Zápisnica napísaná z tretieho zasadnutia PDF Vytlačiť
Pondelok, 11 Máj 2015 13:10


Zápisnica napísaná z tretieho zasadnutia

OZ zo dňa 14.4.2015Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci, a hostia (podľa prezenčnej listiny)

Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Zvýšenie rýchlosti internetu – výber dodávateľa

5./ Sídlisko „Lúčky“

6./ Úprava Drahňovca v Malom Ruskove

7./ Návrh na spracovanie projektu obecných komunikácii- príprava pre výzvy

8./ Deň obce 2015 - program

9./ Príprava Monografie obce k 800-tému výročiu 1. písomnej zmienky o obci – výber spracovateľa

10./ Rôzne

11./ Diskusia

12./ Záver2./ Určenie overovateľov zápisnice – Ing. Juraj Štefanko, Ing. Vladimír Hvasta

3./ Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole

4./ Zvýšenie rýchlosti internetu - OZ prejednalo ponuky firiem na zabezpečenie prevádzky internetu za stanovených podmienok – zvýšenie rýchlosti na 150 Mb dátového symetrického pripojenia do siete internetu. Samotný výber bude zaznamenaný v osobitnej zápisnici z výberového konania.


5./ Sídlisko „Lúčky“ - prejedania tohto bodu sa zúčastnili aj zástupcovia fy Winners Reality, s.r.o., ktorá prejavila záujem o odkúpenie pozemkov pre sídlisko Lúčky a ponúkla dve alternatívy riešenia výstavby infraštruktúry sídliska.

a) pozemky ostanú vo vlastníctve obce a firma postaví infraštruktúru. Cenu diela si vyinkasuje z predaja pozemkov, pričom obci zostane dohodnutá cena za m2.

b) firma odkúpi pozemky za dohodnutú cenu a bude vystupovať ako investor.

Zároveň predložila podrobné predpokladané náklady výstavby a ponúkli pomoc pri vypracovaní žiadosti na nenávratný finančný príspevok pre reguláciu Drahňovca.

Starosta obce doporučil,aby tieto dve záležitosti neboli spájané. Ďalej upozornil, že predaj pozemkov musí byť realizovaný formou verejnej súťaže. Po dlhšej diskusii sa poslanci dohodli, predložené alternatívy sú v konečnom dôsledku po finančnej stránke rovnaké, akurát v prípade prvej alternatívy by obec zabezpečovala celý proces výstavby, načo personálne nie je vybavená. Čo sa týka predajnej ceny za m2 a podmienok predaja – cena bude výsledkom výberového konania. Návrh podmienok predaja pripraví starosta obce a dá na posúdenie všetkým poslancom, aby konečná verzia podmienok mohla byť schválená.

6./ Úprava Drahňovca v Malom Ruskove – otázka bola prejednávaná v predošlom bode. Zastupiteľstvo potvrdilo potrebu riešiť túto problematiku tak, aby po vyhlásení výzvy mohla byť podaná žiadosť.

7./Návrh na spracovanie projektu obecných komunikácii - príprava pre výzvy – starosta obce informoval, že spracovaním projektu bola poverená Ing. arch. Bošková Marianna.

8./ Deň obce 2015 – program – po kratšej diskusii sa prítomní dohodli,že je treba zorganizovať aj športové súťaže, vrámci kultúrnych vystúpení pozvať jeden väčší FS a tri menšie súbory ( Komanička, ostatné po dohode s Ing. Leškaničom) s celkovým trvaním kultúrneho programu do dvoch hodín. Termín Dňa obce bude 22.8.2015.

9./ Príprava Monografie obce k 800-tému výročiu 1. písomnej zmienky o obci – výber spracovateľa – starosta obce vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na profesionálneho spracovateľa Monografie obce. Vzhľadom na to,že nikto nepredložil žiaden návrh, starosta obce sa spýtal či sa môže obrátiť na PhDr. Milana Beleja CSc., ktorý spracovával Monografiu obce Plechotice. Prítomní súhlasili s predloženým návrhom.

10./ Rôzne -

  • starosta obce informoval o príprave vydania výzvy MH SR na podporu rekonštrukcie osvetlenia obcí a miest. Výzva by mala zahŕňať výmenu svietidiel vrátane výložníkov za svetlá LED. Tento krok by obci ušetril spotrebu elektrickej energie pri súčasnom rozložení svietidiel a hlavne výrazne zníženie nákladov na opravy a údržbu. Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať, aby sa pripravovali podklady pre danú výzvu.

19

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

x

Termín:


proti
-


-


Podpis starostu


zdržal sa
-


-


Oz súhlasí s podaním výzvy na výmenu svietidiel vrátane výložnikov za svetlá LED.  • v ďalšom starosta obce oboznámil prítomných s tým, že výzva na multifunkčných ihrísk neumožňuje realizovať tartanový povrch iba povrch s umelou trávou. Z tohto dôvodu žiadal prítomných o vyjadrenie, či realizovať ihrisko podľa výzvy,alebo danú akciu zrušiť. Následne dal hlasovať.20

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

x

Termín:


proti
-


-


Podpis starostu


zdržal sa
-


-


OZ súhlasí s realizáciou multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy.

  • V ďalšom prítomní vyhodnotili ponuky na poskytovanie služieb pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Poslanec Jaroslav Štefanko predniesol ponuky a cenovú reláciu a zároveň oboznámil prítomných s návrhom rámcovej dohody. Náklady na túto službu sú oprávneným nákladom na prípravu a realizáciu. Prítomní súhlasili s akceptovaním najnižšej ponuky za predpokladu, že tieto finančné prostriedky budú uhradené spracovateľovi žiadosti po jej schválení.21

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

x

Termín:


proti
-


-


Podpis starostu


zdržal sa
-


-


OZ súhlasili s akceptovaním najnižšej ponuky za predpokladu, že tieto finančné prostriedky budú uhradené spracovateľovi žiadosti po jej schválení.
11./ Diskusia -12./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.Overovatelia:

Ing. Juraj Štefanko - …................................

Ing. Vladímír Hvasta - ….............................. 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z tretieho zasadnutia