Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2001 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:20

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 4 Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len zákona o odpadoch) a § 1 ods. 2 Zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, prijíma toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č.  3/2001

o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 

 

I.

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určenom na nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce (ďalej len podnikateľský subjekt) a povinnosti oprávnenej organizácie (Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. ďalej len Združenie) v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce.

 

II.

Základné pojmy

 

1.      Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu zmiešavania alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov.

2.      Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

3.      Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

4.      Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

5.      Množstvový zber odpadov od držiteľov je zber, pri ktorom je možné objektívne stanoviť jeho skutočnú váhu pre potrebu zainteresovanosti na separovanom zbere (žetónový systém, váženie odpadu od držiteľa na zberovom vozidle, možnosť voľby veľkosti zberovej nádoby alebo intervalu zberu).

6.      Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických

-2-

 

osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 2,3,14 zákona o odpadoch).

7.      Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác, v maximálnom objeme 1 m3 , zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo u ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci).

8.      Zložka komunálnych odpadov (ZKO) je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za zložky vyseparovaného odpadu papier, plasty, sklo a ďalšie.

9.      Objemný odpad (0o) je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá  zberovým  nádobám  podľa tohto  VZN ( nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče a ďalšie).

10.  Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, rodinné domy (§ 43b ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., § 43 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.), nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy, vinice, záhrady), pozemky, stanovištia zberových nádob.

11. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:

a.)      rodinné domy je vlastník rodinného domu

b.)              nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti bytu alebo nebytového priestoru

c.)               nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, vinica, záhrada, byt, nebytový priestor) je vlastník nehnuteľnosti

12. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec je platiteľom správca.

13. Oprávnená organizácia (Združenie) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s obcou má uzatvorenú  zmluvu  na zber,  prepravu,  zhodnocovanie  a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce.

14. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.

15. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.

16. Žetónový systém zberu je odvoz KO od držiteľa odpadu zo zberovej nádoby oprávnenou organizáciou za protihodnotu žetónu. Cena žetónu pre toto VZN zahrňuje náklady na prepravu a zneškodňovanie objemu KO v zberovej nádobe, vrátane nákladov na prepravu a úpravu z neho vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber a zneškodňovanie DSO      a 0o. Pre žetónový systém zberu obec poplatok nevyrubuje platobným výmerom (Zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a  doplnkov ) ale vyberá poplatok za žetóny. Zásady obehu žetónov sú uvedené v prílohe tohto VZN.

17. Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od držiteľa odpadu Združením v rámci obcou vyrubeného platobného výmeru (Zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov). Výška  poplatku je vzťahovaná na osobu a kalendárny rok a je neoddeliteľnou prílohou tohto VZN (Príloha č. 1).

-3-

 

18. Objednávkový systém zberu (zhodnocovanie) je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ  odpadu  objednávky  na  prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá Združeniu, alebo inej zmluvne dohodnutej oprávnenej organizácii.

19. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby.

20. Nebezpečný odpad (NO) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu, prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.

 

 

III.

Účel odpadového hospodárstva

 

1. Účelom odpadového hospodárstva je:

a.) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie         životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,

b. ) separovaním využiteľných zložiek komunálneho odpadu znižovať podiel odpadu           určeného na zneškodňovanie

c.)   zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a/,

d.)   využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) a b)

e.)   zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b), alebo c).

 

 

IV.

Spoločné ustanovenia

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

2. Povinnosti pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len "drobné stavebné odpady,,) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

3. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať          a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

4. Pri nakladení s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu povinný chránič zdravie ľudí a životné prostredie.

5.      Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov.

-4-

6.      Zakazuje sa:

a.)                          uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to                 určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b.)                          zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,

c.)                                   zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu,

d.)                          riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

e.)                                   opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,

f.)                                    vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

g.)                          uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov olejov do pôdy.

7.      Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.

8.      Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie  odpadov znáša držiteľ  odpadu,  pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ' odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

9.      Ak je držiteľ' odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obecný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.

10.  Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v územnom obvode ktorých  sa nehnuteľnosť nachádza.

11.  Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie  odpadu na vlastné náklady.

12.  Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i/ zákona o odpadoch.

 

V.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

Taktiež j e povinný:

a)     zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci

b)     užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci

c)      ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na        účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

-5-

 

Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu do konca roku 2001, podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch, nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.

Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona o odpadoch, je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo len ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

a)                 zabezpečiť  minimálny  (odporučený)  počet  zberných  nádob  zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a prepravy KO, ZKO

b)                          starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolie zberových nádob

c)                          ukladať KO do zberových nádob ( ďalej len ZN) tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov Združenia

7. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

a) ukladať do ZN tekutý odpad

b) ukladať do ZN väčší objem odpadu ako 30 kg

c) spaľovať KO v ZN

d) poškodzovať ZN alebo jej označovanie

8. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

a)     v deň odvozu KO umiestniť ZN na dohodnuté miesto a zabezpečiť k ZN prístup

 

VI.

Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov

1.        Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO

a) Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, uvedených v časti II. ods. 11, písm a / a  c/, ktorí ukladajú KO do zberových nádob KUKA 110 l, sa uplatňuje žetónový systém zberu (množstvový zber).

b)     Na území obce pre držiteľov odpadu nehnuteľností uvedených v časti II. ods. 11, písm. b/ tohto VZN, ktorí neukladajú KO do zberových nádob KUKA 110 l, sa uplatňuje intervalový systém zberu.

c)      Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce výhradne Združenie.

d)     Počet a typ zberových nádob a interval odvozu KO:

  • Každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na KO (vlastné, v prenájme) zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN.
  • Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú zberové nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet 1 ks, počet pre 4 - 6 osôb 1 ks, pre 6 - 10 osôb 2 ks. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa kalendára zvozu, ktorý obec vydáva 2 x za rok.

 

-6-

  • Pre držiteľov odpadu, vlastníkov nehnuteľností pre individuálnu rekreáciu (záhradkárske a chatové osady vinice a iní pôvodcovia), ktorí užívajú veľkoobjemové kontajnery ( 3 m3, 5 m3 , 7 m3), je minimálny počet kontajneru 1 ks a interval odvozu je podľa veľkosti kontajneru, spravidla však maximálne - leto 1 x za mesiac, zima 1 x za 2 až 3 mesiace.

e)     Zneškodňovanie KO

Združenie KO zneškodňuje výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie KO,  spĺňajúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

f)       Platiteľ poplatku má náklady za zber a zneškodňovanie KO zahrnuté v poplatku vyrubenom platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch       v znení neskorších zmien a doplnkov) alebo vo vyberanom poplatku za žetóny (množstvový zber).

2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO

a)     Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber DSO uplatňuje intervalový systém zberu.

b) Prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území obce výhradne Združenie.

c) Interval odvozu DSO - Združenie zabezpečí termín odvozu. Združenie na území obce zabezpečí pre držiteľov odpadu odvoz DSO 1 x za rok.

d) Zneškodňovanie DSO

Združenie DSO zneškodňuje výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie DSO, splňujúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch vyhlášky MŽP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Pre informovanosť držiteľov  odpadu,   úrad využije všetky možnosti informačného  systému  v dostatočnom časovom  predstihu. V informáciách budú uvedené termíny odvozu (miesto umiestnenia zberových nádob).

e) Platiteľ má náklady za  prepravu a zneškodňovanie DSO  zahrnuté v poplatku        vyrubenom  platobným  výmerom  (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších  zmien a doplnkov), alebo v cene žetónu (množstvový zber) .

f)       Držitelia odpadu sú  povinní DSO zhromažďovať mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve len so súhlasom obce. Druh zberových nádob je nevyhnutné odsúhlasiť (alebo objednať) so združením pre vývoz odpadu.

 

 

3.        Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov (OŽS)

 

a)                 Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber OŽS uplatňuje objednávkovým systémom zberu.

b)                          Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečujú na území obce výhradne Združenia.         Informácie o oprávnených organizáciách eviduje obecný úrad.

c)                 Oprávnené organizácie OŽS zneškodňujú výhradne v zariadeniach OŽS splňujúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

d)                 Náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácii.

e)                 Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku (žumpy) je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania OŽS oprávnenou organizáciou v zariadení na zneškodňovanie, ktoré spĺňa požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

 

-7-

 

f)                           Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách budú uvedené termíny odvozu a meno oprávnenej organizácie.

