Zápisnica napísaná z ôsmeho zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:43

Zápisnica napísaná z ôsmeho zasadnutia

OZ zo dňa 14.12.2015


Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili piati poslanci, hlavná kontrolórka obce a referentka obce. Hosťom zasadnutia bol Ing. Milan Filip.

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Schválenie dodatku č.2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – monografia p. Čurný – cenová ponuka

6./ Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 – hlavná kontrolórka

7./ Odmena hl. kontrolórke,odmeny poslancov

8./ Auditorska správa

9./ Nákup pyrotechniky

10./ Sídlisko Lúčky

11./ Ponuka fy Peppers reality, s.r.o. na odpredaj bytového domu – prejednanie

12./ Rôzne -

13./ Diskusia

13./ Záver


Starosta obce navrhol bod 10 presunúť na začiatok, s tým prítomní poslanci súhlasili.

 1. Určenie overovateľov zápisnice - Švec, Hvasta

 1. Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

Presunutý bod č. 10 – Sídlisko Lúčky – Ing. Filip informoval o príprave technickej legislatívy na odpredaj sídliska Lúčky. Do 14.12..2015 sa neprihlásil žiadny záujemca, okrem manželov Fortuňákových. Zámer odpredaja pozemkov - sídlisko Lúčky ostáva do 28.2.2016.41

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

-

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí predĺžením ponuky na odpredaj dvoch pozemkov na sídlisku Lúčky do 28.2.2016, nakoľko sa do dnešného dňa neprihlásil žiadny záujemca, okrem manželov Fortuňákových.42

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za
Termín:


proti

x

x

-

-

x

x

x

Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku na parc č. 1140/2, orná pôda s výmerou 578 m² v k.ú. Malý Ruskov, s prihliadnutím osobitného zreteľa (kupujúca manželka má v obci trvalý pobyt na susednom pozemku a uvedený pozemok odkupujú za účelom výstavby rodinného domu, vedľa domu rodičov), manželom Fortuňákovým za kúpnu cenu 5.-€/1m² a zároveň poveruje starostu obce uzatvorením kúpnej zmluvy. 1. Schválenie dodatku č.2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh (príloha)

43

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

-

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa

OBEC Nový Ruskov


Návrh

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o  miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov


Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v  zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona č.369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  platnom znení, podľa § 81 č. 79/2015 Z.z. o  odpadoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo1/2013 o  miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov .

Pôvodné znenie:§14

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(ďalej len „poplatok“)


 1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 2. Sadzba poplatku je 8,630 EUR na občana a rok. Po preukázaní zapojenia do separovaného odpadu v obci, obec poskytne občanovi bonus vo výške 3,983 EUR na osobu a rok. Bonus možno poskytnúť aj dodatočne po preukázaní dokladmi o likvidácii odpadu zákonom predpísaným spôsobom. Poplatok za odpad je teda 4,647 EUR .

Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu ZŤP, ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky.

 1. Splatnosť poplatku je do 31. mája bežného kalendárneho roka.

 2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

a/ miestneho šetrenia, že sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého bydliska viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.Nové znenie:

§14

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(ďalej len „poplatok“)


 1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 1. Sadzba poplatku je 8,630 EUR za občana a rok, Po preukázaní zapojenia do separovaného odpadu v obci, obec poskytne občanovi bonus vo výške 3,983 € na osobu a rok, bonus môžno poskytnúť j dodatočne po preukázaní dokladmi o likvidácii odpadu zákonom predpísaným spôsobom. Poplatok za odpad je teda 4,60 EUR.

Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu ZŤP, ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky.

 1. Splatnosť poplatku je do 31. mája bežného kalendárneho roka.

 2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

a/ miestneho šetrenia, že sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého bydliska viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

 1. Obec Nový Ruskov stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivých látok vo výške 0,034 za kg drobného stavebného odpadu bez škodlivých látok odovzdaného prostredníctvom obce.

 2. Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným stavebným odpadom bez škodlivých látok od zberovej spoločnosti, na základe vážneho lístka takto odovzdaného stavebného odpadu určí výšku poplatku za vývoz drobného stavebného odpadu a vystaví poplatníkovi príjmový pokladničný doklad, resp. faktúru.

 3. Poplatok za drobné stavebné odpady bez škodlivín je možné uhradiť:

a) bezhotovostným prevodom alebo

b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku poplatku v peňažnom ústave alebo

c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Novom Ruskove.Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č.2 k VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2015 uznesením č. 43 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.Vyvesené 30.11.2015


Ing. Ján Borovský

starosta obce5./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – monografia p. Čurný – cenová ponuka – starosta obce informoval prítomných poslancov o programe na tento deň. V sobotu to bude kultúrno-spoločenský deň, atrakcie pre deti, súbor Zemplín z Michaloviec (1 ½ hodinový program), v nedeľu za začne oslava slávnostnou svätou liturgiou, slávnostným obedom pre rodákov.

Čo sa týka vydania monografie obce, bola prejednaná ponuka OZ VALAL.


44

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

-

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zostavením monografie pre obec Nový Ruskov OZ VALAL, podľa predloženej ponuky zo dňa 9.11.2015 podľa variantu č.1. obsah monografie sa bude priebežne konzultovať. Tlač monografie bude predmetom verejnej súťaže.
6./ Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 – hlavná kontrolórka – hlavná kontrolórka prečítala návrh kontrolnej činnosti na rok 2016.


45

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

-

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s plánom kontrolnej činnosti na rok 2016.


7./ Odmena hl. kontrolórke – v tomto bode navrhol starosta obce odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Hudačkovej vo výške 350 .-€. Následne dal o návrhu hlasovať.


46

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

-

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odmenou hlavnej kontrolórke vo výške 350 .-€.


8./ Auditorska správa – správu auditorky Ing. Baňackej, ktorú prečítala hl. kontrolórka zobrali prítomní poslanci na vedomie.
9./ Nákup pyrotechniky – starosta navrhol nákup pyrotechniky vo výške 400 € pre obidve obce. A Následne dal o tomto hlasovať.


47

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

-

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí nákupom pyrotechniky vo výške 400.-€ pre obdive časti obce.


11./ Ponuka fy Peppers reality, s.r.o. na odpredaj bytového domu – prejednanie – v tomto bode informoval starosta prítomných o liste fy Peppers reality, s.r.o. na odkúpenie bytového domu obcou. List rozoslala firma aj všetkým poslancom. Po krátkej diskusii dal starosta o odkúpení tejto nehnuteľnosti hlasovať.


48

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za
Termín:


proti

x

x

-

-

x

x

x

Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odkúpením bytového domu.


12./ Rôzne –


- žiadosť FS Komanička o dotáciu na rok 2016 – o tomto bode sa bude rokovať na zasadnutí OZ pri prejednávaní návrhu rozpočtu na rok 2016.


 • územné konanie ohľadom elektrického vedenia – starosta informoval poslancov o tejto skutočnosti a o tom,že územné konanie sa uskutoční 17.12.2015.


 •  
  • kanalizácia v Malom Ruskove - zmena stavby pred dokončením – starosta poiformoval o problémoch pri uskutočňovaní tohto projektu, nakoľko Okresný úrad v Trebišove vyžaduje množstvo vyjadrení k zmene stavby pred dokončením oproti pôvodnému projektu. Na vyjadrenia dotknutých organizácii musíme čakať.


 • multifunkčné ihrisko – informácia o zverejnení žiadosti cez vestník verejného obstarávania.13./Diskusia -


14./ Záver – ke�e zo strany poslancov neboli adne pripomienky, starosta po�koval promnm za as�a zasadnutie ukonl.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z ôsmeho zasadnutia