Odpredaj pozemku PDF Vytlačiť
Sobota, 28 November 2015 19:42

Obec Nový Ruskov

Obecný úrad Nový Ruskov,  sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Kontaktne údaje: tel.: +421 56 2866202,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Obec Nový Ruskov, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Novom Ruskove, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove dňa 15.06.2015, číslo uznesenia 27 zverejňuje nasledovné

oznámenie o zámere

predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Nový Ruskov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

v zmysle ustanovení § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nový Ruskov a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.  

Predmet predaja: - pozemok CKN   p.č. 1140/2, kultúra orná pôda o výmere 578 m2, katastrálne územie Malý Ruskov  vedené na liste vlastníctva LV č. 904.

Kúpna cena: 2.890,- Eur (t.j. 5,- €/ m2 )

Kupujúci: Ing. Matúš Fortuňak, bytom Na sídlisku 371/36, 076 14 Michaľany.

Odôvodnenie:  Pozemok CKN   p. č. 1140/2, kultúra orná pôda o výmere 578 m2,  katastrálne územie Malý Ruskov  bol uznesením  OcZ Obce Nový Ruskov č.: 27 zo dňa 15.06.2015 schválený ako prebytočný majetok k priamemu predaju na základe žiadosti vyššie uvedeného záujemcu ako kupujúceho. Ak do stanovenej doby t.j. 14.12.2015 nebude na OcÚ v Novom Ruskove doručená žiadna iná ponuka na výhodnejší prenájom alebo kúpu bude uvedený pozemok odpredaný záujemcovi, ktorý o uvedený pozemok prejavil záujem.

Pozemok je určený ako stavebný pozemok na stavbu rodinného domu. Pred použitím  na stavbu,  je však nutné zabezpečiť vybudovanie inžinierskych sietí, prístupovej cesty na náklady budúceho vlastníka, ktorý prejaví záujem o kúpu uvedeného pozemku. Pozemok nie je zaťažený žiadnym vecným bremenom.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Nový Ruskov z príjmu za uvedený pozemok si vysporiada časť pozemkov na prípravu investičnej lokality plánovaného sídliska „Lúčky“ (prístupová komunikácia do uvedenej lokality).

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prevodu časti pozemku na novo plánovanom sídlisku „Lúčky“ na základe žiadosti fyzickej osoby. V prípade záujmu o odkúpenie tejto časti pozemku je možné doručiť cenové ponuky v zalepenej obálke s označením: „kúpa pozemku, časti parcely č. 1140/2“ v lehote do 14.12.2015. Viac informácií na obecnom úrade, tel.: +421 56 2866202// 0907 972 052, kontaktná osoba: Ing. Ján Borovsky, starosta obce.

 

Ing. Ján Borovský, starosta obce

Vyvesené: 27.11.2015

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Odpredaj pozemku