Zápisnica napísaná zo šiesteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 03 September 2015 13:42

Zápisnica napísaná zo šiesteho zasadnutia

OZ zo dňa 17.8.2015

 

Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, hlavná kontrolórka obce a referentka obce.

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice

 3. Voľba hlavnej kontrolórky

 4. Prejednanie žiadosti Ing. Matúša Fortuňaka

 5. Deň obce 2015 – organizačné zabezpečenie

 6. Rôzne

 7. Diskusia

 8. Záver

   

  2. Určenie overovateľov zápisnice – Ing. Juraj Štefanko, Loča

 1. Voľba hlavnej kontrolórky – keďže sa končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky v obci, bolo vyhlásené výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra.  Prihlášky bolo potrebné podať na obecný úrad do 29.7.2015 . Do tohto dátumu bola na obecný úrad doručená len jedna ponuka, a to od doterajšej hl. kontrolórky Ing. Hudačkovej. Ing. Hudačková prečítala dokumenty, prislúchajúce voľbe hlavného kontrolóra. Vo svojej ponuke doložila aj všetky doklady. Následne na to dal starosta obce hlasovať

34

Navrhovateľ:

 

 

 Čonka

 

Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec

 

Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

-

Termín:

 

proti

 

 

 

-

 

-

-

Podpis  starostu

 

zdržal sa

 

 

 

-

 

-

-

Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra – Ing. Moniku Hudačkovú.

 

 1. Prejedanie žiadosti Ing. Matúša Fortuňáka – starosta prečítal žiadosť p. Fortuňáka o odkúpenie obecného pozemku v k.ú. Malý Ruskov.

35

Navrhovateľ:

 

 

 Čonka

 

Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec

 

Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

-

Termín:

 

proti

 

 

 

-

 

-

-

Podpis  starostu

 

zdržal sa

 

 

 

-

 

-

-

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom odpredaja pozemku, ako prebytočného majetku obce a s tým súvisiacim odčlenením menšej parcely z parcely č. 1140/1, k.ú. Malý Ruskov geometrickým plánom a zápisom do katastra nehnuteľnosti.

 

 

 

 

 

 1. Deň obce – organizačné zabezpečenie starosta obce oboznámil prítomných o pripravovanom Dni obce (22.8.2015) ako aj o technicko-organizačnom zabezpečení.  Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

   

   

 2. Rôzne – starosta obce oboznámil prítomných poslancov s prípravou predkladania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na Spoločné opatrenia a zariadenia prístupových poľných ciest. Po krátkej diskusii al hlasovať.

   

   

36

Navrhovateľ:

 

 

 Čonka

 

Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec

 

Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná zo šiesteho zasadnutia