Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2012 o obecných poplatkoch PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:45

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

 

 Všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2012

o obecných poplatkoch

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2012                                                                                                                                            

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:27.11.2012

Dátum začiatku na pripomienkové konanie:27.11.2012

Dátum ukončenia pripomienkového konania:11.12.2012

Pripomienky zasielať:

- Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

- Elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené:11.12.2012

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2012

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2013

 

 

Čl.1

Základné ustanovenia

 

 

Toto nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom v Novom Ruskove upravuje výšku a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré vykonáva obec Nový Ruskov. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá o úkon požiada. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Poplatky sa platia v eurách, v hotovosti do pokladnice obecného úradu.

 

Čl.2

Obecné poplatky

 

Obecné poplatky v obci Nový Ruskov sú:

 

a) poplatok za žetón

b) poplatok za rozhlasovú reláciu

c) poplatok za nákup KUKA nádoby

d) poplatok za prenájom domu smútku

e) poplatok za prenájom kultúrneho domu Veľký Ruskov

f)  poplatok za prenájom kultúrneho domu Malý Ruskov

g) poplatok za výpožičku riadu

h) cintorínsky poplatok

i) poplatok za kopírovanie

j) poplatok za faxovanie

 

 

Čl.3

Poplatok za žetón

 

Poplatok za nákup žetónu na vývoz komunálneho odpadu je nasledovný:

 

-         žetón 1 ks/ 1,40.-€

 

Čl.4

Poplatok za rozhlasovú reláciu a predajné miesto

 

Poplatok za rozhlasovú reláciu v miestnom rozhlase a predajné miesto sa stanovuje nasledovne:

-         poplatok za odvysielanie rozhlasovej relácie …........................3.-€

-         poplatok za predajné miesto …...............................................0,70.-€

 

Čl.5

Poplatok za predaj KUKA nádoby

 

Poplatok za predaj KUKA nádoby na komunálny odpad sa stanovuje nasledovne:

-         poplatok za KUKA nádobu …........................11.-€

 

 

 

 

Čl.6

Poplatok za prenájom domu smútku

 

Poplatok za prenájom domu smútku sa stanovuje nasledovne:

-         poplatok za prenájom domu smútku za jeden pohreb…..........................10 .-€

 

Čl.7

Poplatok za prenájom kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove

 

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.

 

a) prenájom KD na svadbu, plesy …........................... 40.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda,plyn, stočné)

b) prenájom KD na kar, jubilea

-         veľká sála a kuchyňa …........................ 20.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

-         salónik a kuchyňa ….............................15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

 

Čl.8

Poplatok za prenájom kultúrneho domu v Malom Ruskove

 

Poplatok platí fyzická a právnická osoba za využívanie kultúrneho domu  na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií, karov a pod.

- prenájom KD ….................................15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn)

 

Čl.9

Poplatok za výpožičku riadu

 

Poplatok platí fyzická a právnická osoba platí nasledovne:

-         výpožička riadu......................0,20.-€/osoba

 

Čl.10

Cintorínsky poplatok

 

Cintorínsky poplatok platí fyzická osoba pri úhrade dane z nehnuteľnosti nasledovne:

-         cintorínsky poplatok …............................2.-€/obývaný rodinný dom

 

Čl.11

Poplatok za kopírovanie

 

Poplatok platí fyzická a právnická osboa za skopírovanie písomností na kopírovacom stroji na obecnom úrade. Výška poplatku je 0,06.-€ za vyhotovenie jednej kópie formátu A4 jednostranne.

Od poplatku sú oslobodené osoby, ktoré potrebujú kópie dokladov na sociálne a zdravotné účely.

 

Čl.12

Poplatok za faxovanie

 

Poplatok platí právnická i fyzická osoba za faxovanie 1 strany písomností v tuzemsku 0,35.-€ a faxovanie 1 a strany písomností do zahraničia 0,70.-€.

 

 

 

Čl.13

Záverečné ustanovenia

 

1.)   Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Novom Ruskove uznesením číslo 96, zo dňa 11.12.2012

2.)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

 

 

V Novom Ruskove, 27.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2012 o obecných poplatkoch