnickým alebo fyzickým osobám

d.)    správu majetku obce

e.)    podmienky odňatia majetku subjektom, ktoré obec založila alebo zriadila

f.)  hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce

g.)    nakladanie s cennými papiermi

h.)    predaj aukčných vecí.

3.)              Zásady sa nevzťahujú na obvyklé nakladanie vyplývajúce z predmetu činnosti subjektov, ktoré obec Nový Ruskov založila alebo zriadila.

 

 

Prvá hlava

MAJETOK OBCE

§ 2

Úvodné ustanovenia

1.)              Majetkom obce Nový Ruskov sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, majetkové práva a záväzky obce a majetkové práva právnických osôb založených obcou.

2.)              Majetkom obce Nový Ruskov sú aj finančné prostriedky príslušných účtov, finančná hotovosť a cenné listy, príp. obligácie.

3.)              Obci Nový Ruskov môže byť zverený majetok do dočasného užívania štátom, príp. inými fyzickými alebo právnickými osobami v súlade s platnou právnou úpravou.

4.)              S majetkom obce sú oprávnení nakladať a hospodáriť:      - obecné zastupiteľstvo

¨    starosta obce

¨    pracovníci obce

¨    podnikateľské subjekty a ďalšie subjekty s časťou majetku, v  ktorej majú majetkovú účasť

-2-

§ 3

Majetok obce

1.)              Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

Majetok obce možno najmä:

a.)      využívať v rámci plnenia úloh vyplývajúcich pre obec z tohoktorého zákona samostatne

b.)      dať do správy iným subjektom (rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám, podnikateľským subjektom obce a pod.)

c.)      dať do užívania  - ak ide o neupotrebiteľný alebo prebytočný majetok

d.)      dať do prenájmu - a to jednotlivo alebo aj celý súbor vecí

e.)      bezodplatne poskytnúť určitým subjektom na plnenie úloh - nesmie to však odporovať cieľom a záujmom obce

f.)  vložiť ako majetkový základ do podnikania

Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, pokiaľ právna úprava neustanoví inak.

 

2.)              Majetok obce možno použiť na účely uvedené v § 8 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - t.j. na podnikateľskú činnosť , na výkon samosprávy obce a pre verejné účely.

 

3.)              Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce.

Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru. Pritom musí byť rešpektovaná platná právna úprava.

 

Druhá hlava

 

NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA OBCE

§ 4

Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

1.)              Obec Nový Ruskov môže nadobúdať majetok - hnuteľný aj nehnuteľný - od právnických aj fyzických osôb zmluvou a to odplatne alebo bezodplatne.

Obec môže nadobúdať majetok dedením. Obec môže nadobúdať majetok aj vlastnou podnikateľskou činnosťou.

 

2.)              Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 10.000.-Sk, pokiaľ ide o nadobúdanie vecí a práv. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta.

Výšku a zdôvodnenie všetkých nepredvídaných výdavkov nad hodnotu 10.000.-Sk predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na nasledujúcej schôdzi.

Starosta obce v súvislosti s mimoriadnou udalosťou, živelnou pohromou a pod. je oprávnený využiť primerane finančné prostriedky obce na odvrátenie hroziacej škody, nebezpečenstva, prípadne na odstránenie následkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami. Výšku a zdôvodnenie výdavkov predloží starosta obce na nasledujúcej schôdzi obecnému zastupiteľstvu.

 

1                                                                     -2-

 

3.)              Obec môže nadobúdať veci bezodplatne - darovaním a dedením.

Aj v týchto prípadoch sa musí použiť ust. § 4 ods. 2 týchto zásad.

 

4.)              Obec nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou najmä v následovných prípadoch:

¨    majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb

¨    vkladmi - peňažnými aj nepeňažnými - do obchodných spoločností v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. / Obchodný zákonník /

¨    vlastnou podnikateľskou činnosťou

 

5.)            Obec nadobúda majetok aj investorskou činnosťou, najmä v následovných prípadoch:

¨    stavbou objektov a budou

¨    v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami.

 

§ 5

Prevody vlastníctva majetku

1.)              Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú zmluvne a spravidla za odplatu.

Zmluvné prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, ponúkne sa tento podiel ostatným

spoluvlastníkom. Obec má právo voľby spoluvlastníka, ktorému odpredá svoj podiel.

 

2.)              O zmluvných prevodoch hnuteľného majetku rozhoduje:

¨    obecné zastupiteľstvo, ak ide o hodnotu presahujúcu sumu 10.000.-Sk

¨    starosta obce ak ide o hodnotu do 10.000.-Sk

 

 

Tretia hlava

PRENECHÁVANIE MAJETKU OBCE DO UŽÍVANIA

§ 6

1.)              Obec môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný majetok) prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne.

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:

¨    presnú špecifikáciu majetku obce

¨    spôsob užívania

¨    čas užívania

¨    výšku odplaty za užívanie

¨    podmienky užívania

 

2.)              Prenechať majetok obce na dočasné užívanie je možné len v prípadoch, keď je to pre obec ekonomicky výhodné

 

3.)              Uzatváranie týchto zmlúv patrí do rozhodovacej právomoci obecného zastupiteľstva.

 

 

-4-

 

§ 7

 

1.)              Podnikateľské subjekty a iné subjekty s majetkovou účasťou obce Nový Ruskov môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu najviac na 5 rokov, pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, prípadne pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, musí byť dodržaná zákonom stanovená výpovedná lehota.

2.)              Všetky zhora uvedené zmluvy podliehajú písomnému súhlasu starostu obce.

3.)              Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia sú povinné jeden exemplár nájomnej zmluvy zaslať na Obecný úrad v Novom Ruskove.

 

Štvrtá hlava

SPRÁVA MAJETKU OBCE

§ 8

1.)              Obec môže zveriť svoj majetok do správy podnikateľským subjektom s majetkovou účasťou obce, a to zmluvne.

Do správy sa dáva týmto subjektom tá časť majetku obce, ktorá slúži na plnenie ich úloh.

Súčasne prechádzajú na tieto subjekty i majetkové práva a súvisiace záväzky.

2.)              Odovzdanie majetku do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a tiež zápisu do katastra nehnuteľností.

3.)              Subjekty, ktoré spravujú majetok obce sú oprávnené držať ho, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami a osobitnými právnymi predpismi.

Nesmú ho scudzovať.

4.)              Subjekty, ktorým bol zverený majetok obce, sú povinné  hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce, jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

5.)              Obec môže subjektom, ktoré spravujú majetok obce, tento odňať:

¨    ak neplnia povinnosti uvedené v týchto zásadách,

¨    ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný majetok,

¨    aj je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku.

6.)              Majetok obce sa odovzdáva do správy jednotlivým subjektom formou písomnej zmluvy, ktorá obsahuje aj presnú špecifikáciu odovzdaného majetku, majetkových práv, záväzkov a pohľadávok.

 

Piata hlava

POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA OBCE

§ 9

 

1.)              Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

2.)              Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.

3.)              Starosta obce môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok do výšky 1.000.-Sk, ak je to zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je neefektívne.

V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

-5-

 

4.)              Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia pohľadávky, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti. Podmienkou je, aby svoju pohľadávku uznal aj písomne .

5.)              Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky tohto istého druhu upustiť iba raz .

6.)              Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

7.)              Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jeho vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.

Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky je subjekt povinný

vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

7.)              Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

8.)              Nakladanie s pohľadávkami na úseku dani a poplatkov sa riadi dôsledne osobitnou právnou úpravou ( zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov).

Ustanovenia ods. 1 - 8  v týchto prípadoch nemožno použiť.

 

Šiesta hlava

NAKLADANIE S CENNÝMI PAPIERMI A AUKCIE

§ 10

1.)              Cenné papiere, kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva, za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov.

Zároveň sa podporne použijú príslušné ustanovenia týchto zásad.

2.)              Predaj hnuteľných vecí formou aukcie upravujú osobitné právne predpisy.

 

Siedma hlava

 

NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI A FINANČNÁ HOTOVOSŤ

§ 11

1.)              Obec a subjekty s majetkovou účasťou obce, rozpočtové a príspevkové organizácie obce si zriaďujú účty v peňažných ústavoch v súlade s platnou právnou úpravou.

2.)              Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc.

3.)              Pokladničná hotovosť v pokladni Obecného úradu v Novom Ruskove nesmie presiahnuť sumu 20.000.-Sk.

4.)              O predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku a o forme predaja rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Osma hlava

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

-6-

§ 12

1.)              Majetok je obec povinná zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné najmä:

¨    zisťovať a zaevidovať majetok obce

¨    oceniť majetok obce

¨    udržiavať a užívať majetok obce

¨    chrániť majetok pred poškodením a zničením, stratou alebo zneužitím

¨    viesť majetok v predpísanej evidencii

¨    používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce

2.)              Všetky úkony orgánov samosprávy obce ako aj organizácií pri nakladaní a správe majetku obce musia byť písomné, inak sú neplatné.

3.)              Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy obce ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.

4.)              Obec môže, ak je to výhodné, majetok obce prenajímať.

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 13

1.)              Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove.

2.)              Na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa  31. 1. 2003

3.)              Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom:  15. 2. 2003, 15 dní po ich vyvesení v úradnej tabuli.

 

 

 

V Novom Ruskove dňa:  31. 1. 2003

 

 

 

 

 

 

 

Viera Chomová

starostka obce

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nový Ruskov