Zápisnica napísaná z piateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 28 Júl 2015 13:36

Zápisnica napísaná z piateho zasadnutia

OZ zo dňa 29.6.2015Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci. Starosta obce požiadal o doplnenie body:

a/ Odsúhlasenie zabezpečenia Výzvy na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie výberového konania zhotoviteľa

b/ Prejednanie žiadosti Michal Serbina č. 23,ul. Lipová

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Prejednanie otázky opravy čerpadla z ČS I.

5./ Rôzne

6./ Diskusia

7./ Záver


2./ Určenie overovateľov zápisnice – Radoslav Serbin, Ing. Vladimír Hvasta

3./Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole

4./Prejedanie otázky opravy čerpadla z ČS I. - starosta obce zopakoval postoj fy SCHOTT ku oprave čerpadla z čerpacej stanice ČS I. Prečítal emailovú poštu, ktorá v tejto súvislosti prebehla v uplynulom týždni, kde p. Šott nie je ochotný uhradiť opravu čerpadla. Vzhľadom na to, že čerpacia stanica momentálne funguje na jednom čerpadle, doporučil starosta obce uhradiť opravu z vlastných prostriedkov, pretože nové čerpadlo je asi 60% drahšie a následne sa pokúsiť doriešiť tento problém s fy SCHOTT, pri zabezpečovaní ďalších prác. Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať.

31

Navrhovateľ:onka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou opravy čerpadla pre čerpaciu stanicu ČS I.


a/ Odsúhlasenie zabezpečenia Výzvy na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie výberového konania zhotoviteľa na Projekt pozemkových úprav - o túto činnosť mala záujm fy STRATÉGIA REGIO, s.r.o Veľký Šariš, s ktorou obec tieto záležitostí rieši už od konca roka 2014. Najnovšie prejavila záujem fy INICO v zastúpení p. Novákom. O prediskutovaní situácie dal starosta hlasovať .

32

Navrhovateľ:onka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie spracovania žiadosti na realizáciu projektu pozemkových úprav a zabezpečenie výberového konania na zhotoviteľa, samostatne pre časť obce Veľký a Malý Ruskov fy STRATÉGIA REGIO s.r.o., Veľký Šariš .
b./ Prejednanie žiadosti Michala Serbina ,ul. Lipová č. 23 – starosta obce prečítal žiadosť p. Michala Serbina z č.d. 23 na umiestnenie časti kanalizačného potrubia vrátane revíznej šachty na verejnom priestranstve p.č. 286 pozdĺž domu. Po krátkom objasňovaní starosta obce dal hlasovať.

33

Navrhovateľ:onka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane revíznej šachty na p.č. 286 s tým, že daná trasa nebude umiestnená od múra ďalej ako 60 cm.
5./Rôzne -

  • starosta obce informoval o jednaní s projektantom pre VO vrámci prípravy žiadosti pre verejné osvetlenie obcí. Projektant je ochotný tento projekt zrealizovať koncom augusta 2015, pretože má rozpracované ďalšie projekty a odchádza na dovolenku. Keďže výzva končí koncom septembra 2015 a medzi tým je nutné zabezpečiť verejné obstarávanie cez Vestník verejného obstarávania, čo trvá cca 2 mesiace, naviac obec Nový Ruskov má nainštalované 36 W žiarivky a pre splnenie normy bude nutné použiť LED svietidlá o výkone 55 W a pomery sú komplikované hlavne vo Veľkom Ruskove aj stromami, ktoré oddeľujú cestu od el. vedenia a teda aj od bodov umiestnenia svietidiel. Celkový efekt by bol v konečnom dôsledku v lepšom osvetlení ale aj v zvýšení poplatkov za el. energiu cca minimálne o 70%. Z tohto dôvodu starosta obce doporučil pokračovať vo výmene používaných žiariviek za LED žiarovky s výkonom 15 až 20 W a značne vyššou životnosťou. Zastupiteľstvo sa z uvedenými záležitosťami stotožnilo a doporučilo prijať túto variantu.

  • starosta obce informoval o druhej fáze inštalácie kamerového systému. Podľa tohto návrhu sú inštalované v Malom Ruskove 3 kamery , 2 kamery vo Veľkom Ruskove, čím by mali byť pokryté kritické miesta v obci. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.6. /Diskusia -

7./Záver - ke�e zo strany poslancov neboli adne pripomienky, starosta po�koval promn©m za as�a zasadnutie ukonl.Overovatelia: Radoslav Serbin - …................................

Ing. VladimHvasta - �.............................

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z piateho zasadnutia