4.        Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov (NO)

 

a)                 Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO:  opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, staré liečivá.

b)                 Držiteľ odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť NO v rozsahu uvedenom v bode 4 písm. a/ a ukladať ich do zberových nádob podľa pokynov obecného úradu, po dohode s oprávnenou organizáciou.

c)                 Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje intervalovým zberom.

d)                 Prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie (§ 8 zákona o odpadoch).

e)                 Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.

f)                           Oprávnená organizácia na území obce je povinná pre držiteľov odpadu zabezpečiť odvoz a zneškodňovanie NO minimálne 2 x za rok. Počet, typ a umiestnenie zberových nádob určuje oprávnená organizácia po dohode s obcou. Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách budú uvedené termín odvozu, miesto umiestnenia zberových nádob a druh odpadu.

g)                 Zneškodňovanie NO oprávnená organizácia zabezpečuje v zariadeniach na zneškodňovanie NO, ktoré spĺňajú požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

h)                 NO sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.

i)                             Platiteľ poplatku nemá náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov) alebo vo vyberanom poplatku za žetóny (množstvový zber).

 

5.        Systém zberu prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (ZKO)

 

a)                 Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ZKO: zberový papier, sklo, plasty a železné a neželezné kovy.

b)                          Na území obce  vlastníci rodinných domov, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu a vlastníci, správcovia (malé podnikateľské subjekty) nebytových priestorov, uvedených v časti II. ods. 11 tohto VZN, ktorí na KO užívajú ZN KUKA 110 l, ukladajú  ZKO do zberových vriec.

c)                 Za umiestnenie zberových vriec pre ZKO zodpovedajú pôvodcovia odpadu, uvedení v bode 5 písm. b.

d)                 Prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpečuje na území obce výhradne Združenie.

e)                 Počet zberových nádob a interval odvozu ZKO – Každý pôvodca odpadu uvedený v bode 5 písm. b, je povinný vlastniť minimálne po jednom zberovom

 

-8-

vreci pre ZKO uvedené v bode 5 písm. a/. Interval zvozu je vymedzený v kalendári zvozu.

f)                  Platiteľ poplatku má náklady za zber a znehodnocovanie ZKO  zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov), alebo vo vyberanom poplatku za žetóny (množstvový zber).

 

 

VII.

Miestny poplatok za zber

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 

1.       Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, systémom intervalového zberu sa obci platí miestny poplatok, vyrubený platobným výmerom (ďalej len vyrubený poplatok). Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO žetónovým systémom zberu (množstvový zber) obec vyberá poplatok za žetóny (ďalej len vyberaný poplatok). Ak platiteľ poplatku odmietne uhradiť vyberaný poplatok za žetóny, alebo koná v rozpore so zásadami obehu žetónov, môže obec aj v priebehu roka so spätnou platnosťou, alebo v alikvôtnej výške u platiteľov poplatku uplatniť poplatok vyrubený platobným výmerom.

2.      Vyrubený alebo vyberaný poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí za odpady uvedené v časti VI. ods. 1,2,4,5,8 ďalej za odpady z cintorínov a uličné smetie. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

3.      Vyrubený alebo vyberaný poplatok platí:

a)     fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

b)     právnická osoba alebo fyzická osoba  -  podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie

c)      fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada

4.      Platiteľom vyrubeného alebo vyberaného poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť, v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

5.      Platitelia vyrubeného alebo vyberaného poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla vytvoriť podmienky ich účasti v zmysle schváleného systému zberu komunálneho odpadu.

6.      Noví platitelia vyrubeného alebo vyberaného poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

 

-9-

 

7.      Platitelia vyrubeného alebo vyberaného poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

8.      Sadzba poplatku vyrubeného platobným výmerom a vyberaného poplatku za žetóny, podľa časti II ods. 11 tohto VZN, sa určuje na obdobie nasledujúceho roku nasledovne:

a)                 pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci

b)                 pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému ani prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemerného počtu užívateľov a doby užívania nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však v alikvotnej výške (napr. 1/4) ročného poplatku občana, vyrubeného platobným výmerom alebo vyberaného poplatku za žetóny

c)                  pri nehnuteľnosti, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad

d)                 pri nehnuteľnosti, slúžiacej na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia.

