Oznamy
Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013 PDF Vytlačiť
Streda, 06 Júl 2016 12:42

Dodatok č.1

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu

 Obce Nový Ruskov o zbere a likvidácii komunálneho

 a drobného stavebného odpadu

 

Dopĺňa sa:

 

VIII. - Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

            1) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod        číslo:

 • 20 01 08 – biologický rozložiteľný kuchynský odpad,

   

 1. - Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom ktorého je pôvodcom (§83 ods. 1 zákona o odpadoch)

   

 1. - prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom (§83 ods. 2 zákona o odpadoch.

 2. - Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.

 3. Celkové náklady na zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 4. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

 5. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a myť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikované. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.

 6. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak,aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť a živočíchy a to najmä hlodavce.

 7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Minimálna frekvencia zberu je 1 krát za dva týždne.

 8.  Zakazuje sa:

  - dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadom v obci,

  - používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používane drviča je upravené v zmluve o odvádzaní vôd,

  - zbaviť sa použitých jedlých olejov  kanalizácie,

  - kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO a zvieratá v útulkoch.

 9.  Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne.

   

 1. - Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

  1.) Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:

  - 2 01 25 – jedlé oleje a tuky z domácností.

  2.) Ak nie je zberný dvor: na území obce je zavedený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 3 x ročne.

  3.) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, zmiešavaním s komunálnym odpadom, ukladaním na verejných priestranstvách, resp. k zberným nádobám na iný druh odpadu.

  4.) Do jedlých olejov a tukov atria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

  5.) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

   

 1. Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami

 1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať a odovzdávať Štátnemu ústavu pre kontrolu ličiv.

 2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

   

 1. Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.

 2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať  distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobne oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

   

  Dodatok č. 1

   

  Návrh

   

  Vyvesený  dňa: 6.6.2016

   

   

  Zvesený dňa: 21.6.2016

   

  Dodatok č. 1 schválený:  21.6.2016

   

  Vyvesený schválený: 21.6.2016

   

  Účinnosť: 6.7.2016

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013