VZN Obce Nový Ruskov č. /2007 zo dňa ............... o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:31

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Nový Ruskov

č. /2007

zo dňa ...............

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce

Nový Ruskov

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa svojim uznesením č.  /2007  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov (ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska") upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Nový Ruskov (ďalej len obec). Prevádzkový poriadok pohrebiska je vydávaný so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len "prevádzkovateľ"), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

(3) Správa a prevádzkovanie krematória sa riadi jeho prevádzkovým poriadkom.

 

§ 2

Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb

 

(1)  Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie  na pohrebisku v inej obci.

(2)  Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.

(3)  Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov.

(4)  Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.

(5)  Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.

(6)  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

a)  výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

b)  pochovávanie,

c)  vykonanie exhumácie,

d)  správu a údržbu pohrebiska

e)  správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,

f)   vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

(7)  Na pohrebisku sú poskytované tieto služby:

a)

b)

c)

 

§ 3

Prevádzkovateľa pohrebiska a jeho základné povinnosti

 

(1) Prevádzkovateľom pohrebiska je:

 

 

(2) Prevádzkovateľ spravuje a prevádzkuje pohrebisko v obci Nový Ruskov od......., na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva po preukázaní živnostenského oprávnenia a odbornej spôsobilosti.

(3) Prevádzkovateľ je povinný:

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:

-      listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

-      pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,

-      ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

f) písomne informovať nájomcu o:

-      skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,

-      dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu vyžiadať posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

h) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci.

(4) Prevádzkovateľ je ďalej povinný:

a)starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej

údržby,

b)vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,

c)spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy

smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,

d)starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,

e)starať sa o oplotenie pohrebiska,

f)zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,

g)vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

h)zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky

(ďalej len "hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,

i)vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu

po zasypaní hrobovej jamy zemou,

j)osádzať urnové miesta,

k)ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách

do hrobových miest,

l)značiť hrobové miesta

(5) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.

 

§ 4

Nájomca hrobového miesta

 

(1) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

(3) Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

(4) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

 

§ 5

Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov

 

(1) Rakva s ľudskými pozostatkami  sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.

(2) Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami  je 160 cm.

Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho

istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm. Pre osoby mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka hrobu najmenej 120 cm.

(3) Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 10 rokov) uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva nad rakvou bude najmenej 100 cm.

(4) Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

(5) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.

(6) Rakvu a ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.

 

§ 6

Prenájom hrobového miesta

 

(1) Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.

(2) O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.

(3) Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

(4) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

-      závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,

-      sa pohrebisko zruší,

-      nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta

(5) Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď  doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.

(6) Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:

a)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,

b)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,

c)súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,

d)súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.

(7) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane

ich príslušenstva, na vlastné náklady.

(8) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo

záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom

prevádzkovateľom pohrebiska.

(9) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.

(10) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán

hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest.

 

§ 7

Exhumácia

 

(1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť

a)  orgánov činných v trestnom konaní

b)  obstarávateľa pohrebu alebo

c)  blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

(2) Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

-      posudok Regionálneho úradu nad zdravotnou starostlivosťou,

-      list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

-      nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska.

(3) Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

 

§ 8

Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta

 

(1) Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva o týchto rozmeroch

a)dĺžka hrobu   210 cm,

b)šírka hrobu     80 cm,

c)hĺbka hrobu160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v

rakve,

d)hĺbka hrobu 200 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky ďalšieho zomretého.

(2) Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na

túto veľkosť.

(3) Vonkajšie rozmery

a)hrobové miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami v

rakve, sú 100x200 cm,

b)rozmery urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými telesnými

pozostatkami zomretého sú 50x50 cm.

(4) Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.

(5) Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci

prevádzkovateľa vykonávajúci výkop povinní s nájdenými kostrovými ostatkami

narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v

prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.

(6) Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby

nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.

(7) Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný

vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho

zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je povinná zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska.

 

 

§ 9

Označovanie hrobov

 

(1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené

a)meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,

b)dátum narodenia,

c)dátum úmrtia.

(2) Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou tvarovanou doskou.

 

§ 10

Práce na pohrebisku

 

(1) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

(2) Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne

určených podmienok prevádzkovateľa.

(3) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú

poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo

si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

(4) Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi

písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.

(5) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky

kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z

pohrebiska, a to na vlastné náklady.

(6) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí

musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý

o tom vedie evidenciu.

(7) Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.

(8) Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci

prevádzkovateľa.

(9) Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na

pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.

 

§ 11

Zrušenie pohrebiska

 

(1) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

(2) Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z týchto dôvodov:

a.) ak by ďalšie pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy.

b.)  dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

(3) Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ:

a) zabezpečí obrázkovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave

príslušenstva tohto miesta. Túto dokumentáciu prevádzkovateľ je povinný

uchovávať po dobu existencie pohrebiska,

b) odstrániť pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich

v depozite na náklad nájomcu. Ak nájomca, do lehoty stanovenej v nájomnej zmluve, si neprevezme pomník, epitafnú dosku a ich príslušenstvo, odovzdá ich prevádzkovateľ pohrebiska obci.

c )opustené, historicky cenné pomníky je prevádzkovateľ  povinný umiestniť

na vyhradenom mieste na pohrebisku.

 

 

 

 

§ 12

Zákaz pochovávania

 

(1)  Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

(2)  Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.

(3)  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať obec.

 

§ 13

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu

 

(1) Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže

vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.

(2) Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.

 

§ 14

Príslušenstvo hrobového miesta

 

(1) Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto

pomníkov a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka,

ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.

(2) Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa

odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom  termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.

(3) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na

pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.

 

§ 15

Evidencia pohrebiska

 

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na

pohrebisku, ktorá obsahuje:

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,

c) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,

d) rodné číslo,

e) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

f) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,

g) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu.

h) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu

i)   údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

(3) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:

-      zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

-      zrušení pohrebiska,

-      skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo vojnový hrob.

(3) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva

prevádzkovateľ.

(4) Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové

knihy) do archívu obce.

 

§ 16

Vstup na pohrebisko

 

(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch

a)január, február, november a december  od 7,00 hod. do 17,00 hod.,

b)od 25. októbra do 8. novembra od 7,00 hod. do 21,00 hod.,

c)marec a október od 7,00 hod. do 18,00 hod.,

d)apríl a september od 7,00 hod. do 19,00 hod.,

e)máj, jún, júl a august od 7,00 hod. do 20,00 hod..

(2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase

vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.

(3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

(4) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod..

(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených

komunikáciách a to:

a) na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami  do domu smútku na

vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami

do chladiacich zariadení,

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,

obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,

f) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

(6) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú

vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť

prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(7) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.

(8) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska

pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(9) Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň

kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

(10) Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.

(11) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku

ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.

 

§ 17

Správanie sa na pohrebisku

 

(1) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:

a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,

d) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,

e) byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to

určených.

(2) Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:

a) poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli

prevádzkovateľovi zaplatené,

b) požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia.

(3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete

miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť,

požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky,

zariadenia, objekty a zeleň.

(4) Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi

prevádzkovateľa.

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať

ich pred vyvezením na miesta na to určených.

(6) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smeťový odpad.

(7) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste

alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne

poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.

(8) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a

sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

(9) Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

 

§ 18

Uzavreté pohrebiská

(1) Uzavreté pohrebiská sú pohrebiská, na ktorých sa už bežne nepochováva a ktoré plnia aj funkciu oddychového miesta a verejnej zelene. Sú to:

a)

b)

c)

d)

 

(2) Na uzavretých pohrebiskách sa nesmú ukladať rakvy s ľudskými pozostatkami

ani do zachovalých hrobových miest, zriaďovať nové hrobové miesta a

vykonávať individuálnu výsadbu drevín a kríkov alebo vykonávať individuálne

sadové úpravy.

(3) Na uzavretých pohrebiskách môže prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby dať súhlas iba na uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami  k zachovalým pomníkom, do zeme u zachovalého hrobového miesta alebo do hrobky. Dopísať nápis k nápisu na pomníku možno iba so súhlasom prevádzkovateľa a len ak sa zachová celková architektúra pomníka. Ak ide o pamiatkovo chránený pomník, dopísať nápis možno iba s písomným súhlasom príslušného orgánu pamiatkovej starostlivosti.

 

§ 19

Dĺžka tlecej doby

(1) Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov.

 

§ 20

Spôsob nakladania s odpadmi

 

(1) Na pohrebisku je umiestnený 1 veľkokapacitný kontajner, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.

(2) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:

-      zvyšky kvetinovej výzdoby,

-      napadané lístie a odstránenú trávu,

-      nádoby od sviečok,

-      poškodené ozdobné predmety.

(4) Náklad na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska

 

§ 21

Ceník služieb

 

(1) Ceník služieb tvorí prílohu prevádzkového poriadku pohrebiska.

 

§22

Sankcie

 

(1) Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(2) Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 200 000.- Sk podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

§ 23

Priestupky

 

(1)Priestupku sa dopustí ten, kto

a)  bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie,

b)  porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vyplývajúci z § 3 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,

c)  zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória alebo prevádzkovateľa pohrebiska.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20.000.-Sk Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.

(3) Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

(4) Pokuty sú príjmom štátu.

 

§ 24

Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušuje sa

 

 

 

§ 25

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ......

 

 

 

Ing. Ján Borovský

Starosta obce

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie VZN Obce Nový Ruskov č. /2007 zo dňa ............... o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov