Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:47

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 v y d á v a   toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nový Ruskov

 

č.1/2012

 

o podmienkach poskytovania dotácií

 z rozpočtu obce Nový Ruskov

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2012                                                                                                                                           

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:27.11.2012

Dátum začiatku na pripomienkové konanie:27.11.2012

Dátum ukončenia pripomienkového konania:11.12.2012

Pripomienky zasielať:

- Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

- Elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené:11.12.2012

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2012

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2013

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
 2. Inej obci, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na jej území.
 3. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1. a fyzickej osobe – podnikateľovi, občianskym združeniam a cirkvám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytnúť dotácie len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti.
 4. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
 5. Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
 6. Všeobecne prospešné služby pre potreby tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:

a.) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

b.) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kutúry

 1. Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry.

 

 

Čl. 3

Spôsob tvorby a prerozdelenie finančných prostriedkov

 

 1. Finančné prostriedky určené všeobecne záväzným nariadením sa vytvárajú v procese tvorby vlastných príjov rozpočtu obce.
 2. Objem finančných prostriedkov určených na dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Nový Ruskov v návrhu rozpočtu obce na rozpočtový rok podľa jednotlivých kapitol.
 3. Žiadosti posudzuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Výšku dotácie pre žiadateľa schvaľuje obecné zastupiteľstvo v procese schvaľovania rozpočtu na príslušný rok, v rámci rozpočtových opatrení.
 5. Starosta obce rozhoduje o poskytnutí dotácie do výšky 165,96.-€.
 6. O poskytnutých dotáciach, o ktorých rozhodol starosta obce bude starosta obce informovať obecné obecné zastupiteľstvo 1x za polrok príslušného roka.

 

 

Čl.4

Podmienky poskytovania dotácií

 

 1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti a predloženej konkrétnej akcie, úlohy alebo účelu použitia prostriedkov.
 2. Žiadosť musí obsahovať:

            a) presnú identifikáciu žiadateľa, doklad osvedčujúci zriadenie subjektu IČO a DIČ,

            b) účel a požadovanú výšku poskytnutia dotácie, celkový rozpočtový náklad, stručnú charakteristiku, jeho zdroje financovania, prínos pre obec, resp. reperezentácia obce, miesto, dátum začatia a ukončenia akcie,

            c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, resp. likvidácia,

            d) čestné vyhlásenie o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s obcou, daňovými úradmi a poisťovňami,

            e) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,

            f) meno, priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo fyzickej osoby.

 1. Žiadateľ uplatní žiadosť na Obecnom úrade v Novom Ruskove v termíne priebežne, najneskôr do 30. septembra príslušného rozpočtového roka.
 2. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce.
 3. V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len jedenkrát (nemusí byť udelená naraz).
 4. Pri posudzovaní žiadosti o pridelenie dotácie sa okrem splnenia náležitosti žiadosti musí prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcom roku.
 5. Obecné zastupiteľstvo posúdi žiadosti o dotáciu na najbližšom zasadaní po doručení žiadosti
 6. O poskytnutí dotácie musí byť uzavretá písomná dohoda.

 

Čl.5

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

 

 1. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od ukončenia jednorázovej akcie, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté.
 2. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia nie naraz, dostane ďalšie finančné prostriedky až po vyúčtovaní predchádzajúcich finančných prostriedkov. Záverečné vyúčtovanie musí byť predložené najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka.
 3. Vyúčtovanie obsahuje správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie.
 4. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli poskytnuté.
 5. Za vyúčtovanie dotácie v podmienkach obce zodpovedá poverený zamestnanec obce.
 6. Rekapitulácia zúčtovania dotácií za rozpočtový rok predloží príslušný zamestnanec obce v členení: príjemca, účel poskytnutia, pridelená dotácia, čerpanie dotácie, zostatok, dátum vrátenia nevyčerpanej dotácie.

 

Čl.6

Záverečné ustanovenia,

 zrušovacie ustanovenia, účinnosť

 

 1. V prípade, že žiadateľ nedodrží podmienky stanovené v dohode, je povinný dotáciu ihneď vrátiť.
 2. Obec vyrúbi penále za nedodržanie účelu a za nevyúčtovanie finančných prostriedkov v určenom termíne.
 3. Kontrolu nad dodžiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia obce vykonáva hlavný kontrolór obce.
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.11.2012
 5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  Obce Nový Ruskov dňa 11.12.2012 uznesením č. 98
 6. Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2013

 

 

 

 

 

 

                                                            Ing Ján Borovský

                                                              starosta obce

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nový Ruskov