Zápisnica napísaná z desiateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:48

Zápisnica napísaná z desiateho zasadnutia

OZ zo dňa 7.4.2016


Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, referentka obce.

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Vzdanie sa mandátu poslanca – R. Serbin

5./ Zloženie sľubu nového poslanca

6./ Prejednanie žiadosti – Michal Kopas

7./ Prejednanie žiadosti o prenájom obecného priestoru – Š. Puškáš

8./ Riešené projekty

9./ Doplnenie vybavenia detských ihrísk

10./ Zriadenie posilovne v exteriéri

11./ Doplnenie LED svietidiel

12./ Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver


 1. Určenie overovateľov zápisnice - Jaroslav Štefanko, Ján Loča

 1. Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

 2. Vzdanie sa mandátu poslanca – R. Serbin – dňa 11.3.2016 sa písomne vzdal poslaneckého mandátu z pracovných dôvodov. Poslanci zobrali uvedené na vedomie.

 1. Odovzdanie osvedčenia o zvolení – Mgr. Martina Frágnerová – z rúk starostu obce obdržala Mgr. Martina Frágnerová Osvedčenie o zvolení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva.

O 18.45 hod. prišiel poslanec Švec.

 1. Prejedanie žiadosti Michal Kopas – starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Michala Kopasa. Jedna sa o úpravu verejného priestranstva pred jeho domom z rozoberateľného materiálu – zatrávňovacích tvárnic. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o nasledujúcom uznesení.

56

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x


x

x

x


Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sax
x

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou za podmienky dodržania základných bezpečnostných opatrení pri realizácii úpravy verejného priestranstva pred rodinným domom a zrealizovať plynulý nájazd v časti chodníka. Zároveň obecný úrad upozorňuje žiadateľa, že sa pripravuje rekonštrukcia chodníkov a teda v prípade realizácie bude nutné rozobrať časť úpravy na chodníku a vedľa chodníka,kde má byť zrealizovaný odtokový žľab. 1. Prejedanie žiadosti o prenájom obecného priestoru (priestory v požiarnej zbrojnici) Š. Puškáš – starosta informoval aj o žiadosti p. Štefana Puškáša ohľadom prenájmu obecných priestorov (časti požiarnej zbrojnice) holubárom. Po dlhšej diskusii, v ktorej zazneli výhrady k danému prenájmu sa napokon zastupiteľstvo dohodlo, že daný priestor sa prenechá zatiaľ do rekonštrukcie strechy v prenájme s tým, že nájomca uhradí všetky poplatky spojené s odberom elektrickej energie. Prenajímateľ si ocení doteraz vykonané práce na prenajatej miestnosti.


57

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájom miestnosti v požiarnej zbrojnici “holubárom“ za úhradu nákladov spojených s odberom elektrickej energie (prenájom elektromeru a odber elektrickej energie). Doba prenájmu bude do realizácie rekonštrukcie strechy. 1. Riešené projekty - starosta obce informoval prítomných o stave rozpracovaných projektov.

 • podaná žiadosť na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice,

 • podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu kanalizácie v Malom Ruskove,

 • podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu poľných ciest,

 • podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu chodníkov – ul. Lipová a Nová,

 • podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu Domu smútku v Malom Ruskove,

 • ukončuje sa technický projekt na spevnené plochy pri obecnom úrade – finančne je zabezpečený. Predpokladaná realizácia – máj 2016.

Poslanci zobrali dané na vedomie.

 1. Doplnenie vybavenia detských ihrísk – starosta obce informoval poslacov o osadení detských pružinových hojdačiek v počte 2 kusy Veľký Ruskov a 1 kus Malý Ruskov. Hojdačky sú zabetónované a po vyzretí betónu začiatkom mája sa namontujú sedacie časti.

 1. Zriadenie posilovne v exteriéri – starosta informoval , že 13.3.2016 navštívili spolu p. Poslancom Jaroslavom Štefankom obec Podčičva, kde sa oboznámili so zrealizovanou kyslíkovou dráhou s cieľom aplikovať niektoré prvky pri realizácii kyslíkovej dráhy v Novom Ruskove. Realizácia by sa mohla vykonať v priebehu letného obdobia.

 2. Doplnenie LED svietidiel – starosta obce informoval o dodaní schválených poštov LED svietidiel 2 ks Veľký Ruskov 1 ks Malý Ruskov. Ich montáž podľa príľubu p. Fedora by mala byť zrealizovaná v 15. týždni.

 1. Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – starosta obce predstavil ponuku ďalšieho dodávateľa na spracovanie Monografie o obci v cene 3500 €, bez tlače (dodanie textov a obrázkov...). Tlač bude zrealizovaná formou súťaže cez EKS. Počet výtlačkov cca 600 ks.58

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné schvaľuje spracovateľa Monografie obce v cene 3500 € s DPH. 1. Rôzne –

-vzhľadom na to, že počas futbalových záposov je potrebné ,aby bol uvoľnený prístupcez cintorín na futbalové ihrisko, bolo dohodnuté, aby sa pred vchod umiestnila dopravná značka zákaz státia.

 • starosta obce informoval o tom, že traktorik na kosenie je momentálne v oprave a bolo by dobré uvažovať o zakúpení profi traktorika pre obecné účely. Po krátkej diskusii sa problém uzavrel s tým, že sa bude ďalej vyberať vhodný typ traktorika. Zároveň sa prebrala potreba dokúpenia malej motorovej kosačky, z dôvodu že terajšie sú veľmi poruchové. Navrhovaný typ STIGA TURBO 55 SV , cena 799 € s DPH.


59

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné schvaľuje nákup malej motorovej kosačky typu STIGA TURBO 55 SV.


Uznesenie na malý traktorik – obvolať poslancov

 • Pán poslanec Jaroslav Štefanko predložil potrebu dosadenia javorov vo Veľkom Ruskove v počte 12 kusov. Doporučil kúpiť javory od poľského dodávateľa za cenu 18€/kus + oporné kolíky. Javory budú vysadené v priebehu apríla 2016. 1. Diskusia – v diskusii vystúpil Jozef Gajdoš. Predniesol návrh zorganizovať 1. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce – Memoriál Jozefa Gadoša st. , dňa 30.7.2016 za účasti futbalových mužstiev Nový Ruskov, Ruskov, Pohronský Ruskov, Ruská. Na tento účel požadoval finančný príspevok vo výške 1000€. Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať.

60

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000€ na organizovanie 1.ročníka futbalového turnaja o pohár starostu obce – Memoriál Jozefa Gajdoša st.

 

 1. Záver -

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z desiateho zasadnutia