Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:07

OBEC NOVÝ RUSKOV 

Zásady

vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Obce Nový Ruskov

I.

ÚVODNÉ   USTANOVENIA

Čl. 1

Zásady upravujú základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávanie finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 502/2001 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2002 prostredníctvom, ktorého sa má zabezpečovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami Obce ako orgánu verejnej správy.

Čl. 2

1. Finančná kontrola overuje:

a, splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov

b,  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami /napr. zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o cestovných náhradách, zákon o verejnom obstarávaní a pod. /

c,  dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami

d,   dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciach a o hospodárení s verejnými prostriedkami

e,  splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

2.      Verejné prostriedky sú všetky vlastné prostriedky ako aj prostriedky poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, štátnych príspevkových organizácií, európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov.

3. Finančná operácia je:

a,  príjem verejných prostriedkov

b,  použitie verejných prostriedkov

c,  iný úkon majetkovej povahy /napr. príjem, výdaj , prevod majetku, nakladanie s ceninami/

 

4.      Hospodárnosť je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

 

5.      Efektívnosť je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

 

6.      Účinnosť je vzťah medzi plánovaným a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité prostriedky obce /verejné alebo vlastné/.

 

7.      Finančné riadenie je súhrn postupov pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných a vlastných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie.

 

8.      Kontrolovaným subjektom je organ verejnej správy, v tomto prípade obec Nový Ruskov jej vnútorné organizačné jednotky, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak hospodária s verejnými prostriedkami.

 

II.

FINANČNÁ   KONTROLA

Čl. 3

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť:

a, hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy

b, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov

c, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami

d, včasné a spoľahlivé informovanie starostu obce. Obec o úrovní hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciach.

 

Čl. 4

Finančná kontrola sa vykonáva ako: predbežná / ex ante /

priebežná / on going /

následná / ex post /

 

Čl. 5

 

1.      Zamestnanci zaoberajúci sa predbežnou a priebežnou kontrolou / ďalej len príslušní zodpovední zamestnanci / spracúvajú štvrťročné hlásenia starostovi OcÚ o

-          počte vykonaných finančných kontrol

-          počte kontrolných zistení

-          celkovej sume vyplývajúcej z kontrolných zistení v Sk

Tieto údaje sú povinní viesť v osobitnej evidencii. Švrťročné hlásenia predkladajú zodpovední zamestnanci vždy do 10. Nasledujúceho štvrťroka / podľa prílohy č. 1 k Zásadám/.

 

2.      Príslušní zodpovední zamestnanci vypracovanú správu o výsledkoch finančných kontról za I. polrok bežného roka predložia najneskôr do 25. 7. Bežného roka a celoročnú predložia najneskôr do 25. 1. Nasledujúceho roka starostovi OcÚ.

Správy musia obsahovať:

a)     počet vykonaných finančných kontrol

b)     stručný opis kontrolných zistení

c)      názov ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bol porušený

d)     finančné vyčíslenie rozdielov vyplývajúcich z kontrolných zistení

e)     popis operácie, ktorou došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny

f)       opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov a termín ich splnenia

g)     dôvod nesplnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov uložených na základe kontrolných zistení predchádzajúcimi finančnými kontrolami

h)     príčinu nevykonania predbežnej kontroly

i)        popis kontrolných zistení, týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie obce.

 

3.      Polročnú správu je povinný zodpovedný zamestnanec OcÚ predložiť hlavnému kontrolórovi obce vždy do 31. 7. Bežného roka a celoročnú správu do 31. 1. nasledujúceho roka.

4.      Hlavný kontrolór plní úlohy za oblasť následnej finančnej kontroly.

5.      Obec je povinná vypracovať ročnú správu o výsledkoch finančných kontrol a zaslať ju Ministerstvu financií SR do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.

6.      Starosta obce je zodpovedný za:

a)     zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu

b)     vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia

c)      prijatie opatrení za nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku

d)     určenie zamestnancov, zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatnenie osobnej zodpovednosti podľa osobitného predpisu / napr. Zákonník práce/.

 

Čl. 6

Predbežná finančná kontrola

1.      Predbežnou finančnou kontrolou Obec overuje každú svoju finančnú operáciu.

2.      Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom  Obce s uzatvorenými zmluvami a vlastnými prostriedkami Obce a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.      Predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú:

Ø      zamestnanci zodpovední za tvorbu a plnenie rozpočtu obce. V čase dlhodobej neprítomnosti zamestnancov zodpovedných za tvorbu a plnenie rozpočtu obce uvedených v odst. 3, vykonávajú túto kontrolu nimi poverení zamestnanci.

Ø      zamestnanci  odborne spôsobilí na výkon verejného obstarávania

Ø      zamestnanec zodpovedný za majetkovo – právnu evidenciu

4.      Zmena, alebo rozšírenie počtu zamestnancov zodpovedných za predbežnú kontrolu bude riešená formou dodatku k týmto Zásadám.

