Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:50

     Obec Nový Ruskov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov v ý d a v a:

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2012

 

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2012                                                                                                                                            

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:27.11.2012

Dátum začiatku na pripomienkové konanie:27.11.2012

Dátum ukončenia pripomienkového konania:11.12.2012

Pripomienky zasielať:

- Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

- Elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené:11.12.2012

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2012

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2013

 

 

§ 1

 Základné  ustanovenie

 

   1. Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2013  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nový Ruskov.

 

 

 

 

 

 

D A Ň     P O Z E M K O V

 

§  2

 Základ dane

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Nový Ruskov hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za

a) ornú pôdu  - 0,5749€/m² – pre Veľký Ruskov

-                           0,5188€/m² – pre Malý Ruskov

 

b) trvalé trávne porasty  0,1055 € /m²,

 

c) záhrady – 1,32€/m²,

 

d) zastavané plochy a nádvoria – 1,32€/m²,

 

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy  - 0,1201€/m²

 

f) stavebné pozemky -  13,27 € /m² .

 

g) ostatné plochy – 1,32 €/m²

 

 

§ 3

Sadzba dane

 

 

   (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Nový Ruskov, ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,20 %,

 

b) záhrady 0,50 %,

 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %,

 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,20%,

 

e) stavebné pozemky 0,20%,

 

f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,20%.

 

 

     (2) Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1 %.

 

 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

§ 4

Sadzba dane

 

 

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Nový Ruskov ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy

     

a) 0,050 €/m² za stavby na bývanie,

 

b) 0,050 €/m² za stavby na pôdohospodársku produkciu,

 

c) 0,050 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

 

d) 0,050 €/m² za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

 

e) 0,050 €/m² za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

 

f) 0,365 €/m² za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

 

g) 0,0,050 €/m² za ostatné stavby .

 

         2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0, 40€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 

 

 

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

 

 

       (1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².       

      (2) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Nový Ruskov,  je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu  alebo nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome  0,049 €.

     

  

 § 6

Oslobodenie  a zníženie dane  zo stavieb

 

Od dane zo stavieb sú oslobodené:

a.)   Stavby vo vlastníctve obce,

b.)   Stavby slúžiace školským zariadeniam

Zníženie dane zo stavieb je nasledovné:

a.)   Stavby na bývanie vo výške -  30% dane zo stavieb, vlastníkmi sú občania bezvládni, prípadne držitelia preukazu ZŤP a ZŤP S.

Daňová úľava sa poskytne až po predložení nasledovných dokladov:

-          Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy o priznaní bezvládnosti

-          Preukazu zdravotne ťažko postihnutého občana, prípadne ťažko zdravotne postihnutého občana so sprievodom.

 

§ 7

Vyrubenie dane z nehnuteľnosti

 

1. Správca dane nebude vyrubovať a vyberať daň z nehnuteľnosti, ktorá v zdaňovacom období nedosiahne 1,65.- €.  

 

 

 

 

DAŇ ZA PSA

 

§ 8

Predmet dane za psa

 

1.     Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom.

Za jedného psa, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, postihnutý občan neplatí daň. V prípade, že občan so zdravotným postihnutím vlastní viac psov, za ostatných platí platnú sadzbu dane.

2.     Základom dane je počet psov.

3.     Sadzba dane je 3,30.- € za jedného psa a kalendárny rok.

 

§ 9

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

1.     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

2.     Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým dňom tohto kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov.

3.     Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom tohto psa.

 

§ 10

Oznamovacia povinnosť

 

1.     Spôsoby vzniku preukazovania vzniku daňovej povinnosti:

- miestnym šetrením

2.     Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:

- miestnym šetrením

3.     Daň za psa obec po prvý krát vyrubí rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

4.     Spôsoby vyberania dane: 

a.) v hotovosti do pokladne obecného úradu

b.) prevodom na bankový účet obce, zriadený vo VÚB a.s. Trebišov

 

 

§ 11

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nový Ruskov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:,

 

a/ obecné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu

b/ vybudované chodníky, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

c/ všetky neknihované parcely v inraviláne obce.

 

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Nový Ruskov sú:

 

a/ spevnená plocha pri miestnom pohostinstve na ul. Sv. Cyrila a Metoda

 

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

 

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

 

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 

(5) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

(7) Sadzaba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,165 EUR za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Pre umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na pultový a pouličný predaj obec vyrubí jednorázový poplatok 0,70 EUR za každý deň predaja.

 

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Novom Ruskove skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

(9) Splatnosť miestnej dane obec stanovuje nasledovne:

 

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

 

§12

Daň za predajné automaty

 

(1)   Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“)

(2)   Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3)   Základom dane je počet predajných automatov.

(4)   Sadzba dane je 331,94 € za jeden automat a kalendárny rok.

(5)   Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(6)   Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnisti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Ak daňová povinnosť  zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúcecdni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Novom  Ruskove. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje  - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajnéhéo automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(7)   Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:

a/ v hotovosti do pokladne obce

b/ prevodom na bežný účat obce, zriadený vo VÚB, a.s. Trebišov.

(8)   Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:

a/ deň začatia prevádzkovania predajného automatu

b/ deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu

c/ druh, typ a názov predajného automatu

d/ výrobné číslo predajného automatu

e/ obsah skladby ponúkaného tovaru

f/ miesto umiestnenia predajného automatu

 

§13

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

(1)   Predmetom dane za nevýherné hraci prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2)   Nevýherné hracie prístoje sú:

a/ elektronické prístroje na počítačové hry,

b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3)   Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4)   Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5)   Sadzba dane je 165,97€ za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6)   Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(9)   Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodntím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Ak daňová povinnosť  zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúcecdni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad V Novom  Ruskove. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja , miesto doterajšieho prevádzkovania.

(10)  Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:

a/ v hotovosti do pokladne obce

b/ prevodom na bežný účat obce, zriadený vo VÚB, a.s. Trebišov.

(11)  Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja:

a/ deň začatia prevádzkovania  nevýherného hracieho prístroja

b/ deň ukončenia prevádzkovania  nevýherného hracieho prístroja

c/ druh, typ a názov  nevýherného hracieho prístroja

d/ výrobné číslo  nevýherného hracieho prístroja

e/ obsah skladby ponúkaného tovaru

f/ miesto umiestnenia  nevýherného hracieho prístroja

 

§14

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(ďalej len „poplatok“)

 

(1)   Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2)   Sadzba poplatku je 8,630 EUR na občana a rok. Po preukázaní zapojenia do separovanéhéo odpadu v obci, obec poskytne občanovi bonus vo výške 3,983 EUR na osobu a rok. Bonus možno poskytnúť aj dodatočne po preukázaní dokladni o likvidácii odpadu zákonom predpísaným spôsobom. Poplatok za odpad je teda 4,647 EUR .

Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu ZŤP, ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky.

(3)   Splatnosť poplatku je do 31. mája bežného kalendárneno roka.

(4)   Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

a/ miestneho šetrenia, že sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého bydliska viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

 

 

§ 15

 Záverečné ustanovenie

 

     (1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2012 zo dňa 16.12.2007.

         1. Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností č. 2/2012 uznieslo dňa 11. 12. 2012 uznesením č. 97.

         2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady