Zápisnica napísaná zo siedmeho zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:41

Zápisnica napísaná zo siedmeho zasadnutia

OZ zo dňa 5.11.2015

Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, hlavná kontrolórka obce a referentka obce.

Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Odsúhlasenie spolufinancovania projektu na predchádzanie vzniku bioodpadu

 5. Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci

 6. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - odsúhlasenie

 7. Úprava rozpočtu - informácia

 8. Pozemkové úpravy – spoločné opatrenia

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver


2. Určenie overovateľov zápisnice – Čonka, Štefanko Jaroslav

3. Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole

4. Odsúhlasenie spolufinancovania projektu na predcházanie vzniku odpadu – starosta obce informoval prítomných o projekte na predchádzanie vzniku odpadu.

37

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

x

Termín:


proti
-
Podpis starostu


zdržal sa
-
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plánované spolufinancovanie vo výške 5% v  maximálnej hodnote 1.978,57 € pri pripravovanom projekte na domáce kompostovanie.

 

5. Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – starosta obce informoval poslancov o príprave 800. výročia prvej písomnej zmienke o obci. Oslavy majú trvať dva dni – sobotu a nedeľu. V sobotu by malo byť okrem iného aj vystúpenie Kristíny. Nedeľa by mala byť ekumenická a začať by sa malo svätou bohoslužbou, potom slávnostný obed v KD pre pozvaných rodákov a hostí. Obec by mala k tomuto výročiu vydať aj publikáciu.

Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - odsúhlasenie – v tomto bode starosta informoval o zámere zrekonštruovať strechu na požiarnej zbrojnici. Po dlhšej diskusii dal starosta hlasovať.

38

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za
-

xTermín:


proti

x

x

x

-


x

x

Podpis starostu


zdržal sa
-
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice.

7. Úprava rozpočtu – informácia – v tomto bode informovala hlavná kontrolórka obce prítomných o úprave rozpočtu. Uvedenú informáciu zobrali prítomní na vedomie.

 1. Pozemkové úpravy – spoločné opatrenia – starosta obce informoval o tomto projekte. Aj túto informáciu zobrali na vedomie.

 1. Rôzne -

- kanalizácia – starosta informoval o žiadosti na výstavbu kanalizácie v časti obce Malý Ruskov, ako aj o pripojenosti na už vybudovanú kanalizáciu v časti Veľký Ruskov.

- Verejné priestranstvá – starosta informoval prítomných o dotácii od Úradu vlády (ešte neprišlo oznámenie o pridelení dotácie) 20.000€ na spevnené plochy vedľa obecného úradu a kultúrneho domu.

39

NavrhovateľČonka

Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovednýza

x

x

x

-

x

x

x

Termín


proti
-
Podpis starostu


Zdržal sa
-
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dotáciu z Úradu vlády a súhlasí s prípadným dofinancovaním podľa účelu využitia finančných prostriedkov.

 • Multifunkčné ihrisko – starosta obce poinformoval aj o žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska

 • §54 – ďalej informoval o prijatí piatich pracovníkov vrámci projektu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 • Dom smútku – starosta informoval prítomných o deštrukcii stien v dome smútku, ktoré vznikli veľkými suchami v letnom období.

 • Ing. Jaroslav Leškanič (hosť zasadnutia) – požiadal prítomných o dotáciu na FS Komanička vo výške 1000 .- €. O tejto požiadavke dal starosta hlasovať.

40

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

x

x

Termín:


proti
-
Podpis starostu


zdržal sa
-
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 1000.-€ pre FS Komanička.


 • starosta oboznámil prítomných so zámerom spraviť kultúrnu akciu 25.12.2015 – Vianočné pastorále. Vystúpiť by mala domáca Komanička a súbor Studzenka z Plechotíc.

 • Ing. Jaroslav Leškanič zas informoval o Štefanskom plese, ktorý sa uskutoční 26.12.2015.

Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie.

10. Diskusia -

11. Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia: Alexander Čonka - …................................

Jaroslav Štefanko - …..............................

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná zo siedmeho zasadnutia