Všeobecné záväzné nariadenie pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce Nový Ruskov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:16

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove podľa Zákona NR SR č. 494/1991 Z.z.  o štátnej správe a odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov a podľa Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Zákona  NR SR č. 148/1994 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa  Zákon NR SR č. 309/1991 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi  látkami vydáva toto

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

pre nakladanie s komunálnym odpadom   vznikajúcim na území obce Nový Ruskov a o

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prvá časť

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

1.) Všeobecné záväzné nariadenie / ďalej len VZN /  ustanovuje práva a povinnosti orgánov obce a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s komunálnym odpadom v katastrálnom území obce Nový Ruskov.

2.) Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikateľské činnosti, pri ktorých vzniká iný ako komunálny odpad upravuje Zákon NR SR č. 238/1991 Z.z. o odpadoch a iné súvisiace predpisy. 

3.) Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia upravuje Zákon NR SR č. 311/1992 Z.z. a Zákon NR SR č. 309/1991 Z.z. o ochrane ovzdušia a v znení Zákona NR SR č. 218/1992 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991. 

 

Druhá časť

§ 2

Základné pojmy

 

1.) Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť alebo tiež hnuteľná vec, ktoré odstránenie / zneškodnenie/ je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochranu životného prostredia.

2.) Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním, najmä z národohospodárskych dôvodov alebo ochrany životného prostredia. 

3.) Nebezpečný odpad je taký (ods. 2), ktorý svojimi vlastnosťami najmä: toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi, teralogénnymi, mutatogénnymi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

4.) Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na ďalšie hospodárske alebo iné využitie. Zostáva pritom odpad až do ďalšieho využitia.

5.) Odpadovým hospodárstvom sa rozumie činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a nakladanie s odpadmi.

6.) Nakladanie s odpadmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadov včítane starostlivosti o miesto skladovania, zneškodňovania, zber, výkup, úpravu, triedenie, spracovávanie a využívanie odpadov ako zdroj druhotných surovín a energie.

7.) Pôvodcom komunálneho odpadu je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú komunálne odpady a ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo má zriadenú prevádzku na území obce. Pôvodcom komunálneho odpadu sú aj fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý  alebo prechodný pobyt, alebo sa na území obce zdržujú za účelom rekreácie.

8.) Vlastník objektu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní v katastrálnych územiach obce Nový Ruskov rodinný dom, bytový dom, rekreačnú chalupu, chatu, prevádzkáreň určenú na podnikateľskú činnosť.

9.) Zneškodňovanie odpadov je najmä ich ukladanie, spaľovanie alebo neutralizácia v zariadeniach, ktoré sú povolené úradom životného prostredia.

10.) Zber, výkup a úprava odpadov - túto činnosť môže vykonávať právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie a ktorá má súhlas úradu životného prostredia. Firma má povinnosť určovať a zverejňovať druhy zberaných odpadov a podmienky ich zberu, zverejnené druhy odpadov odoberať a plniť povinnosti ustanovené § 5 ods. 1 písm. b až h Zákona NR SR č. 238/1991 Z.z. o odpadoch.

11.) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

12.) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 10.000.-Sk úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných a znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.

13.) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky a iné zariadenia a činnosti, ktoré značne znečisťujú ovzdušie.

 

§ 3

Základné ustanovenia

Právnické a fyzické osoby zodpovedajú za nakladanie s komunálnym odpadom a za vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia a sú povinné čo najviac  ich obmedzovať.

 

§ 4

Povinnosti vlastníkov objektov pri nakladaní s komunálnym odpadom.

1.) Zabezpečiť si na skladovanie komunálneho odpadu zberné nádoby / KUKA nádoby/ a vrecia / plastové alebo jutové/ na skladovanie separovaného odpadu.

2.) Zriadiť vyhradené miesto pre nádobu (y) tak, aby:

a) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekračovanie príslušnej hranice hlučnosti,

b) boli uložené na spevnenom podklade,

c) bol k ním zabezpečený dostatočný prístup,

d) neboli uložené na chodníkoch a komunikáciách.

3.) Zberné nádoby môžu byť na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia ihneď uložiť na vyhradené miesto.

4.) Udržiavať čistotu okolo zberných nádob minimálne 1 x týždenne.

5.) Zabezpečiť výmenu resp. opravu poškodených zberných nádob.

6.) Zabezpečiť posyp ako aj odpratávanie snehu v zimnom období z prístupovej cesty na manipuláciu a nakládku pri vyprázdňovaní zberných nádob.

