Oznamy
Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 20 Október 2016 12:44

Dodatok č.2

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu

 Obce Nový Ruskov o zbere a likvidácii komunálneho

 a drobného stavebného odpadu

 

 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 

 1. ) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom, môže akákoľvek osoba alebo právnická osoba orgánu štátnej správy (napr. príslušnému Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie) alebo obci.

 2. ) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.

 3. )Oznámenie oznamovateľ oznamuje písomne, emailom alebo telefonicky.

 4. )Oznámenie obsahuje najmä:

   

  a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, email,

  b) katastrálne územie, LV, parc. Číslo nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,

  c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, a pod.)

  d) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, inundačné územia a pod.

  e) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.

   

   

 1. Kontaktné údaje k oznámeniu nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu sú zverejnené a webovom sídle obce.

   

   

   

   

   

  Dodatok č. 2

   

  Návrh

   

  Vyvesený  dňa: 19.9.2016

   

   

  Zvesený dňa: 3.10.2016.2016

   

  Dodatok č. 2 schválený: 4.9.2016

   

  Vyvesený schválený: 4.9.2016

   

  Účinnosť: 20.10.2016

   

   

                                                                                                Ing. Ján Borovský

                                                                                                     starosta obce

   

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013