Zápisnica napísaná z deviateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:45

Zápisnica napísaná z deviateho zasadnutia

OZ zo dňa 16.2.2016


Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili piati poslanci, hlavná kontrolórka obce a referentka obce.

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Návrh rozpočtu na rok 2016

5./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci

6./ Riešené projekty

7./ Rekonštrukcia veže v kultúrnom dome

8./ Doplnenie vybavenia detských ihrísk

9./ Zriadenie posilovne v exteriéri

10./ Zriadenie kyslíkovej cesty v oddychovej zóne

11./ Doplnenie LED svietidiel

12./ Správa o internete za rok 2015

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver

Doplnené body –

 • Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016,

 • VSD – návrh zmluvy,

 • Schválenie plánu rozvoja obce 2016 – 2021,

 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015,

 • VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov - Prevádzkový poriadok pohrebiska,

 1. Určenie overovateľov zápisnice - Čonka, Švec

 1. Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

Doplnený bod – Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 – stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 predniesla hlavná kontrolórka obce prítomným poslancom a doporučila rozpočet na rok 2016 schváliť. Uvedené stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali poslanci na vedomie.

 1. Návrh rozpočtu na rok 2016 – po preštudovaní materiálov – návrhu rozpočtu (príjmy a výdavky), ktoré dostali poslanci emailom a po menšej diskusii poslanci návrh rozpočtu schválili bez výhrad.

49

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

-

x

Termín:


Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2016 bez výhrad.

 

5. Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – starosta informoval prítomných poslancov o návrhu zmluvy o vytvorení diela Monografie obce. Tak isto informoval o fotografii na magnetku a o kultúrnom vystúpení FS Zemplín Michalovce. Otázkou je vystúpenie speváčky Kristíny. Uvedené info zobrali poslanci na vedomie.

 1.  
  1. Riešené projekty -

- Materská škola – žiadosť o dotáciu na zateplenie objektu nám neschválili. Poslanci doporučili osloviť projektantku o návrh dispozičného riešenia objektu. V novom riešení oproti súčasnému s cieľom efektívnejšieho využitia obostavaného priestoru.

 • Multifunkčné ihrisko – žiadosť je odoslaná na MV SR, verejné obstarávanie ide cez vestník verejného obstarávania.

 • Pozemkové úpravy – k tejto žiadosti sme doposlali materiály, ktoré od nás ešte požadovali.

 • MAS (Miestna akčná skupina) – starosta informoval prítomných o veciach súvisiacich s touto problematikou.

 • Chodníky – žiadosť sme odoslali, výberové konanie šlo cez EKS a vyhrala ho firma STAVOSERVIS. Rekonštrukcia by mala byť na ulici Lipovej a Novej.

 • Spevnená plocha pri OcÚ a KD – práce na tejto ploche by sa mali začať v marci – apríli tohto roku.

7. Rekonštrukcia veže v kultúrnom dome – vzhľadom k tomu, že sa veža v kultúrnom dome rosí vplyvom teploty stúpajúcej z dola a tým sa znehodnocujú dosky vo veži, je potrebné tento objekt zrekonštruovať. Po diskusii dospeli poslanci k uvedenému.

50

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

-

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čiastočnú rekonštrukciu vstupu do veže (povala KD), a to vyhotovením príklopu so schodmi.8.Doplnenie vybavenia detských ihrísk – starosta informoval aj o doplnení detských ihrísk pružinovými hojdačkami, ako aj o úprave hracej plochy pre deti.

51

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou hracej plochy pre deti v časti obce Veľký Ruskov , ako aj s nákupom 3 kusov pružinových hojdačiek – 1 ks do Malého Ruskova, 2 kusy do Veľkého Ruskova.

9.Zriadenie posilovne v extérieri -

10. Zriadenie kyslíkovej cesty v oddychovej zóne - bod 9 . a 10. sa spojili. Po rozsiahlej diskusii došli k záveru, že eteriérová posilovňa a kyslíková cesta sa pripraví na základe individuálnych poznatkov v jarných mesiacoch. Forma a miesto umiestnenia sa dohodnú pred realizáciou.11. Doplnenie LED svietidiel – starosta informoval aj o výmene pouličných svietidiel. Na skúšku sa zakúpia LED svietidlá 1 x 15W a 1 x 19W od firmy SLOVLET do Veľkého Ruskova a do Malého Ruskova 1 x 27W od firmy Philips. Starosta dal o tejto kúpe hlasovať.52

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom LED svietidiel, 1 x 15W od fy Slovled a 1x 19 W od firmy ELTODO do Veľkého Ruskova a do Malého Ruskova 1 x 27W od firmy ELTODO.12.Správa o internete za rok 2015 – poslanec Jaroslav Štefanko informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch za internet za rok 2015. Uvedenú správu zobrali poslanci na vedomie.

13. Rôzne -

- VSD návrh zmluvystarosta obce oboznámil prítomných poslancov o návrhu zmluvy od VSD. OZ sa uznieslo na nasledovnom:

53

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena pre umiestnenie stavby – trafostanice na svojom pozemku iba za tejto podmienky: VSD recipročne ziradi bezplatné vecné bremeno na svojich oporných bodoch pre “Obecný Rozhlas, Rozhlas po drôte”, metalický a optický Internetô a Kamerový systém a samozrejme verejné osvetlenie. Vlastník oporných stĺpov je povinný trpieť na oporných bodoch drôtové i bezrôtové zariadenia vo vlastníctve a prevádzke obce Nový Ruskov. Toto je potrebné zahrnúť do zmluvy o zriadení vecného bremena k stavbe. Obec zriadi vecné bremeno k pozemku v prospech VSD s tým, že ako protihodnotu VSD zriadi vecné bremeno v prospech obce.

 

Schválenie plánu rozvoja obce na roky 2016 - 2021 - starosta oboznámil poslancov aj o Pláne rozvoja obce a po krátkej diskusii dal hlasovať o jeho schválení.

54

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s Plánom sociálneho rozvoja obce na roky 2016 – 2021.

 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 - o kontrolnej činnosti poinformovala prítomných hlavná kontrolórka obce. Túto správu zobrali poslanci na vedomie.

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov- Prevádzkový poriadok pohrebiska - 55

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Serbin

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

-

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov v tomto znení:

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nový Ruskov dňa : 26.01.2016

VZN schválené dňa 16.2.2016 uznesením č. 55/2016

VZN nadobúda účinnosť dňa: 11.02.2016VZN č. 1 /2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na  území obce Nový Ruskov

Prevádzkový poriadok  pohrebiska

Čl. 1

Úvodné ustanoveniaVšeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov o správe a prevádzkovaní pohrebiska na  území obce Nový Ruskov ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska" upravuje správu a  prevádzkovanie pohrebiska na území Obce Nový Ruskov (ďalej len obec).Úcta k  pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k  pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k  ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v  takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.Čl. 2

Rozsah platnostiTento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa v  katastrálnom území Obce Nový Ruskov. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.


Čl. 3

Prevádzka pohrebiska 1. Prevádzkovateľom pohrebiska nachádzajúceho sa na území Obce Nový Ruskov je

Obec Nový Ruskov

ktorá vykonáva

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z deviateho zasadnutia