Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej a v školských zariadeniach v obci Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:49

OBEC Nový Ruskov

ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

 

 

            Obecné zastupiteľstvo  Obce Nový Ruskov na základe usť. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4. písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustž. § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva toto

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. 4/2012

 

o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej

 a v školských zariadeniach v obci Nový Ruskov

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2012                                                                                                                                            

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:27.11.2012

Dátum začiatku na pripomienkové konanie:27.11.2012

Dátum ukončenia pripomienkového konania:11.12.2012

Pripomienky zasielať:

- Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

- Elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené:11.12.2012

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2012

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2013

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1)    Obec Nový Ruskov je zriaďovateľom materskej školy : Materská škola Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 136.

2)    Príspevok v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a)    ktoré má jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky

b)    ak zákonný zástupca dieťaťa predloží  riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c)     ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

3)    Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej 

škole za dieťa

a)    ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b)    ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určenú príspevku.

 

 

Čl. 2

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

 v Materskej škole

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Nový Ruskov je 5 € (päť eur) za jedno dieťa mesačne. Príspevok uhrádza vopred do 20 dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Čl. 2 – výška príspevku a podmienky platenia príspevku v MŠ nadobúda účinnosť od 01. 01. 2013

Čl. 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

 

Materská škola: stravníci  od 2 – 6 rokov

 

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada spolu

0,20 €

0,65 €

0,15 €

1 €

 

  

      Dospelí stravníci

 

Obed

 Režijné náklady

Úhrada spolu

1,12 €

1,18 €

2,30 €

OZ schvaľuje príspevok  na stravovanie pre dôchodcov vo výške 40% z réžijných nákladov .

 

Čl. 4  - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  nadobúda účinnosť od 01. 01. 2013

 

Čl. 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1)    Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a osobitnými predpismi.

2)    Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov

3)    Na tomto VZN  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov dňa 11.12.2012 uznesením č. 90

4)    Dňom účinnosti tohto  VZN č. 4/2012 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce  Nový Ruskov zo dňa 30.08.201 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v školských zariadeniach v obci Nový Ruskov.

5)    Toto VZN č. 4/2012 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

                 

 

 

 

 

Nový Ruskov   01.01.2013

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Ján Borovský

                                                                                                    starosta obce

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej a v školských zariadeniach v obci Nový Ruskov