7.) Objednávať si jednorázovou prihláškou prostredníctvom Obecného úradu v Novom Ruskove odvoz skladovaného komunálneho odpadu s uvedením počtu zberných nádob resp. kontajnerov.

8.) Uhrádzať náklady spojené s odvozom skladovaného odpadu na miesto zneškodnenia.

 

§ 5

 

Vlastníci bytových domov sú povinný spracovať hlásenie o počte zberných nádob a predložiť ho orgánom obce.

 

 

 

§ 6

Vlastníci alebo užívatelia záhrad sú povinný kompostovať odpad zo zelene.

 

§ 7

Povinnosti pôvodcov komunálneho odpadu

1.) Pôvodcovia odpadu na území obce sú povinní zosúladiť svoj program odpadového hospodárstva s programom odpadového hospodárstva obce.

2.) Pôvodcovia odpadu na území obce sú povinní separovať odpad a to :

n   papier, lepenky,kartóny, obaly

n   textil - nesmie byť znečistený nebezpečnými látkami ako olej, farby a pod.

n   sklo

n   železný a neželezný kov

n   plasty

a takto vytriedený odpad odovzdávať v rámci separovaného zberu.

3.) Ostatný odpad, ktorý nie je možno použiť ako druhotnú surovinu sú pôvodcovia odpadu povinní ukladať a skladovať v zberných nádobách tak, aby nedošlo k znečisťovaniu okolia.

4.) V zberných nádobách je zakázané skladovať iný ak komunálny odpad.

5.) Pôvodca jednorázového odpadu / ako stavebný odp. a pod. / je povinný dohodnúť osobitné podmienky jeho zneškodnenia s Obecným úradom v Novom Ruskove.

6.) Zakazuje sa spaľovať plastické látky - sáčky PVC, obaly z jogurtov, smotany,  pneumatiky a iné odpady, ktoré obsahujú plastické látky

7.) Zakazuje sa neoprávnene založiť skládku odpadu, alebo odkladať odpad mimo zberných nádob.

8.) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne do 15. februára oznámiť obci údaje potrebné na zisťovanie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky do ovzdušia a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.

 

§ 8

Povinnosti prepravcu odpadu

1.) Prepravca odpadu je povinný dodržiavať časový harmonogram vývozcov odpadu určených v zmluve.

2.) V prípade, že prepravca nedodrží časový plán určený v zmluve a dôjde k znečisteniu okolia zberných nádob v dôsledku ich preplnenia, je prepravca povinný toto znečistenie odstrániť

3.) Pri manipulácii, vyprázdňovaní zberných nádob musí zostať komunikácia ako aj prístupová cesta čistá. Ak by došlo k jej znečisteniu, je prepravca povinný toto znečistenie ihneď odstrániť.

 

§ 9

Oprávnenie orgánov obce

 

Obec zastúpená starostom obce je oprávnená uložiť fyzickým osobám, ktoré porušia ustanovenia tohto VZN opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu. Zodpovednosť za škodu a trestná zodpovednosť týmto nie je dotknutá.

 

§ 10

Pokuty

 

1.) Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré porušia ustanovenia VZN obce môže uložiť príslušný orgán štátnej správy  vo výške ustanovenej v § 11 Zákona NR SR č. 238/1991 Z.z.o odpadoch.

2.) Pokuty fyzickým osobám, ktoré porušia povinnosti ustanovené v tomto VZN o odpadoch okrem § 7 ods.  č. 8  môže uložiť starosta obce vo výške od 100.-Sk do 1.000.-Sk. Pokuty fyzickým osobám, ktoré neoprávnene založia skládku odpadu alebo odkladajú odpad mimo vyhradeného miesta môže uložiť Okresný úrad v Trebišove v správnom konaní  až do výšky 5.000.-Sk.

3.) Za neplnenie povinností podľa § 7 ods. 8 tohto VZN môže uložiť starosta obce pokutu prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia od 1.000.-Sk do 10.000.-Sk.

4.) Za neplnenie tohto VZN právnickou osobou môže starosta obce uložiť pokutu až do výšky 100.000.-Sk.

 

Tretia časť

§ 11

Záverečné ustanovenia

1.) Na tomto VZN obce Nový Ruskov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa 10. augusta 1999.

2.) Toto VZN nadobúda platnosť dňom :

Viera Chomová

V Novom Ruskove : 10 augusta 1999                                     starostka obce

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecné záväzné nariadenie pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce Nový Ruskov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.