5.      Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovední zamestnanci odtlačkom určených pečiatok a podpisom na doklade dokumentujúcom pripravovanú finančnú operáciu. Pečiatky musia obsahovať tento text:

 

 

 

 

Predbežná finančná kontrola:

Finančná operácia je – nie je v súlade

a) zo schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum ..........................

Podpis ..........................

b) zo zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum ..........................

Podpis  .........................

Finančná operácia spĺňa – nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Dátum ..........................

Podpis  ..........................

 

6. Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez overenia predbežnou finančnou kontrolou.

7. V prípade zistenia nedostatkov, poverení zodpovední pracovníci príjmu opatrenia na ich odstránenie.

8. Po vykonaní predbežnej finančnej kontroly sú príslušní zodpovední zamestnanci povinní oznámiť starostovi obce zistené nedostatky.

Čl. 7

Priebežná finančná kontrola

1.      Priebežnou finančnou kontrolou sa overujú vybrané finančné operácie.

 

2.      Zásadami sa určujú pre priebežnú finančnú kontrolu všetky finančné operácie súvisiace s:

a)     nákupom a prevodom majetku / HIM/

b)     výdavkami v hotovostnom alebo bezhotovostnom platobnom styku

 

3.      Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje:

a)     úplnosť a preukázateľnosť účtových alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou finančnou operáciou

b)     pripravenosť finančnej operácie vo vzťahu k rozpočtu obce zmluvným vzťahom a všeobecne záväzným právnym predpisom

c)      dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov

d)     vykonanie predbežnej kontroly

 

4.      Priebežnú finančnú kontrolu vykonáva poverený zodpovedný zamestnanec Obecného úradu, s ktorého činnosťou a pracovným zaradením kontrolovania finančná operácia súvisí.

 

5.      Okruh príslušných zodpovedných zamestnancov podľa odseku 4 určí osobitný vnútorný predpis / Registratúrny poriadok /

 

6.      Vykonanie priebežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovední zamestnanci, odtlačkom určenej pečiatky a podpisom na kontrolovanom doklade.

 

Pečiatka musí obsahovať.

Priebežná kontrola vykonaná podľa § 10 zákona č. 502/2001nNedostatky boli – neboli zistené

účtovný doklad povoľujem – nepovoľujem uhradiť

Dátum ..........................

Podpis  ..........................

7.      Priebežnú finančnú kontrolu môže vykonať aj hlavný kontrolór obce. V súvislosti s predmetnými finančnými kontrolami vypracúva hlavný kontrolór obce plán kontrolnej činnosti.

Čl. 8

Následná finančná kontrola

 

1.      Následnú finančnú kontrolu vykonáva orgán verejnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti a poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev.

 

 

2.      Následnou finančnou kontrolou sa overuje:

a)     objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami

b)     vykonanie predbežnej finančnej kontroly

c)      dodržanie postupu podľa čl. 7 pri výkone priebežnej finančnej kontroly

d)     splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku

 

 

Čl. 9

1.      Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa kontrolný orgán a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly / § 13 až 25 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite / ak osobný predpis neustanovuje inak/.

2.      Následnú finančnú kontrolu je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce a prizvané osoby / § 24 zákona /. Kontrola sa vykonáva na základe písomného poverenia vydaného hlavným kontrolórom obce.

3.      O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly, kontrolné orgány vypracujú správu, prípadne čiastkovú správu, alebo priebežnú správu, príp. dodatok k správe v zmysle zákona.

4.      Následná finančná kontrola je skončená prerokovaním správy, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky.

5.      Kontrolný orgán je povinný o prerokovaní správy vyhotoviť zápisnicu. Jej náležitosti určuje ustanovenie § 22 zákona o finančnej kontrole.

6.      Hlavný kontrolór v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone následnej finančnej kontroly môže spolupracovať s inými kontrolnými orgánmi a poskytovať im informácie súvisiace s výkonom následnej finančnej kontroly.

7.      Na vykonanie následnej finančnej kontroly môže hlavný kontrolór prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou následnej finančnej kontroly.

8.      Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonaním následnej finančnej kontroly prizvanej osobe uhrádza obec.

9.      Na náklad podľa ods. 8 sa považuje náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku a náhrady podľa zákona o cestovných náhradách.

10.  Ostatné náležitosti finančnej kontroly, ktoré nie sú uvedené v týchto Zásadách sa riadia zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

 

 

Čl. 10

1.      Zamestnanec kontrolného orgánu a prizvaná osoba sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.

2.      Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

3.      Kontrolný orgán môže pri vykonávaní následnej finančnej kontroly uložiť kontrolovanému subjektu pokutu za nesplnenie povinnosti podľa § 14 ods. 2 zákona 502/2001 Z. z. Na konanie o ukladaní pokút  sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ú zákon č. 71/1967 zb. v znení neskorších predpisov./

 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2003 .

 

 

 

 

 

Viera Chomová

starostka obce

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Obce Nový Ruskov