Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:11

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove podľa § 4 ods. 3 písm. g/ zák.NR SR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 3 písm. g/citovaného zákona a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove č. 50 konaného dňa 14. 4. 2000, v zmysle uznesenia č. 168 zo dňa 13. 1. 2005 a v zmysle uznesenia č. 176 zo dňa 10. 3. 2005  v y d á v a pre katastrálne územie obce Nový Ruskov toto

 

Všeobecné záväzné nariadenie

o ochrane verejného  poriadku a zelene na

území obce Nový Ruskov

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto Všeobecného záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečenie zdravého životného prostredia, ochraňovať majetok v katastrálnom území obce Nový Ruskov. Má pomáhať udržiavať poriadok v celej obci. Pomáhať udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce, jej návštevníkov a organizácii v nej pôsobiacich.

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného priestranstva a ochrana verejného poriadku.

 

 

 

§ 2

Verejné priestranstvo

 

Za verejné priestranstvo sa podľa Všeobecného záväzného nariadenia / ďalej VZN / považujú všetky miesta , ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä obecné komunikácie, chodníky a priestor vôkol obecných komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, priestor vôkol potoka, potok, mosty, verejné parky a pod.

Povinnosti občanov :

1.) Vlastníci resp. užívatelia domov, záhrad a priľahlých nehnuteľností sú povinní prečnievajúce konáre stromov a kríkov na chodník pravidelne upravovať tak, aby neprekážali chodcom.

2.) Za čistotu chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

3.) Za poriadok a čistotu obecného cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá každý obyvateľ obce.

4.) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov, záhrad a udržiavať ich v poriadku a funkčné.

5.) Občania bývajúci pri otvorenej priekope sú povinní starať sa o jej koryto a brehy. Pravidelne najmenej trikrát v roku pokosiť burinu a trávu.

6.) Odpadové nádoby sa môžu ponechať na chodníku len na nevyhnutne potrebný čas pri vyprázdňovaní.

7.) V prípade nevyhnutných prác, pri ktorých je potrebné použitie verejného priestranstva, je potrebné požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu , ktorý určí podmienky a spôsob použitia verejného priestranstva.

-2-

 

8.) Ak dôjde k znečisteniu miestnej alebo štátnej komunikácie, je ten, kto znečistenie spôsobil, povinný dať znečistenú komunikáciu do pôvodného stavu ( napr: znečistenie komunikácií mechanizmami po prácach na poli , atď).

9.) Akékoľvek požiadavky na zásahy do verejnej zelene je potrebné predložiť obecnému zastupiteľstvu, ktoré zabezpečí ich vykonanie

10.) Zakazuje sa:

a.) Výrub stromov a akékoľvek zásahy do korún stromov na verejných priestranstvách

b.) odhadzovať odpadky - smetie : papier, zvyšky ovocia a zeleniny, obaly z keksov, ohorky z cigariet a iné nepotrebné veci na verejné priestranstvá

c.) znečisťovať verejné priestranstvá a miestne komunikácie odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami, vrátane tekutých fekálií a  maštaľného hnoja

d.) vypúšťať tieto fekálie do obecnej kanalizácie (dažďová voda) alebo potoka, prípadne do priekopy v katastri obce

e.) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať verejnú zeleň - ak dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila ( prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia ak ide o maloletých)

f.) nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať po verejnom priestranstve

g.) jazdiť po verejnej zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom a parkovať motorové vozidlá mimo vyhradených miest.

h.) akékoľvek rozkopávanie ulíc a chodníkov bez súhlasu starostu obce.

i.)  strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní na vtákov a iných živočíchov.

j.) poškodzovať cestné značky.

k.) znečisťovať autobusové zastávky (písať, kresliť, lepiť plagáty a pod.) - plagáty možno umiestniť na plochu, ktorá je v obci na to určená, to sa vzťahuje aj na účely volebnej kampane - úradná tabuľa.

§ 3

Obchody

1.) Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté .

2.) V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred vchodom umiestnený smetný kôš - KUKA  nádoba.

3.) Obchodné prevádzky sú povinné si zabezpečiť dostatok KUKA nádob na smetie a postarať sa každý deň o čistotu vôkol odpadových nádob.

4.) Obchodná organizácia a iné obchodné subjekty zodpovedajú za vkus a estetickú úpravu celého pozemku a budovy najmä zo strany od ulice.

 

§ 4

Domové odpady

 

1.) Každá domácnosť je povinná vlastniť KUKA  nádobu a všetok domový odpad separovať. Ak domácnosť nie je zapojená do separovaného zberu a ani žiadnym iným preukázateľným spôsobom nelikviduje odpad, t. z. nedáva vyvážať KUKA nádobu, zaplatí čiastku : 848.- Sk. (vývoz za celý rok -1 vývoz -53,- Sk.). Výnimku v počte vývozu KUKA nádob tvorí domácnosť, kde žije jeden, najviac však dvaja obyvatelia v poproduktívnom veku Aj tí však musia mať KUKA nádobu.

 

-3-

 

2.) Organický odpad zo záhrad sú obyvatelia povinní likvidovať kompostovaním alebo spaľovaním konárov výlučne na svojom pozemku.

3.) Z a k a z u j e   s a   :

a.) Odpad pochádzajúci z domácností, dvorov, záhrad a pod. vyvážať na poľné cesty, polia,  záhumnia, do priekop, lesoparku a pod.

b.) umiestňovanie odpadu do kontajnérov určených na železo

c.) spaľovanie plastov a to aj na vlastnom pozemku, nakoľko  sa pri spaľovaní tohto druhu odpadu tvoria a unikajú do ovzdušia rakovinotvorné látky.

§ 5

Verejné osvetlenie a miestny rozhlas

 

1.) Verejné osvetlenie a miestny rozhlas obhospodaruje Obecný úrad Nový Ruskov. Občania spolupracujú s obecným úradom a to tak, že vzniknuté závady nahlásia na Obecnom úrade.

2.) Z a k a z u j e  s a :

a.) Poškodzovať verejné osvetlenie, miestny rozhlas a iný majetok obce.

 

§ 6

Chov domácich a úžitkových zvierat

Nariadenie sa vzťahuje na :

a.) Úžitkové zvieratá: kôň, rožný statok, ošípaná, ovca, koza.

b.) Drobné zvieratá: hydina ( hus, sliepka, morka a pod.) a domáce zajace.

c.) Včely.

§ 7

Povinnosti chovateľov zvierat

 

1.) Majiteľ musí mať stavebné povolenie a vyjadrenie susedov na výstavbu hospodárskej budovy ak stavba presahuje 25 m2 . Ak je stavba do 25 m2 stačí vyjadrenie Obecného úradu. Ďalej sú majitelia povinní dbať na to, aby objekt bol napojený na vodotesnú žumpu.

2.) Hnoj sa musí ukladať do vybetónovanej jamy a kompostovať.

3.) K chovu včiel : úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak, aby včely neobťažovali susedov.

 

§ 8

Postihy

 

Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení VZN č. 5 o ochrane verejného poriadku zelene v obci Nový Ruskov budú občania obce a iní porušovatelia, právnické osoby postihované podľa § 47 ods. 2 Zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti priestupku môže byť uložená až do výšky 5.000.-Sk. V prípade zistenia neoprávneného výrubu stromu, prípadne likvidácie koruny stromu bude okrem vyrubenia pokuty nariadená aj náhradná výsadba.

-4-

 

Záverečné ustanovenia

 

1.) Povinnosťou každého občana je ustanovenia tohto nariadenia bezozbytku dodržiavať.

2.) Toto VZN ruší VZN č. 1/1995 o verejnom poriadku v obci Nový Ruskov.

3.) Toto VZN bolo prejednané, schválené a následne na to vyvesené v úradnej tabuli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove konaného dňa: 14. 4. 2000

4.) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: 5. 5. 2000, 15 dní po jeho vyvesení v úradnej tabuli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viera Chomová

starostka obce

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Nový Ruskov