9. Sadzbu vyberaného poplatku za žetóny na nasledujúci kalendárny rok, stanoví výpočtom obec, v zmysle zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení § 10 písm. d/ ods. 4. Schválenie  v obecnom zastupiteľstve musí prebehnúť, najneskôr do 15. decembra bežného roku. O schválenej výške vyberaného poplatku za žetóny je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného vyberaného poplatku za žetóny platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku vyberaného poplatku za žetóny na nasledujúci kalendárny rok.

10.  Sadzby poplatkov vyrubených platobným výmerom  a výška vyberaného poplatku za žetóny, sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

11.  Poplatok platiteľovi poplatku vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber (žetónový) a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN, obec poplatok platobným výmerom nevyrubí ale vyberá poplatok za žetóny. Spôsob platby (hotovosť, poštovou poukážkou, prevodom na účet) obec dohodne s platiteľom vyrubeného alebo vyberaného poplatku.

12.  Za vyberaný poplatok za žetóny obec platiteľovi poplatku odovzdá žetóny v počte zodpovedajúcom výške vyberaného poplatku.

13.  Pridelené žetóny za poplatok vyberaný za žetóny nie sú prenosné na iného platiteľa poplatku a ani na nasledujúci rok. V prípade, že platiteľovi vyberaného poplatku za žetóny v priebehu kalendárneho roku pridelený počet žetónov nepostačuje, ďalšie potrebné žetóny si nakupuje na obecnom úrade za základnú cenu (nenavýšenú). V prípade, že pridelený počet žetónov v priebehu roku nepoužije, je povinný platiteľ vyberaného poplatku žetóny obci do 31.12. bežného roku vrátiť bez nároku finančnej kompenzácie.

14.  Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok, vychádza obec z posledných jemu známych údajov.

15.  Príjem poplatku vyrubený platobným výmerom alebo vyberaný poplatok za žetóny za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných

-10-

16.  odpadov, môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním  a zneškodňovaním  komunálnych  odpadov  a drobných  stavebných odpadov.

17.  Obec nesmie príjem z poplatku vyrubeného platobným výmerom alebo vyberaného poplatku za žetóny, použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

18.  Platiteľ poplatku vyberaného za žetóny, ktorý je zapojený do žetónového systému zberu, je povinný uhradiť vyberaný poplatok za žetóny 50% zo schválenej výšky do 31.1.2002 a 50% do 30.6.2002. Platiteľ poplatku vyrubeného platobným výmerom je povinný uhradiť celú výšku schváleného poplatku do 31.1.2002.

19.  Platiteľ poplatku vyrubeného platobným výmerom je povinný uhradiť vyrubený poplatok v termíne uvedenom v platobnom výmere.

 

 

VIII.

Obec

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

 

a)     prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a/ zákona o  odpadoch)

b)     poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej MŽP SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi, starými vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a inými odpadmi obsahujúcimi ortuť

c)      dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO

d)     jedenkrát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti separovaného zberu vrátane príjmu z predaja vyseparovaných ZKO a o spôsobe ich zhodnotenia a lebo zneškodnenia

e)     spolupracuje so Združením v oblasti koncepcie rozvoja odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

 

 

IX.

Priestupky

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a)     zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 písm. b/ zákona o odpadoch

b)     uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm. a/ a § 39 ods. 5 písm. c/ zákona o odpadoch)

c)      nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods. 10 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona o odpadoch)

d)     neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch)

-11-

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a/ - d/ možno uložiť pokutu do 5 000,- Sk.

3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až d/ prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za          priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákona č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon neustanovuje inak.

 

 

X.

Pokuty právnickým osobám

 

1.  Starosta obce môže  uložiť  právnickej  osobe  pokutu do výšky 100 000,- Sk, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.

1. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

 

 

 

XI.

Účinnosť

 

1.)   Toto VZN bolo prejednané, schválené a následne na to vyvesené v úradnej tabuli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove konanom dňa 13. 12. 2001.

2.)   Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 28. 12. 2001, 15 dní po jeho vyvesení v úradnej tabuli.

 

 

 

 

 

 

......................................................

podpis starostu obce

 

 

 

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2001 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov