Oznamy
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu PDF Vytlačiť
Utorok, 02 Apríl 2013 00:00

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nový Ruskov

   o zbere a

likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Nový Ruskov

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Nový Ruskov

č. 1/2013

o zbere a likvidácii komunálneho a drobného

stavebného odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úplné znenie od 26.3.2013                                                                                            

 

                                                                                                                                      Ing.Ján Borovský   

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nový Ruskov v zmysle ust. § 6 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a na základe § 39 ods.4 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 553/2001 Z. z., č. 96/2002 Z. z., č. 261/2002 Z. z., č. 393/2002 Z. z., č. 529/2002 Z. z., 98/2003 Z. z., č. 188/2003 Z. z., č. 245/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., č. 24/2004 Z. z., č. 443/2004 Z. z., č. 587/2004 Z. z., č. 733/2004 Z. z., č. 479/2005 Z. z., č.532/2005 Z. z., č. 571/2005 Z. z., č. 127/2006 Z. z. 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 160/2009 Z. z., 386/2009 Z. z., 119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 258/2011 Z. z. a 343/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie):

ČLÁNOK 1

Všeobecné ustanovenia

 

(1) Nariadením sa určujú podrobnosti o spôsobe zberu a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov, v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR, kraja  a obce /ďalej iba POH/.

(2) Nariadenie určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, obyvateľom a návštevníkom obce práva a povinnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom /KO/ a drobným stavebným odpadom /DSO/ (odpad vznikajúci pri drobnej stavebnej činnosti fyzických osôb – nie podnikateľov, napr. omietka, malé množstvo obkladov, dlažby, podlahoviny).

(3) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

(4) Nariadenie sa vzťahuje na odpady, ktoré sú v zmysle tohto nariadenia odpady uvedené pod číslom 20, v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 ktorou sa ustanovuje katalóg

odpadov.

(5) Nariadenie sa nevzťahuje na nakladanie s odpadovými vodami, zvláštnymi vodami, na ukladanie odpadov na odkaliská, na kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie.

 

ČLÁNOK 2

  1. Základné pojmy

 

1. ODPAD

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto nariadením alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia /ďalej iba ŽP/.

2. ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Sú zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v Katalógu odpadov označené ako nebezpečné, čiže majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.223/2001 Z. z.

3. OBJEMNÝ ODPAD

Je komunálny odpad väčších rozmerov, v dôsledku čoho sa nemôže zhromažďovať do zberných nádob s objemom 110 l a 1100 l (napr. obalové škatule, staré matrace, kusy nábytku, elektrospotrebiče, ...).

4. DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, podľa § 6, ods. 1 zákona o odpadoch.

5. ULIČNÉ SMETI

Je zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 01 – podľa Katalógu odpadov) a odpad z čistenia ulíc (k. č. 20 03 03), ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách.

6. PRIEMYSELNÝ ODPAD

Vzniká vo výrobnej sfére. Podľa Katalógu odpadov ho delíme na 19 skupín.

7. PÔVODCA ODPADU

Je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

8. DRŽITEĽ ODPADU

Je pôvodca odpadu - fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

9. TRIEDENIE ODPADOV

Je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovania zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

11. NAKLADANIE S ODPADMI

Je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

12. ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

Je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č.3 zákona č.223/2001 Z. z..

13. ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Zahŕňa činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z..

14. ZBER ODPADU

Je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

15. ZHROMAŽĎOVANIE ODPADOV

Je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

16. ODPADOVÁ NÁDOBA

Je nádoba na prechodné zhromažďovanie odpadu a jeho následné presýpanie do dopravného prostriedku. Podľa veľkosti ich delíme na:

a) malé s objemom 110 l b) stredné s objemom 1100 l c) veľké s objemom nad 1100 l

17. PLOCHA NA UMIESTNENIE ZBERNÝCH NÁDOB

Je priestor určený na zhromažďovanie odpadov, ktorý je vybavený na trvalé alebo dočasné umiestnenie odpadových nádob.

 

 

18. ZBERNÁ OBLASŤ ODPADU

Je územný celok, v ktorom sa zabezpečuje zhromažďovanie a odvoz odpadu na určené miesto zneškodňovania odpadov.

19. PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV

Tvoria opatrenia a činnosti zabraňujúce (vylučujúce) vzniku odpadu.

20. OBMEDZOVANIE VZNIKU ODPADOV

Sú opatrenia a činnosti znižujúce množstvo odpadov vo výrobe, obchode, službách alebo v spotrebe.

21. POVERENÁ ORGANIZÁCIA

Je organizácia, ktorá je držiteľom licencie od príslušného orgánu a je poverená obcou na vykonávanie činnosti spojenej so zberom, prepravou a likvidáciou odpadov na území obce Nový Ruskov.

22. STARÉ VOZIDLO

Je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného za účelom jeho využitia ako motorové vozidlo alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch § 51 ods. 5 určí obvodný úrad životného prostredia.

 

II. Základné ustanovenia

 

(1) Obec v rámci odpadového hospodárstva predchádza vzniku odpadov a obmedzuje ich tvorbu najmä:

a) vydávaním záväzných stanovísk podľa osobitného predpisu /zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 4, ods. 3, písm. d)/ k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, podmieňujúcich kladné stanovisko.

 

(2) Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie občanov a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre využívanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

 

(3) Právnické a fyzické osoby ukladajú alebo zneškodňujú zmesové komunálne odpady len v priestoroch, objektoch a zariadeniach na to určených:

- pri rodinných domoch sú to 110 alebo 120 litrové nádoby, tzv. KUKA,

 

(4) Zberné nádoby sú vo vlastníctve fyzickej osoby, alebo sú vlastníctvom poverenej organizácie, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu komunálnych a drobných stavebných odpadov, prípadne vo vlastníctve producenta, pôvodcu komunálnych odpadov.

a) Majitelia, správcovia, užívatelia objektov, obytných domov a rodinných domov sú povinní dodržiavať podmienky zhromažďovania, zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu, alebo preukázať zákonný spôsob zneškodňovania odpadov, podľa tohto nariadenia.

b) Každá právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území obce Nový Ruskov, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad, je povinná u poverenej organizácii zmluvne si dohodnúť podmienky zhromažďovania, zberu a likvidácie komunálnych odpadov.

c) Počet a druh zberných nádob na komunálny odpad a ich umiestnenie v mieste vzniku odpadu dohodne producent, pôvodca komunálneho odpadu so zodpovednými pracovníkmi poverenej organizácie a Obecným úradom v Novom Ruskove, podľa množstva produkovaného komunálneho odpadu a podľa frekvencie zvozu v obci.

(5) Pôvodca komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce, je povinný umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob a na vyžiadanie bezplatne poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie, súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 

(6) Zakazuje sa :

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,

b) zneškodňovať odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta (potôčik, potok, rieka),

c) vyberanie odpadkov zo zberných nádob na komunálny odpad.

 

ČLÁNOK 3

I. Práva pôvodcu odpadu

Pôvodca odpadu má právo

(1) na poskytnutie kontajnerov a zberných nádob v požadovanom množstve a druhu, ktorý zodpovedá systému zberu v obci. Zbernú nádobu si pôvodca zakúpi od obce.

 

(2) na zber a pravidelný odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, oddelene vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch podľa harmonogramu a tohto nariadenia vývozu komunálnych odpadov.

 

(3) na kontajner alebo zbernú nádobu. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom zbernej nádoby môže požiadať o údržbu zbernej nádoby za osobitných podmienok poverenú organizáciu. Nádoba musí byť plne funkčná. Vlastník, resp. správca zberných nádob zodpovedá za funkčnosť zbernej nádoby.

 

(4) na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, o harmonograme vývozu zložiek komunálneho a drobného stavebného odpadu, o zberných miestach a o spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia, podľa podmienok tohto nariadenia, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

 

II. Povinnosti pôvodcu odpadu

Pôvodca odpadu je povinný

(1) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov zavedeného na území obce.

 

(2) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu na území obce a podmienok tohto nariadenia. V prípade prichytenia osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu v rozpore s týmto nariadením (vytváranie nelegálnej skládky) ihneď informovať Obecný úrad v Novom Ruskove.

 

 (3) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením.

 

(4) plochu stáleho i dočasného umiestnenia zberných nádob dohodne vlastník (správca) objektu s obecným úradom a s poverenou organizáciou tak, aby miesto nakládky bolo čo najbližšie a prístupné zberným vozidlám.

(5) dodržiavať rozmiestnenie nádob podľa schválenej dohody s obecným úradom a s poverenou organizáciou realizujúcou zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.

 

(6) pre zber zložiek komunálneho odpadu – drobného stavebného odpadu, je počas celého roka vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste v organizácii poverenej zberom (Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.) a likvidáciou komunálneho odpadu. Na tomto stálom mieste je možnosť bezplatného odovzdania drobného stavebného odpadu v objeme do 1 m3 na občana za rok.  Občan je povinný nahlásiť na obecný úrad, že tento odpad chce odovzdať poverenej organizácií.  

 

(7) vypracovať a dodržiavať „Program odpadového hospodárstva“, ktorý je v súlade s Programom odpadového hospodárstva obce, ak produkuje ročne viac ako 10 ton nebezpečného odpadu, viac ako 100 ton ostatných odpadov (právnické alebo fyzické osoby podnikajúce v obci).

 

(8) neukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad – odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žeravý a infekčný odpad; problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup: napr. odpadové motorové oleje, olovené akumulátory, lieky, horúci popol, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu zvierat, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov a zamestnancov poverenej organizácie realizujúcej zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.

 

(9) nepoškodzovať zberné nádoby, nepresúvať ich zo stanoviska. Odcudzenie a poškodenie bezodkladne hlásiť organizácii realizujúcej zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.

 

(10) nespaľovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zberných nádobách, v domácnostiach, záhrade a iných nehnuteľnostiach – s výnimkou drevených odpadov.

 

(11) ako výrobca uplatňovať technológie šetriace prírodné zdroje a znižujúce vznik a škodlivosť odpadov.

 

(12) ako predávajúci uskutočňovať opatrenia pre zníženie vzniku odpadov z výrobkov a obalov, distribuovaných v rámci jeho obchodnej činnosti.

 

(13) ako držiteľ starého vozidla, ktoré je odpadom, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa zákona o odpadoch - § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel. Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného držiteľa na účely jeho využitia ako motorové vozidlo, ani ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť k žiadosti o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla, vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel.

 

(14) ako prevádzkovateľ stravovacích trvalých i jednorázových prevádzok zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä umiestnením dostatočného počtu košov na zmesový komunálny odpad pre svojich zákazníkov, podľa charakteru poskytovanej služby. Odpad z týchto odpadových košov je zakázané sypať do uličných košov na odpad. Za účelom znižovania vzniku odpadov uprednostňovať opakovane používateľné riady a príbory (nie jednorázové).

(15) fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Je zakázané ukladať tieto odpady do nádob na komunálne odpady. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu pre takéto odpady, ktorého je pôvodcom v termíne od 01.01.2013 a na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie s nakladaním biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

 

(16) v deň vývozu, podľa harmonogramu vývozu, zbernú nádobu premiestniť pred oplotenie (mimo súkromný pozemok) a po vyprázdnení vrátiť na miesto - plochu stáleho umiestnenia zbernej nádoby. Pracovníci poverenej organizácie sú povinní zbernú nádobu po vývoze vrátiť na pôvodné miesto odkiaľ ju vzali.

 

(17) Zabezpečiť posyp v zimnom období ako i odpratávanie snehu z plochy určenej na umiestnenie nádob a z prístupovej cesty k tejto ploche na manipuláciu a nakladanie s odpadmi.

 

  1. Práva a povinnosti obce Nový Ruskov

 

(1) Obec je povinná zabezpečiť:

a) informovanosť občanov o spôsobe a rozsahu zapojenia sa do triedeného zberu odpadov, o aktuálnom harmonograme zberu s uvedením informácií o termínoch zberu, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zložiek komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia,

b) vytvorenie podmienok v stredisku triedeného zberu pre bezplatný odber vytriedených zložiek komunálnych a drobných stavebných odpadov, prinesených fyzickými a právnickými osobami,

c) zberné nádoby, kontajnery, vrecia zodpovedajúce systému zmesového zberu a triedeného zberu zložiek komunálnych a drobných stavebných odpadov ( viď. príloha číslo 1),

d) minimálne 2 x ročne zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a problémových látok na účel ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia, vrátane záhradkárskych a chatových osád,

 

(2) Obec schvaľuje:

a) miestne poplatky za zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce a špecifikuje ich VZN č. 2/2012 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

b) systém zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu alebo ich zložiek a miesta pre ukladanie, úpravu, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov.

 

 (3) Obec je oprávnené:

a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve (podľa § 80, ods. 1, písm. a) - c), f) a s) zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a ukladať pokuty za priestupky,

b) v rámci plnenia povinnosti podľa osobitného predpisu /podľa zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch - § 19, ods. 1, písm. j), k) a o)/, požadovať od pôvodcu a držiteľa komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce potrebné informácie,

c) vyjadrovať sa k návrhom Programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území obce.

ČLÁNOK 4

Zabezpečenie činností spojených so zberom a likvidáciou

komunálnych a drobných stavebných odpadov

 

I. Obec Nový Ruskov zabezpečuje činnosti spojené so zberom a likvidáciou komunálnych a drobných stavebných odpadov prostredníctvom poverenej organizácie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom (Združenie obcí pre separovaný  zber Zemplín, n.o.).

 

II. Povinnosti poverenej organizácie zabezpečujúcej zber a likvidáciu odpadov (Združenie obcí pre separovaný  zber Zemplín, n.o.).

 

(1) Ak zamestnanci poverenej organizácie, ktorá realizuje zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu zistia, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení pracovníkmi organizácie realizujúcej zber, je vlastník (nájomca) zbernej nádoby povinný závadný obsah odstrániť (vytriediť do nádob na to určených) osobne.

 

(2) Komunálny a drobný stavebný odpad a jeho vyseparované zložky v obci Nový Ruskov pravidelne vyváža poverená organizácia, podľa odsúhlaseného harmonogramu vývozu - príloha č. 2.

 

(3) Nádoby pre zber komunálnych odpadov musia byť vyprázdňované takto:

a) 110 a 120 litrové nádoby – podľa harmonogramu (kalendára) zberu alebo podľa potrieb.

 

(4) Prednostne zabezpečovať materiálové zhodnocovanie odpadov, ak to nie je preukázateľne možné, až následne zneškodňovať komunálne odpady skládkovaním.

 

(5) Aktualizovať harmonogram priebežne podľa potreby, na základe požiadaviek pôvodcov odpadov alebo obce.

 

 (6) Vypracovať 1 x ročne informatívnu správu o plnení úloh na úseku odpadového hospodárstva vrátane jej finančnej časti o získaných a vynaložených finančných  prostriedkoch za uplynulý polrok a túto správu predložiť Obecnom zastupiteľstve v Novom Ruskove.

 

(7) Evidovať a uchovávať dokumentáciu o producentoch komunálnych odpadov (na základe uzatvorených zmlúv), o počte, umiestnení a druhoch zberných nádob, vrátane ich rozlíšenia podľa zbieraných zložiek komunálnych odpadov; o nákladoch, príjmoch a zberoch odpadov z jednotlivých zložiek komunálnych odpadov.

< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu